Aanmeldingscriteria Mijn SURF

Om je onderwijsinstelling aan te sluiten op Mijn SURF en gebruik te maken van onze dienstverlening en het aanbod aan licenties, dient je instelling aan alle geldende voorwaarden te voldoen. Bekijk hieronder welke voorwaarden voor jouw type instelling gelden.

Aangewezen en diverse onderwijsinstellingen

Onderwijsinstelling die erkend is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar die niet wordt bekostigd door dit ministerie. Aangeboden opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Universitair medische centra

Als ‘academisch ziekenhuis’ opgenomen in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksinstellingen

Onderzoeksinstellingen die voor ten minste 50% worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze instellingen zijn niet commercieel (dus non-profit of not-for-profit) en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksinstellingen die gefinancierd worden door een ander ministerie kunnen ook in aanmerking komen. Deze instellingen dienen ook niet-commercieel te zijn. Ook hebben ze een grote verwevenheid met een of meer universiteiten. Deze verwevenheid blijkt onder andere uit de aanwezigheid van leerstoelen, een bestuur dat uit vertegenwoordigers van universiteiten bestaat of waarvan minimaal 50% van de onderzoekers een dienstverband heeft bij een universiteit.

Grote technologische instituten

Kennisinstellingen gericht op het toepasbaar maken van fundamentele kennis. Dit doen zij door onderzoek te verrichten voor - en diensten te leveren aan - overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Naast een directe financiering door hun opdrachtgevers, ontvangen de GTI's ook subsidie van de overheid. De status GTI wordt toegekend door de overheid.

Universiteiten

Als ‘universiteit’ opgenomen in de bijlage  van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Hogescholen

Als ‘hogeschool’ opgenomen in de bijlage  van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Mbo-scholen

De door het Rijk bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs. Hieronder vallen:

  • regionale opleidingencentra
  • vakinstellingen
  • agrarische opleidingscentra

Voldoet je instelling aan de voorwaarden?

Dan kan je je instelling registreren. Let op dat je het nodige bewijs verstuurt om aan te tonen dat je instelling aan de criteria voldoet. Afhankelijk van de voorwaarden, kan je hiervoor een kopie sturen van de volgende originele stukken:

  • recent jaarverslag
  • recente jaarrekening
  • recent jaarplan
  • statuten
  • brieven en/of uitspraken van het ministerie waarin rollen, subsidies et cetera worden vermeld

Wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar mijnsurfmarket-aanmelden@surf.nl