Regie op de digitale transitie

Lees hier de inbreng van SURF voor de verkiezingen 2021. Dit zijn onze aandachtspunten voor de nieuwe kabinetsperiode om de regie op de huidige digitale transitie te versterken, met als doel een sterke digitale economie en een inclusieve samenleving.

studenten in hogeschool

Digitalisering

De Nederlandse samenleving en economie digitaliseren in een hoog tempo. Dat geldt ook voor onderwijs en onderzoek. De coronacrisis zorgt voor een enorme versnelling van dit proces, waarbij de vaak onzichtbare digitale infrastructuur van cruciaal belang blijkt om mensen op afstand te laten samenwerken en continuïteit te borgen van onderwijs en onderzoek. Digitalisering leidt ook tot vraagstukken rond inclusie, zelfregie en publieke waarden.

‘De digitale infrastructuur en online onderwijsvoorzieningen, die universiteiten en hogescholen in het afgelopen decennium ontwikkelden, zijn in de Corona-aanpak niet het knelpunt maar juist een onderdeel van de oplossing om de goede voortgang van onderwijs en onderzoek te kunnen behouden. Dit illustreert tevens het belang van de digitale infrastructuur voor de continuïteit van primaire processen als onderwijs en onderzoek.’
Uit: Inspectierapport Cyberaanval Universiteit Maastricht (2020)

1. Digitale economie

De welvaart en het welzijn van Nederland zijn sterk afhankelijk van onze concurrentiekracht en innovatie-vermogen. Kennis en innovatie staan aan de basis van onze welvaartsgroei. Dit vraagt om toponderzoek en samenwerkingsverbanden, tussen instellingen, publiek-privaat of internationaal. Nieuwe toepassingen van Internet of Things, Smart cities en Artificial Intelligence vereisen infrastructuren dichtbij de databron (edge computing) om data realtime te verwerken.

2. Een innovatieve samenleving

Een digitale economie vraagt om inclusie en goed opgeleide werknemers. Er komen kansen door het ontstaan van nieuwe banen, maar ook verdwijnen er banen door robotisering, of de inhoud van banen verandert. Digitalisering kan van grote invloed zijn op participatie in de samenleving.

Inbreng SURF voor verkiezingen 2021

 • Investeer in een excellente digitale infrastructuur
  Zorg voor voldoende financiële middelen voor het bouwen en onderhouden van een excellente en veilige digitale infrastructuur voor onderzoek én onderwijs en de digitale transformatie die daarop voortbouwt.
   
 • Bescherm publieke waarden
  Zet in op het beschermen van publieke waarden, van privacy en het beschermen van data tot ‘open’ en digitale veiligheid. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om consumentenbelangen te beschermen.
   
 • Versterk de digitale mainport
  Versterk de digitale mainport door onder andere intercontinentale zee- en landkabels in Nederland te laten aanlanden. Dit is van nationaal economisch belang doordat het bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat.
   
 • Zet in op inclusie en nieuwe technologieën
  SURF faciliteert onderwijs en onderzoek door onder andere innovatie en kennisdisseminatie. Hiertoe bekijkt SURF ook welke nieuwe technologische ontwikkelingen op termijn kunnen leiden tot nieuwe toepassingen in onderwijs en
  onderzoek.