Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek: samen de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek vergroten

Het praktijkgericht onderzoek levert waardevolle kennis en producten op voor de beroepspraktijk en het onderwijs. Deze kennis en producten kunnen nog meer mensen bereiken dan nu het geval is, als alle informatie meer zichtbaar wordt gemaakt. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek.

Onderzoekers in bibliotheek

Bereik praktijkgericht onderzoek kan groter

Hogescholen doen veel praktijkgericht onderzoek. Dit draagt bij aan de vernieuwing van onderwijs, innovaties in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De resultaten die dit soort onderzoek opleveren zijn veelzijdig. Naast artikelen zijn dit bijvoorbeeld prototypes, protocollen, modellen of lesmateriaal. Al deze resultaten uit praktijkgericht onderzoek zijn nog niet altijd goed vindbaar en toegankelijk voor een breed publiek.

Ambitie: een web van onderzoeksinformatie

Een goede zichtbaarheid van onderzoeksinformatie valt of staat met een uitgebreide beschrijving van de resultaten en de context waarbinnen deze worden gerealiseerd (metadata). Daarnaast is er een goede technische infrastructuur nodig die dat faciliteert. De tijd is rijp om de bestaande informatie over het praktijkgericht onderzoek te integreren en uit te breiden, zodat een inzichtelijk en open web van informatie over en kennis uit het praktijkgericht onderzoek ontstaat. Om dat te bereiken is een aanpassing nodig van de huidige infrastructuur die is ingericht op basis van de wensen van de (potentiele) gebruikers. Een nationaal platform om dit web aan relevante informatie te tonen en delen, draagt bij aan de ambities op het gebied van open science die alle hogescholen hebben uitgesproken.

Juist praktijkgericht onderzoek is van grote waarde voor het onderwijs en de maatschappij, en moet daarom zo goed mogelijk toegankelijk zijn.

Platform voor delen en tonen van informatie over en vanuit onderzoek

Dit project levert uiteindelijk een platform met verschillende functionaliteiten op die het vereenvoudigen om informatie over en uit onderzoek aan te leveren, te tonen op een centrale website en te delen op andere, bestaande platforms. Denk hierbij aan informatie over wie het onderzoek heeft uitgevoerd, wie de samenwerkingspartners zijn en wie het onderzoek financiert. Daarbij kijken we goed aan welke technische en juridische voorwaarden en standaarden de tool moet voldoen, en hoe we kunnen aansluiten op bestaande succesvolle systemen binnen de hogescholen.

Lectoren, docent-onderzoekers, onderzoeksondersteuners, ICT’ers en beleidsmakers werken in dit project samen aan een grotere zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek.

In gesprek met onderzoekers: wat kunnen we doen om kennisdeling te vereenvoudigen?

In de eerste fase dit project staan de wensen, ideeën, ervaringen en suggesties van de onderzoekers en andere eindgebruikers centraal. Onderzoekers zijn als leverancier, gebruiker en ambassadeur van onderzoeksresultaten een belangrijke eindgebruiker in dit project. Met hen zoomen we individueel en in grotere workshops in op vragen als: “Welke hindernissen ervaar je nu bij het delen van kennis? Welke systemen werken wel en niet? Wat zouden de belangrijkste functies van een ‘nationaal platform praktijkgericht onderzoek’ zijn voor jou?”. Daarmee maken we uiteindelijk een blauwdruk voor het platform. Vervolgens doen we een marktverkenning en voeren we pilots uit.
 

Onderzoekers zijn als leverancier, gebruiker en ambassadeur van onderzoeksresultaten een belangrijke eindgebruiker in dit project.

Hogescholen verbeteren toegankelijkheid praktijkgericht onderzoek
Aan dit project werken 12 hogescholen, onder aanvoering van de Hogeschool van Amsterdam, samen met de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, SURF en de HKI. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en loopt van 2019 tot 2022. In 2018 leverden de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, de HKI en SURF een rapport op over de mogelijkheid tot verbetering van deze zichtbaarheid door het gezamenlijk aanpassen van de infrastructuur. Dit gaf aanleiding tot de start van het project Nationaal Platform Praktijkgericht onderzoek.

Deelnemende Partijen

ArtEZ
Breda University of Applied Sciences
Codarts
Haagse Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam (penvoerder)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Hogeschool der Kunsten Utrecht
Hogeschool Utrecht
Saxion
Van Hall Larenstein
Zuyd Hogeschool 
 

Vereniging Hogescholen
Regieorgaan SIA
HBO Kennisinfrastructuur (HKI)
SURF