Longlist SURF Onderwijsawards

Dit zijn alle genomineerden voor de SURF Onderwijsawards 2019.

Bestuurders

 • Henk Hagoort
 • Nienke Meijer

ICT-specialisten

 • Sebastiaan Cassé
 • Hans van Driel
 • Bert‑Jan Klaren

Onderwijsadviseurs

 • Silvester Draaijer
 • Claas Hazewinkel
 • Tom Konings
 • Robert Schuwer
 • Ulrike Wild
 • Koos Winnips

Docenten

 • Monique van Ark
 • Peter Becker
 • Youssef El Bouhassani
 • Sven Brinkhoff
 • Marina Brinkman
 • Edwin Freesen
 • Dirk Gerritsen
 • Jolanda Goijaerts
 • Mindel van de Laar
 • Erik Meuwsen
 • John van der Schaaf
 • Peter Wurschy

Studenten

 • Robin Wilson
 • Fake Zijl
 

Lees hieronder korte bio's van de genomineerden.

BESTUURDERS

Henk Hagoort

Henk Hagoort

Henk Hagoort is sinds 2016 bestuursvoorzitter van hogeschool Windesheim. Hij heeft daar een nieuwe strategische koers uitgezet richting gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Eerder was hij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van de NPO en directeur van de EO.

Nienke Meijer

Nienke Meijer

Nienke Meijer is sinds 2013 bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen. De afgelopen jaren heeft zij zich sterk gemaakt voor de vernieuwing van onderwijs en onderzoek binnen Fontys (en het hbo) en voor samenwerking met het werkveld (in de regio, op nationaal niveau én zeker ook mondiaal). Ze vindt het belangrijk dat studenten een betekenisvolle bijdrage gaan leveren aan de samenleving, en dat ze daarvoor TEC-proof (Technology, Entrepreneurship en Creativity) moeten worden opgeleid.

ICT-SPECIALISTEN

Sebastiaan Cassé

Sebastiaan Cassé

Sebastiaan Cassé werkt sinds 2008 bij de Universiteit Utrecht. Hij begon als communicatieadviseur, en maakte in 2013 de overstap naar IT-projectmanagement. In die rol houdt hij zich bezig met het (laten) ontwikkelen en implementeren van nieuwe applicaties voor het onderwijs en de onderwijsondersteuning. Zo stond Sebastiaan onder andere aan de wieg van de eerste digitale collegekaart van Nederland.

Hans van Driel

Hans van Driel

Hans van Driel is werkzaam als projectmedewerker bij Studiekeuze123. Hij is daar (mede)verantwoordelijk voor projecten waarbij het gaat om data-uitwisseling ten behoeve van studiekiezers. Hij is ook coördinator van Kies op Maat. 31 instellingen bieden hierin gezamenlijk aan studenten de mogelijkheid om minoren te volgen buiten hun eigen instelling. Hans is verantwoordelijk voor de groei van en afstemming binnen en rond dit samenwerkingsverband.

Bert Jan Klaren

Bert Jan Klaren

Bert‑Jan Klaren is ruim 20 jaar werkzaam in het hoger onderwijs, waarvan de laatste 10 jaar bij de Hanzehogeschool Groningen. In zijn huidige rol als producteigenaar voor de digitalisering van het onderwijs, faciliteert en stimuleert hij onderwijsvernieuwing en ‑innovatie. Ondersteund door een toegewijd team houdt hij zich bezig met zowel het onderwijsproces, als onderwijscontent, onderwijsvoorzieningen en onderwijsdienstverlening. De onderwerpen lopen uiteen van docentprofessionalisering en studiedata tot VR in onderwijs en digitaal inleveren van werkstukken en scripties.

ONDERWIJSADVISEURS

Silvester Draaijer

Sylvester Draaijer

Al vele jaren stimuleert Silvester Draaijer docenten en het hoger onderwijs om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die technologie voor het onderwijsleerproces biedt. Hij doet dat onder meer op het terrein van digitaal toetsen. Succesvol bewandelt hij de dunne lijn van de optimale mix van technologie, didactiek, de onderwijsinhoud en haalbare uitvoering. Silvester werkt momenteel aan de Vrije Universiteit Amsterdam als beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie en ICT en is kwartiermaker van het VU Network for Teaching & Learning.

Tom Konings

Tom Konings

Na zijn studie HRM aan de Breda University of Applied Sciences (BUas) werd Tom Konings daar verantwoordelijk voor het optimaliseren van de processen op de studentadministratie. Vanuit zijn interesse voor de combinatie van procesoptimalisatie, systemen en informatie is hij inmiddels werkzaam als data-analist. Vanuit die rol levert hij een bijdrage aan de informatievoorziening binnen BUas.

Robert Schuwer

Robert Schuwer

Robert Schuwer is lector Open Educational Resources (OER) bij Fontys Hogeschool ICT en is daar ook chairholder van de UNESCO Chair on adoption of OER. Eerder was hij onder andere projectleider Content in het Wikiwijs-programma, geïnitieerd door het Ministerie van OCW. Zijn onderzoek is gericht op adoptie van OER door de early en late majority van docenten in het hoger onderwijs. Robert is voorzitter van de SURF-SIG Open Education en aanvoerder van de zone 'Naar digitale (open) leermaterialen' in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Ulrike Wild

Ulrike Wild

Ulrike Wild is programmadirecteur Flexibilisering en Open & Online Education aan de WUR en aanvoerder van de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijs & ICT. Centraal in haar huidige werk staat de verandering van een universiteit in een flexibel onderwijs-ecosysteem. "You miss 100 percent of the shots you don’t take", zei de beroemde ijshockeyer Wayne Gretzky. Dat past bij de nodige veranderingen in het hoger onderwijs, waarbij de uitdaging is om zorgvuldig een waardevol systeem te veranderen, maar ook risico's te nemen en te experimenteren.

Koos Winnips

Koos Winnips

Koos Winnips ontwikkelde al in 1999 zijn eerste flipped classroom: videoclips voor studenten als voorbereiding op een college. Tegenwoordig werkt hij op de RUG aan het bereiken van grote groepen docenten: via netwerken en het veranderen van het innovatiemodel van diffusie naar propagatie. Samen met docenten ontwikkelt hij onderwijsvormen en past die in het onderwijs, met oog voor de vaak hoge werkdruk van de docent.

DOCENTEN

Monique van Ark

Monique van Ark

Monique van Ark is docent aan de pabo-opleiding van de Hogeschool Leiden. Daarnaast is ze landelijk coördinator voor het curriculum Specialist Sportieve en Gezonde School, dat 6 pabo-opleidingen samen ontwikkelen. In dit curriculum vormen 28  'digitale leerpaden' het theorieboek dat studenten tot zich nemen, ongeacht op welke pabo zij het traject volgen.

Peter Becker

Peter Becker - SURF Onderwijsawards

Als informatiespecialist was Peter Becker al vroeg geïnteresseerd in de mogelijkheden die ICT biedt om informatie te delen en te verwerken. Vanaf 2000 is hij werkzaam in het (hoger) onderwijs, eerst als coördinator bij een commerciële opleider en vanaf 2007 bij de Haagse Hogeschool. Bij de hogeschool heeft hij naast het docentschap verschillende rollen vervuld, waaronder auteurschap van het eerste online Edubook (voor Edumundo) en van het eerste Nederlandse open textbook in het hbo. De afgelopen jaren heeft hij zich onder andere bezig gehouden met curriculumvernieuwing en de implementatie van blended onderwijs bij de deeltijdopleiding HBO-ICT.

Youssef El Bouhassani

Youssef El Bouhassani

Youssef El Bouhassani is medeoprichter van LeerLevels: een AI-gedreven leerplatform dat docenten ondersteunt, en gepersonaliseerd onderwijs toegankelijk maakt voor studenten. In 2014 nam hij deel aan de Nationale DenkTank over Big Data. Sinds 2015 is hij docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar is hij ook lid van de onderzoeksgroep Urban Technology, waar hij werkte aan Smart Charging-algoritmen. In 2017 werd hij docent van het jaar van de HvA en in 2018 nationaal docent van het jaar voor het hoger onderwijs.  

Sven Brinkhoff

Sven Brinkhoff

Sven Brinkhoff is als universitair hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan de Open Universiteit. Hier houdt hij zich bezig met onderwijsinnovatie en doet hij onder meer onderzoek naar burgeropsporing, het werk van inlichtingendiensten en undercoveroperaties van de politie. Het integreren van wetenschap en de strafrechtspraktijk inspireert hem zowel bij het doorvoeren van innovaties op het gebied van onderwijs als het bij doen van onderzoek. 

Marina Brinkman

Marina Brinkman

Marina Brinkman is al 11 jaar verbonden aan Breda University of Applied Sciences. Haar missie is om het onderwijs persoonlijk en flexibel in te richten zodat studenten zo min mogelijk vertraging oplopen én plezier beleven aan praktijkgericht onderzoek. Dit doet ze bijvoorbeeld door een blended vak aan te bieden dat studenten in eigen tijd, plaatsen tempo kunnen volgen. Naast haar docentschap promoveert Marina aan de Universiteit van Tilburg, op het gebied van organisatiewetenschappen.

Edwin Freesen

Edwin Freesen

Edwin Freesen was jarenlang actief in het bakkerijwezen, toen hij 2 jaar geleden de overstap maakte naar het onderwijs. Hij werkt nu als docent bij het ROC van Amsterdam, op de afdeling Brood en Banket. Hij vraagt zich steeds af hoe hij en zijn collega's de lesstof leuker en doeltreffender kunnen overbrengen. Hij zoekt continu naar dé manier van lesstof aanbieden die de student prikkelt om te leren. In dat kader voert hij met zijn team onder andere een gamificationproject uit.

Dirk Gerritsen

Dirk Gerritsen

Dirk Gerritsen promoveerde in 2014 aan de Utrecht University School of Economics en is daar nu universitair docent. Zijn onderzoek gaat over gedrag van financiële instellingen en van afnemers van financiële producten. Ook in zijn onderwijs richt hij zich op financiële markten. Dirk doceert bijvoorbeeld binnen het masterprogramma Banking and Finance het vak Investment Management en ontwikkelde binnen dit programma recent het vak Algorithms in Finance.

Jolanda Goijaerts

Jolanda Goijaerts

Jolanda Goijaerts werkt al 14 jaar in het onderwijs. Sinds 2 jaar is ze docent op het Zadkine Startcollege, mbo-niveau 1. Ze werkt daar onder andere met kansarme jongeren. Haar doel is het om deze jongeren te laten groeien en ze een succeservaring te bieden. Jolanda heeft onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling van een app die leerlingen op innovatieve wijze helpt een baan of stage te zoeken.

Mindel van de Laar

Mindel van de Laar

Mindel van de Laar is directeur van het parttime PhD-programma Governance and Policy Analysis aan de Universiteit Maastricht en UNU-MERIT. Ze stuurt ook een aantal projecten en programma’s aan, die allemaal draaien om online leren. Denk aan het programma Evidence-Based Policy Research Methods, waarin online en face-to-face leercomponenten worden gecombineerd, of de Community of Learning for African PhD Students, waarin samen met een netwerk van Afrikaanse partners een open online leeromgeving wordt gebouwd.

Erik Meuwsen

Erik Meuwsen

Erik Meuwsen is docent Engels aan het ROC van Amsterdam-Flevoland. Hij experimenteert in zijn onderwijs graag met verschillende didactische tools. Hiermee probeert hij het onderwijs efficiënter en effectiever in te richten zodat de potentie van iedere student tot zijn recht komt. Op het moment houdt hij zich veel bezig met virtual en augmented reality, waarvan hij de voor- en nadelen voor het onderwijs in kaart brengt.

John van der Schaaf

John van der Schaaf

John van der Schaaf is sinds 2003 verbonden aan de TU/e. Hij heeft in deze periode een vaardigheidsblok, delen van verschillende keuzevakken en de verplichte vakken Basic en Advanced Chemical Reactor Engineering vormgegeven. Het vak Basic Chemical Reactor Engineering heeft hij volledig omgezet van klassieke hoorcollegestijl naar een blended learning environment met korte weblectures, lightboardinstructievideo's, digitale oefeningen en een discussieforum.

STUDENTEN

Robin Wilson

Robin Wilson

Robin Wilson is een 20-jarige student uit Rotterdam. Als kind las hij veel, maar met de opkomst van de smartphone merkte hij dat het steeds moeilijker werd om een boek open te slaan. Daarom creëerde hij een app die de smartphone vergrendelt en kinderen weer zo ver krijgt om meer analoge boeken te gaan lezen. Hiermee zet hij zijn passie voor ondernemerschap in voor een betere toekomst, samen met het jonge team dat achter hem staat.

Fake Zijl

Fake Zijl

Fake Zijl houdt er als sinds zijn 12e van om uit het niets oplossingen te creëren, via websites en programma's. Opgegroeid in een gezin van mantelzorgers, coaches en vrijwilligers van de dierenambulance heeft hij hart voor mens en dier. Door zijn autisme vindt hij het belangrijk dat alles consistent, transparant en gedetailleerd is. Kennis is een belangrijk aspect voor hem, en hij houdt ervan om zijn kennis te delen en over te dragen. Tegenwoordig zet Fake zijn tanden in het maken van applicaties voor het onderwijs.