Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Flexibilisering maakt het voor studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. De administratieve en technische drempels zijn echter nog enorm. We werken op nationaal niveau samen met instellingen en ketenpartners aan een infrastructuur en afspraken, om flexibilisering te faciliteren.

studenten achter macbook

Studentmobiliteit

Om studentmobiliteit mogelijk te maken, is keuzevrijheid in het samenstellen van het curriculum nodig. Studenten moeten zich kunnen oriënteren op het onderwijsaanbod van de eigen en andere instellingen.

Onderwijsaanbod in verschillende bronsystemen

Het is noodzakelijk dat het onderwijsaanbod van instellingen op een uniforme wijze (open) beschikbaar komt. Dit kan gedaan worden middels een (online) onderwijscatalogus. De informatie om te komen tot een overzicht van het onderwijsaanbod staat in verschillende bronsystemen bij onderwijsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het studentinformatiesysteem (SIS) en het contentmanagementsysteem (CMS).

Open Onderwijs API - standaard voor het delen van onderwijsdata

Kern bij het uitwisselen van de onderwijsaanbod-data is het gebruik van de Open Onderwijs API (OOAPI). De OOAPI is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Het geeft inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van de eigen onderwijsdata. Dit helpt bij het analyseren en op orde brengen van de instellingsgegevens. Via deze API kun je als onderwijsinstelling handige onderwijsinformatie beschikbaar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken en zo ook een overzicht van onderwijseenheden en -aanbod.

Koppelen van OOAPI aan SURF OOAPI Gateway

Dankzij het gebruik van standaarden door instellingen voor het beschrijven van het curriculum sluit SURF met de nieuw ontwikkelde SURF OOAPI Gateway gemakkelijk aan bij de informatie die instellingen toch al hebben. De SURF OOAPI Gateway is een centrale data-uitwisselvoorziening, waarmee instellingen op een veilige en betrouwbare wijze de benodigde onderwijsdata en (persoons)gegevens uitwisselen. Instellingen kunnen met het koppelen van hun eigen OOAPI end-point aan de SURF OOAPI Gateway gebruik maken van een breed scala van instellingsoverstijgende voorzieningen die de flexibilisering van het onderwijs ondersteunen.

Doorontwikkelen van SURF OOAPI Gateway en OOAPI

SURF werkt aan de doorontwikkeling van de SURF OOAPI Gateway en daarbij de OOAPI. Op technisch vlak aan autorisatie & authenticatie om te borgen dat het uitwisselen van onderwijsdata en (persoons)gegevens veilig verloopt, maar ook op juridisch vlak om juridische kaders te ontwikkelen. SURF werkt hierin op nationaal niveau samen met onderwijsinstellingen en ketenpartners, als Studielink, DUO en RIO.

Project Studentmobiliteit

Studentmobiliteit

De UU, TU/e en WUR gaan binnen het project Studentmobiliteit van de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan experimenteren met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data binnen de infrastructuur van SURF. Zo bevorderen zij de studentmobiliteit over opleidings- en instellingsgrenzen heen. Ook een nieuwe alliantie met TU Delft, Leiden university, Erasmus universiteit gaan in 2022 van start met de pilot. Op basis van de pilot ontwikkelt SURF de infrastructuur door om uitbreiding en opschaling mogelijk te maken.

Lees meer over dit project

Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices

Codarts, Wageningen University, HAN, Saxion, UU en de TU/e experimenteerde in 2019 met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API.

Lees meer over de uitkomsten van de pilot

Inventatisatie Studentmobiliteit

Foto inventarisatie Studentmobiliteit

Deze inventarisatie bevat een schets van vraagstukken op onderwijs inhoudelijk, onderwijslogistiek en technisch vlak en geeft waar mogelijk oplossingen aan. Het is bedoeld voor informatiemanagers en beleidsmedewerkers van onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij studentmobiliteit.

Lees de inventarisatie