Vrije onderzoeksopdrachten in bachelor lab-onderwijs: methoden en materialen

Project om lab-onderwijs in natuurwetenschappelijk georiënteerde bacheloropleidingen te verbeteren door studenten vrije onderzoeksopdrachten te laten doen. Studenten krijgen verantwoordelijkheid en regie in elk van de stappen in de empirische onderzoekscyclus met als leerdoelen: kritisch denken, 'self-efficacy', en begrip voor 'nature of science'.

Onderzoeker die twee buisjes met gekleurde vloeistof omhoog houdt in lab

Binnen een professionele leergemeenschap met docenten van vijf verschillende opleidingen worden best practices besproken, getest, geëvalueerd, aangepast en opnieuw aangeboden. De methode en de lesmaterialen zijn hieronder te vinden.

Instelling

Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Leiden Universiteit, TU Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam.

Doel en Doelgroep

Het doel van dit project is het ontwerpen van lab-onderwijs in het hoger onderwijs een stimulans te geven. Door samen te werken in een professionele leergemeenschap (plg) kunnen best practices in het gebruik van vrije onderzoeksopdrachten gedeeld worden en de bestaande lab-onderwijs vakken worden vernieuwd. Door het inzetten van pedagogisch onderzoek worden de belangrijkste kenmerken van de best practices geïdentificeerd en verklaard. Het proces en de geleerde lessen van binnen de plg worden gevat in een draaiboek om andere docenten te ondersteunen die gebruik willen maken van vrije onderzoeksopdrachten in hun lab-onderwijs. 

In het eerste jaar richt het project zich op interne kennisdeling en innovatie, met als primaire doelgroep studenten van vijf verschillende natuurwetenschappelijke bacheloropleidingen. De vijf opleidingen omvatten (toegepaste)natuurkunde, biomedische wetenschappen en interdisciplinaire wetenschapsopleidingen. In het tweede jaar ligt de focus op externe kennisdeling, met als doel andere docenten te inspireren en te ondersteunen bij het inzetten van vrije onderzoeksopdrachten in hun lab-onderwijs.

Resultaten

Het project beoogd drie resultaten op te leveren. Ten eerste komt een draaiboek voor docenten beschikbaar, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe keuzes voor verschillende aspecten van vrije onderzoeksopdrachten zich verhouden tot het bedienen van verschillende studentenpopulaties en het bereiken van specifieke leerresultaten. Ten tweede worden evidence-based open-access materialen voor het ondersteunen van vrij onderzoek door studenten in natuurwetenschappelijke practica in het hoger onderwijs opgeleverd. Ten derde wordt het volledige cursusmateriaal per opleiding dat in dit kader wordt ontwikkeld beschikbaar gesteld. Dit materiaal laat zien hoe vergelijkbare methoden worden aangepast voor verschillende groepen studenten.

Ontwikkelde materialen

Contactpersoon voor vragen

Forrest Bradbury, Amsterdam University College - f.r.bradbury@auc.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.