Experimenteeromgeving Learning analytics

Onderwijsinstellingen en de publieke sector zien in dat de analyse van studiedata bij kan dragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Volgens onderzoek biedt het ook mogelijkheden tot het verbeteren van de leeromgeving, het leerproces en leeruitkomsten. Wij werken daarom aan een exprimenteeromgeving voor Learning analytics.

learning analytics

Project: experimenteren met Learning analytics

Om meer ervaring en kennis op te doen over de wijze waarop Learning analytics in de context van het Nederlandse mbo en hoger onderwijs benut zou kunnen worden, is een infrastructuur randvoorwaardelijk. Een infrastructuur waarin data uit verschillende systemen gecombineerd kunnen worden, want studenten leren niet in één omgeving. Denk aan leermanagementsystemen, studentinformatiesystemen en toetssystemen. Door die data samen te brengen, en ze in samenhang te analyseren, ontstaat een completer beeld. Dit is nu vaak niet mogelijk. 

Omdat veel instellingen nog worstelen met deze vraag hoe zij Learning analytics kunnen inzetten binnen hun onderwijs, doen wij onderzoek naar de vraag 'hoe ziet een architectuur voor een Learning analytics omgeving eruit die door meerdere instellingen veilig gebruikt kan worden? Dit werken we uit in de vorm van een experimenteeromgeving waarbij we kijken naar de (on)mogelijkheden van een dergelijke omgeving en het kunnen toepassen van Learning analytics op (eigen) studiedata door instellingen.

Praktisch aan de slag met Learning analytics

In Nederland zijn een aantal instellingen al praktisch aan de slag met een infrastructuur voor Learning analytics. Buiten Nederland is de service die het Engelse Jisc biedt een goed voorbeeld. De Nederlandse initiatieven en Jisc gebruiken verschillende technologieën voor hun Learning Analytics platforms. Wij onderzoeken deze technologieën op technisch en functioneel gebied, maar ook als het gaat om privacy en security die geldt voor het Nederlandse onderwijslandschap.

Is jouw instelling al concreet aan de slag met het thema? Dan komen wij graag met jullie in contact om kennis en ervaringen te delen.

Opzet van het project

Momenteel bevindt het project zich in de opstartfase, waarbij er met name op architectuur en infrastructuur gebied wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden van een experimenteeromgeving. Vragen hierbij zijn o.a.:

  • Is het technisch mogelijk?
  • Is het functioneel geschikt?
  • Voldoet de opzet aan de privacy en security voorwaarden die wij stellen?

Intussen is het projectteam ook op het gebied van eventuele use-cases vanuit het onderwijslandschap onderzoek aan het verrichten. Deze zouden kunnen dienen als eerste concrete vraagstukken die op het platform worden uitgewerkt.

Planning

De verwachting is dat de omgeving in de loop van 2023 functioneel gereed is. Daarna zal er gekoppeld worden met een aantal deelnemers die meedoen aan de proof of concept. Eind 2023 volgen dan de eerste resultaten en bevindingen van het project. De laatste ontwikkelingen binnen het project melden we steeds op deze pagina.

Interesse in dit project?

Heb je interesse en wil je meer informatie ontvangen over dit project, de voortgang of wil je deelnemen aan de uitvoering hiervan door mee te denken en werken aan bijvoorbeeld use-cases? Stuur een mail naar pytrik.dijkstra@surf.nl.

Je bent van harte welkom.

Experimenteeromgeving learning analytics: aan de slag met studiedata met oog voor privacy


Met deze experimenteeromgeving voor learning analytics slaan we ook de brug naar de praktijk. In deze blog lees je waar we nu staan en hoe je kunt meedenken over use cases voor de experimenteeromgeving.


Lees de blog