Proces per sector 2Jarenplan

Hoe hebben de sectoren het proces om te komen tot prioriteiten ingericht? Een overzicht per sector.

Universiteiten

Bij de universiteiten worden de prioriteiten voor 2021-2022 gebaseerd op een sectorplan WO, dat dit voorjaar wordt opgesteld. De uitwerking hiervan wordt gezamenlijk gecoördineerd vanuit CSC-wo en het VSNU-bureau. Als startpunt worden 2 workshops georganiseerd, één met  de directeuren en stafleden ’onderwijs’ van alle universiteiten en één met de directeuren en stafleden ‘onderzoek’ van alle universiteiten.

Op basis van de resultaten van deze workshops en de SURF Meerjarenagenda 2019-2022 wordt een ‘longlist’ van prioriteiten opgesteld voor het sectorplan WO. Deze ‘longlist’ wordt vervolgens besproken in het CSC-WO en in de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financien (SBF) van de VSNU. 
Ten slotte worden keuzes binnen de ‘longlist’ vertaald naar het sectorplan WO, dat tevens de prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 beschrijft. 

Hbo

Het hbo laat zich bij het ontwikkelen van het 2jarenplan inspireren door een scenariotraject waarin 4 toekomstscenario’s zijn ontwikkeld voor de digitale infrastructuur van het hoger onderwijs. Op basis hiervan is een eerste richting bepaald en dat is de basis om de prioriteiten verder uit te werken. Het proces kent de volgende stappen: 

  • Stap 1: het bureau van de Vereniging Hogescholen (VH) destilleert een aantal sectorspecifieke thema’s. Een afvaardiging van de CSC’s reflecteert op deze analyse.
  • Stap 2: op basis van een scenariotraject wordt de gewenste richting bepaald en vervolgens worden de prioriteiten uitgewerkt door een afvaardiging van de CSC’s.
  • Stap 3: de hbo-vertegenwoordigers in de SURF-ledenraad bespreken de uitgewerkte prioriteiten in de bestuurscommissies onderwijs, bekostiging en onderzoek van de VH.
  • Stap 4: de hbo-vertegenwoordigers in de SURF-ledenraad stellen de sectorprioriteiten vast en leggen deze voor aan de raad van bestuur van SURF. 

Mbo

De voortgang van de ‘Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022’ is prioriteit binnen de mbo-sector. Het mbo verwacht in de komende 2 jaar ook veel inzet van SURF om hier verdere invulling aan te geven. Om de sectorprioriteiten inzichtelijk te maken, gaat het mbo de volgende stappen uitvoeren:

  • Stap 1: benoemen prioriteiten aan de hand van bestaande plannen door afvaardiging MBO-CSC
  • Stap 2: vaststellen voorstel voor mbo-prioriteiten door MBO-CSC.
  • Stap 3: vaststellen prioriteiten met mbo-bestuurders van SURF-ledenraad, saMBO-ICT en MBO-raad.
  • Stap 4: vaststellen prioriteiten door de mbo-vertegenwoordigers in de SURF-ledenraad en voorleggen hiervan aan de raad van bestuur van SURF.

Research & overig

De afdelingen Research en Overig trekken samen op bij het uitwerken van de prioriteiten. Onder regie van de vertegenwoordigers in de SURF-ledenraad worden in april en in mei een tweetal ‘brown paper sessies’ georganiseerd, die input opleveren voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022. Vanwege het corona-virus worden deze sessies in de vorm van een webinar georganiseerd.

De bestuurders en de CSC’s van de leden in deze afdelingen/sectoren is vooraf gevraagd om de belangrijkste (inter)nationale trends en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek te beschrijven vanuit het perspectief van de eigen organisatie. De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die betekenis hebben voor samenwerking en digitalisering. 

Deze trends en ontwikkelingen zijn de basis voor het opstellen van de prioriteiten die uiteindelijk door de vertegenwoordigers van deze afdelingen in de SURF-ledenraad worden aangeboden aan de raad van bestuur van SURF.

Umc’s

De umc’s hebben de NFU gevraagd om het proces voor het opstellen van prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan te coördineren. De NFU bereidt samen met de CSC’s van de umc’s een eerste versie van prioriteiten voor ter bespreking in een tweetal bestuurscommissies van de NFU: Sturing & Financiering en Inhoudelijke zaken (onderwijs en onderzoek). 
Na het gesprek in deze bestuurscommissies wordt de verbinding gelegd met vertegenwoordigers van de umc’s in de SURF-ledenraad, die de prioriteiten uiteindelijk aanbieden aan de raad van bestuur van SURF. De impact van de corona-crisis raakt de umc’s vanzelfsprekend bovengemiddeld  dus bovenstaande beschrijving is onder voorbehoud.