Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek: samen de zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek vergroten

Het praktijkgericht onderzoek levert waardevolle kennis en producten op voor de beroepspraktijk en het onderwijs. Deze kennis en producten kunnen nog meer mensen bereiken dan nu het geval is, als alle informatie meer zichtbaar en vindbaar wordt gemaakt. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek.

Onderzoekers in bibliotheek

Praktijkgericht onderzoek vindbaar en toegankelijk

Hogescholen doen veel praktijkgericht onderzoek. Dit draagt bij aan de vernieuwing van onderwijs, innovaties in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De resultaten die dit onderzoek opleveren zijn veelzijdig. Naast artikelen zijn dit bijvoorbeeld prototypes, protocollen, modellen of lesmateriaal. Al deze resultaten uit praktijkgericht onderzoek willen we beter vindbaar en toegankelijker maken voor een breed publiek. 

Juist praktijkgericht onderzoek is van grote waarde voor het onderwijs en de maatschappij, en moet daarom zo goed mogelijk toegankelijk zijn.

Ambitie: een web van onderzoeksinformatie

We willen het onder andere onderzoekers en lectoren makkelijk maken om informatie óver en kennis úit het Nederlandse praktijkgericht onderzoek te delen op dit centrale nationale platform. Zo maken we dit materiaal beschikbaar voor beroepsgenoten bij andere hogescholen, maar ook voor een breder publiek, zoals voor journalisten en iedereen die hierin interesse heeft. Deze informatie en kennis moet vervolgens ook eenvoudig op andere, bestaande platforms gedeeld kunnen worden. Binnen dit innovatieproject ontwikkelen we daarom een nationaal platform met diverse functionaliteiten en toepassingen, zodat een inzichtelijk en open web van onderzoeksinformatie ontstaat.  Dit draagt bij aan de ambities op het gebied van open science die alle hogescholen hebben uitgesproken.

Lectoren, docent-onderzoekers, onderzoeksondersteuners, ICT’ers en beleidsmakers werken in dit project samen aan een grotere zichtbaarheid van praktijkgericht onderzoek.

Van blauwdruk naar mock-up

Tijdens de eerste fase van dit project hebben we onderzoekers, lectoren en andere eindgebruikers bevraagd over hun wensen, ideeën, ervaringen en suggesties voor het nationaal platform. Inmiddels hebben we een blauwdruk voor dit platform gereed, met daarin een voorstel hoe deze wensen functioneel vorm gegeven kunnen worden. Gezamenlijk zetten zowel het projectteam, als werkgroepen met vele vertegenwoordigers vanuit het hbo, nu de volgende stappen om dit platform te gaan realiseren. We starten met de bouw van het platform en toekomstige gebruikers gaan de tool testen: lectoren, docenten, onderzoekers, journalisten e.a.

Onderzoekers zijn als leverancier, gebruiker en ambassadeur van onderzoeksresultaten een belangrijke eindgebruiker in dit project.

Hogescholen verbeteren toegankelijkheid praktijkgericht onderzoek

Aan dit project werken 12 hogescholen, onder aanvoering van de Hogeschool van Amsterdam, samen met de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, HKI en SURF. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en loopt van 2019 tot 2022. In 2018 leverden de Vereniging Hogescholen, Regieorgaan SIA, de HKI en SURF een rapport op over de mogelijkheid tot verbetering van deze zichtbaarheid door het gezamenlijk aanpassen van de infrastructuur. Dit gaf aanleiding tot de start van het project Nationaal Platform Praktijkgericht onderzoek.

Deelnemende Partijen

ArtEZ
Breda University of Applied Sciences
Codarts
Haagse Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam (penvoerder)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Hogeschool der Kunsten Utrecht
Hogeschool Utrecht
Saxion
Van Hall Larenstein
Zuyd Hogeschool 
 

Vereniging Hogescholen
Regieorgaan SIA
HBO Kennisinfrastructuur (HKI)
SURF