Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Bekijk de 8 'versnellingszones'.

Teamfoto aanvoerders Versnellingsplan

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is opgedeeld in 8 versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van een van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen.

logo versnellingsplan arbeidsmarkt

De productieve samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek op het gebied van digitalisering staat centraal in deze zone. Een ‘open collective circle’, waarin vanuit het team hecht samengewerkt wordt met input van buitenaf is kenmerkend voor onze werkwijze. Zo willen we ervoor zorgen dat het Hoger Onderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Update uit de zone

Activiteiten

We ontwikkelen methoden die het mogelijk maken om toekomstbestendige competentieprofielen op te stellen en te onderhouden. Ook kijken we hoe instellingen hun vermogen om behoeftes van de arbeidsmarkt in het onderwijs te vertalen kunnen versterken, en hoe de samenwerking tussen onderwijs en het werkveld zo in gericht kan worden dat kennis van voorloperbedrijven sneller in het onderwijs geïncorporeerd wordt.  

Vooruitblik

Het eerste jaar werken we vooral vanuit de goede praktijken die al in de deelnemende instellingen aanwezig zijn. We voeren een inventarisatie uit naar stakeholders die zich beleidsmatig bezighouden met digitaliseringsvraagstukken op de arbeidsmarkt. Twee instellingen voeren een case study uit naar de manier waarop toekomstbestendige competenties onderdeel van het beleid en het curriculum zijn. Twee andere instellingen beschrijven hoe binnen hun instelling in de sector techniek en gezondheid nieuwe kennis uit voorloperbedrijven snel een weg gevonden heeft in het onderwijs.

Plan van Aanpak

Aan de hand van vier werkpakketten werkt deze zone met werkveld, onderzoek en onderwijs aan een verbeterde aansluiting van hoger onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze werkpakketten resulteren in:

  1. Richtlijnen voor incorporatie van toekomstgerichte competentieprofielen in het hoger onderwijs;
  2. Inzichten over hoe het hoger onderwijs de ontwikkelingen op en behoeften van de arbeidsmarkt kan vertalen naar onderwijsaanbod voor (nieuwe) doelgroepen (inside-out);
  3. Een methodiek waarmee kennis van bedrijven die voorlopen kan worden opgenomen in het curriculum (outside-in);
  4. Inzicht in hoe onderzoeksinspanningen worden vertaald naar next practices voor onderwijs en werkveld.

'Van better naar best naar next practices'

Aanvoeder Ellen van den Berg zegt het volgende over het plan van aanpak van haar zone: 

"Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals. Hoger onderwijsinstellingen moeten een visie ontwikkelen hoe om te gaan met de digitale transformatie. Onze zone levert hiervoor bouwstenen aan.

We ontwikkelen methodieken voor het opstellen van toekomstbestendige competentieprofielen. Ook maken we een digitale scan: hoe toekomstbestendig zijn de opleidingen? Het hoger onderwijs heeft kennis in huis die ze beschikbaar kan stellen aan nieuwe doelgroepen. Een goed voorbeeld is het programma 'Make IT Work' van de HvA. Daarin worden professionals uit een ander vakgebied in een hoog tempo omgeschoold tot informaticus.

Sommige bedrijven lopen ver voorop in het gebruik van bijvoorbeeld robotica en blockchain. We proberen de kennis uit deze bedrijven eerder te incorporeren in de opleidingen. Tot slot willen we onze onderzoeksinspanningen inzetten om de digitale transformatie in het werkveld tot stand te brengen.

Het komende halfjaar besteden we aan het verbeteren van bestaande good practices. We brengen ook de complexiteit en de uitdagingen in kaart, zodat andere instellingen beter kunnen inschatten of het in hun situatie past. Met toegankelijke beschrijvingen helpen we ze om handen en voeten te geven aan hun visie. Ten slotte kijken we naar de toekomst: wat voorzien we als de next practices?"

Lees hier het volledige plan van aanpak (pdf).

Aanvoerder Ellen van den Berg:

"Geen vakgebied of beroep ontkomt eraan, digitalisering heeft een grote impact op de inhoud en de uitvoering. Deze digitale transformatie vraagt om een slagvaardige reactie van het hoger onderwijs. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals. Er is hier sprake van een tweerichtingsverkeer: de arbeidsmarkt vraagt om innovatieve professionals én deze professionals zijn onontbeerlijk voor de innovatiekracht van bedrijven en instellingen."

Team Aansluiting op de arbeidsmarkt

Maak kennis met het versnellingsteam:

teamfoto versnellingsplan arbeidsmarkt
Teamleden:
Fontys Hogescholen Mariëlle Taks

Hanzehogeschool      

Franz Barkhuijsen     
Hogeschool van Amsterdam David de Vries
Hogeschool van Amsterdam Radboud Dam
Hogeschool van Amsterdam Hans Frederik (verbinder)
Maastricht University     Perry Heymann         
Politieacademie    Arie van der Ven       
Saxion Ellen van den Berg (aanvoerder)
Saxion Lonneke Brands (junior)
Universiteit Maastricht Ellen Bastiaens

Aanvoerder Ellen van den Berg