Toelichting Challenge 1

Studeren in eigen tempo: Versnellen of vertragen mogelijk maken in het SIS en/of aanverwante systemen

In de Versnellingszone Flexibilisering werken diverse onderwijsinstellingen aan mogelijkheden om het onderwijs flexibeler te maken. Flexibiliseren manifesteert zich in verschillende dimensies, zoals tempo, tijd, plaats, inhoud of niveau. Iedere dimensie brengt een eigen set uitdagingen met zich mee. In deze challenge richten wij ons op de flexibiliseringsdimensie tempo. Zie ook de flexibele studentroute ‘Studeren in eigen tempo’.

Het Student Informatie Systeem, en/of systemen die hierop opbouwen, zijn een onmisbare basis-bouwsteen van het informatiesysteem van de instelling. Willen we het onderwijs flexibeler inrichten, dan is het nodig dat deze systemen hierop inspelen. We dagen leveranciers van dergelijke systemen uit om in te gaan op de onderstaande casus.

Studeren in eigen tempo

Een hbo-opleiding Toegepaste psychologie besluit alle 5.000 studenten toe te staan in eigen tempo te studeren. De ondersteunende systemen moeten dit kunnen faciliteren. Uiteraard moet de opleiding ruimte houden om onderhoud aan het curriculum te plegen. De onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd:

  1. Variabele instroommomenten: Studenten kunnen op meerdere momenten in het jaar met hun opleiding beginnen. Studenten krijgen dus een individueel studiejaar. De berekening van bijvoorbeeld het aantal toets-herkansingen en de afgifte van een BSA moet afgeleid worden van het specifieke instroommoment van de betreffende student.
  2. Variabel studietempo: Studenten geven bij de start van hun studiejaar zelfstandig in het SIS aan hoeveel ECTS ze hun individuele studiejaar willen behalen. Hiervoor sluiten zij een leerovereenkomst met de instelling. Studenten kunnen zich vervolgens digitaal op de in de leerovereenkomst overeengekomen onderwijseenheden inschrijven, niet voor andere onderwijseenheden.
  3. Curriculumdoorontwikkeling: Ieder jaar met de start van het collegejaar passen opleidingen een aantal onderwijseenheden aan op actuele ontwikkelingen of stellen deze bij. Om de 5 jaar wordt ‘groot onderhoud’ gedaan en het curriculum opnieuw ingedeeld aan de hand van de opgedane ervaringen en wensen vanuit het werkveld. De leerovereenkomsten bevatten alleen elementen uit het actieve examenprogramma.

De challenge

Laat zien op welke manier jouw systeem de transitie van opleidingsgestuurd onderwijs op basis van cohorten naar studentgestuurde individuele leerroutes ondersteunt.

Doe dit aan de hand van een mock-up waarin je laat zien hoe onderstaande uitdagingen in jouw SIS (of aanverwant systeem) invulling kunnen krijgen en plot dit op de roadmap van jouw product.

  • Laat zien hoe de student de leerovereenkomst, met flexibele startdata en een flexibel aantal te behalen ECTS per studiejaar, zelf digitaal in het SIS kan vastleggen en bijstellen. De voorkeur gaat uit naar oplossingen met een minimale hoeveelheid handmatig werk.
  • Toon daarnaast aan hoe jouw SIS aan de opleiding, de student en de docent inzicht geeft in de voortgang op basis van de in de leerovereenkomst vastgelegde onderwijseenheden in het individuele studiejaar. Geef voorbeelden hoe dit individuele studiejaar als berekeningsgrondslag gebruikt kan worden voor het beperken van het aantal toets-herkansingen en de afgifte van een BSA.
  • Laat zien hoe jouw SIS zowel bij de start als gedurende de opleiding inzicht geeft in het curriculum met een gepersonaliseerde lijst van onderwijseenheden en planningsinformatie waarvoor een student zich kan inschrijven, conform hun leerovereenkomst (bewaking examenprogramma).
  • Geef aan welke consequenties jaarlijkse curriculumveranderingen hebben op de keuzemogelijkheden en keuzemomenten van studenten.

Casus: Versnellen en vertragen op dit moment

Als context voor bovenstaande uitdaging volgt hieronder een casus waarin beschreven wordt waar studenten op dit moment tegenaan lopen wanneer ze op een ander moment dan september instromen en versneld of vertraagd willen studeren.

Gerard start met de opleiding Toegepaste Psychologie aan de hogeschool van Schipluiden. Door zorgtaken wil hij deze opleiding in ‘half tempo’ doorlopen, 30 EC per jaar. Hij start in februari 2020 met de opleiding. De instelling wil geen individuele examenprogramma’s bijhouden, dus krijgt hij het ‘reguliere’ examenprogramma van collegejaar 2019/2020. Doordat de hogeschool studenten toestaat op meerdere momenten in te stromen én een aangepaste hoeveelheid EC’s te behalen, is het administratief niet haalbaar iedere student per instroommoment én gekozen aantal EC’s per individueel jaar een apart examenprogramma te geven. 

Zijn eerste twee periodes (periode drie en vier van collegejaar 19/20) gaan hem goed af, hij gaat met goede moed de zomervakantie in. In de laatste week van juli krijgt hij brief op de mat dat hij een Bindend afwijzend studieadvies (BSA) heeft gekregen omdat hij niet voldoende punten behaald heeft en dat hij moet stoppen met de opleiding. Nadat hij dit bij de examencommissie heeft aangevochten, blijkt dat dit advies geautomatiseerd gegeven is en dit een fout in de administratie was omdat hij aan het einde van het reguliere collegejaar 15 EC heeft behaald.

Tijdens de eerste periode van het nieuwe collegejaar moet Gerard een werkstuk inleveren in het digitale inleverplatform van de hogeschool. Doordat dit platform aan het SIS gekoppeld is, ziet hij tijdens het inleveren andere codes dan zijn nieuwe klasgenoten. Na wat onderzoek blijkt dat hij de cursussen van 2019 ziet, terwijl zijn klasgenoten alle cursussen de 2020 zien.

Doordat er in het nieuwe onderwijsprogramma best veel veranderd is, kloppen de lessen die hij volgt niet meer met de informatie die hij in zijn voortgangsoverzicht in het SIS ziet. Ook merkt hij dat hij nu soms fysiek de ‘nieuwe versie’ van de cursus volgt, maar volgens de oude beoordelingsformulieren beoordeeld wordt. Hierdoor haalt hij soms onvoldoendes, doordat hem in de les niet goed verteld wordt waarop hij uiteindelijk digitaal beoordeeld zal worden. Na veel gedoe met verschillende leraren voegen ze hem handmatig aan de nieuwe digitale inleverboxen toe, zo ‘kloppen’ de opdrachten die docenten geven weer met waar hij uiteindelijk op beoordeeld zal worden.

Hij vraagt een gesprek aan met zijn begeleider omdat hij al dit gedoe er eigenlijk niet bij kan hebben.  Dit gesprek verloopt erg rommelig doordat zowel hij als de begeleider niet meer weet welke cursussen hij dit jaar zou moeten doen en of hij op schema ligt. Zijn voortgang toont namelijk alle cursussen van vorig jaar terwijl hij dit jaar maar de helft van de cursussen wilde doen. De onduidelijkheid wordt nog vergroot doordat hij niet meer snapt welke cursussen nu vernieuwd zijn, en welke cursussen hij daarvoor in plaats zou moeten volgen.

Met veel van dit soort gedoe maakt hij zijn eerste individuele leerjaar af. Hij denkt daarmee van de problemen af te zijn. Het jaar erop start hij namelijk met de laatste 30 EC van zijn propedeuseprogramma. Dit jaar blijkt echter misschien nog wel ingewikkelder te zijn, doordat alle cursussen die hij in zijn programma heeft nu al twee jaar oud zijn en inmiddels nóg meer veranderingen zijn doorgevoerd…

Meer informatie

Terug naar de homepage van de Challenge day.