Privacyverklaring Daphne Riksen Schrijfprijs

Banner Daphne Riksen Schrijfprijs

Lees hieronder de privacyverklaring van SURF voor de Daphne Riksen Schrijfprijs.

Over deze privacyverklaring

De coöperatie SURF is een samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. De coöperatie SURF bestaat uit het bureau van de coöperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara (hierna gezamenlijk: “SURF”). De 3 werkmaatschappijen en SURFbureau werken steeds nauwer samen om een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen aan de leden van de coöperatie. In het kader van deze samenwerking en het feit dat alle SURF-organisaties primair werken voor de leden, zal SURF met de bovengenoemde SURF-organisaties gezamenlijk optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen.

Het gaat hierbij om het verwerken van je gegevens voor het:

 1. Deelnemen aan de Daphne Riksen Schrijfprijs.
 2. Een éénmalige papieren uitgave met gegevens van de beste 15 inzendingen, uitgedeeld tijdens de SURF Onderwijsdagen op 5 en 6 november 2019 en online op de SURF-website gepubliceerd.
 3. Door SURF online publiceren van gegevens van de winnaars na afloop van de Daphne Riksen Schrijfprijs.

SURF acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.  We verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.

Bij deze verwerking houdt SURF zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • we het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken;
 • we je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

1. Deelnemen aan de Daphne Riksen Schrijfprijs

Via het aanmeldformulier kan je je officieel aanmelden voor de Daphne Riksen Schrijfprijs. Als je je aanmeldt voor deelname, kan SURF de onderstaande gegevens van je verwerken en, mits jouw inzending bij de beste 15 inzendingen hoort, publiceren om aandacht te genereren voor de prijsvraag en een publicatie samen te stellen van de ingezonden essays. Deze publicatie zal online op de SURF-website worden geplaatst en eenmalig als fysieke uitgave beschikbaar zijn op de SURF Onderwijsdagen. Als je niet tot de top 15 behoort, worden er geen gegevens van jou gepubliceerd.

Naam

Onderwijsinstelling/organisatie

Functie

Essay

E-mailadres

Biografie van de 15 beste inzendingen

Foto van de 15 beste inzendingenRechtsgrond

De verwerking van je gegevens is nodig om jouw aanmelding te verwerken en voor jouw deelname aan de Riksen Schrijfprijs (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst).

Bewaartermijnen

Wanneer je je aanmeldt voor de Daphne Riksen Schrijfprijs, bewaart SURF jouw gegevens in principe tot één maand na het uitreiken van de schrijfprijs. Voor gegevens van de drie winnaars en de deelnemers die bij de beste 15 inzendingen zitten, gelden afwijkende bewaartermijnen. Die worden hierna verder toegelicht. 

2. (Online) publiceren van gegevens van de top 15

Als je tot de beste 15 inzendingen van de Daphne Riksen Schrijfprijs hoort, verwerkt en publiceert SURF jouw gegevens ook na afloop van de uitreiking van de schrijfprijs, om online en in een fysieke bijlage tijdens de SURF Onderwijsdagen de essays in een publicatie te presenteren.

Naam

Wordt online gepubliceerd en in een eenmalige fysieke publicatie

Functie

Wordt online gepubliceerd en in een eenmalige fysieke publicatie

Foto

Wordt online gepubliceerd en in een eenmalige fysieke publicatie

Instelling

Wordt online gepubliceerd en in een eenmalige fysieke publicatie

Ingezonden essays beste 15 deelnemers

Wordt online gepubliceerd en in een eenmalige fysieke publicatie

Biografie

Wordt online gepubliceerd en in een eenmalige fysieke publicatieRechtsgrond

De verwerking van je gegevens vindt plaats op grond van jouw toestemming. Bij aanmelding voor de Daphne Riksen Schrijfprijs ga je akkoord met de verwerking en publicatie van jouw persoonsgegevens ter verslaggeving van het evenement. Let op: het is mogelijk om jouw toestemming weer in te trekken als je niet meer wenst deel te nemen aan de Schrijfprijs, uiterlijk tot 26 september. Vanaf 26 september is het niet meer mogelijk om gegeven toestemming weer in te trekken, op grond van het belang van de journalistieke verslaggeving door SURF van de Daphne Riksen Schrijfprijs.

Bewaartermijn

Jouw essay, naam, functie en onderwijsinstelling worden gepubliceerd in een fysieke bijlage tijdens de SURF Onderwijsdagen. Voor deze fysieke bijlage geldt geen bewaartermijn.

Daarnaast publiceert SURF de gegevens van de top 15 online, voor het genereren van aandacht voor het evenement en de inzendingen. Deze gegevens zullen worden bewaard voor zolang de gegevens nieuwswaardig of informatief zijn.

SURF verwijdert jouw gegevens uiterlijk één maand na de prijsvraag uit haar eigen interne systemen.

Persoonsgegevens

Termijn

Doel

Publicatie essay, naam en onderwijsinstelling in fysieke bijlage

N.v.t.

Het generen van aandacht voor de 15 beste ingezonden essays en het evenement

Publicatie van de 15 beste ingezonden essays, naam, foto, biografie onderwijsinstelling/organisatie en functie

Voor zolang de gegevens nieuwswaardig of informatief zijn

Verslaggeving maken van en kenbaarheid geven aan de Daphne Riksen Schrijfprijs en de 15 beste ingezonden essays  via de website

3. (Online) publiceren van gegevens van de winnaars

Daarnaast zal SURF rondom de uitreiking van de Daphne Riksen Schrijfprijs kenbaarheid geven aan de essays en de drie winnaars. SURF kan hiervoor de volgende gegevens online publiceren van de winnaars:

Naam

Wordt online gepubliceerd

Onderwijsinstelling/organisatie

Wordt online gepubliceerd

Functie

Wordt online gepubliceerd

Ingezonden essay

Wordt online gepubliceerd

Biografie

Wordt online gepubliceerd

Foto

Wordt online gepubliceerdRechtsgrond

De verwerking en publicatie van je gegevens vindt plaats op grond van jouw toestemming. Bij aanmelding voor de Daphne Riksen Schrijfprijs ga je akkoord met de verwerking en publicatie van jouw persoonsgegevens ter verslaggeving van het evenement. Let op: het is mogelijk om jouw toestemming weer in te trekken als je niet meer wenst deel te nemen aan de Schrijfprijs, uiterlijk tot 26 september. Vanaf 26 september is het niet meer mogelijk om gegeven toestemming weer in te trekken, op grond van het belang van de journalistieke verslaggeving door SURF van de Daphne Riksen Schrijfprijs. 

Bewaartermijnen

Voor de gegevens van de winnaars van Daphne Riksen Schrijfprijs hanteert SURF de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Termijn

Doel

Biografie

Voor zolang de gegevens nieuwswaardig of informatief zijn

Het genereren van aandacht voor de winnaars en de prijsvraag via de website

Ingezonden essay

Voor zolang de gegevens nieuwswaardig of informatief zijn

Het genereren van aandacht voor de winnaars en de prijsvraag via de website.

Naam, foto, functie, onderwijsinstelling/organisatie,

Voor zolang de gegevens nieuwswaardig of informatief zijn

Verslaggeving maken van en kenbaarheid geven aan de Daphne Riksen schrijfprijs en haar winnaars via de website

Ontvangers van je gegevens

De door jou verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen verstrekt als dit noodzakelijk is voor het organiseren van de Daphne Riksen Schrijfprijs.

Verder verstrekt SURF de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen als je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is SURF wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Daarnaast kan SURF een gedeelte van de door jou verstrekte gegevens online publiceren in het kader van het genereren van aandacht voor het evenement en de genomineerde. Dit gebeurt in overeenstemming met de hierboven genoemde termijnen en procedures.

Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • Ons systeem is alleen toegankelijk vanuit het SURF-netwerk en via een beveiligde VPN-verbinding.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.
 • We treffen organisatorische toegangsmaatregelen.
 • We treffen fysieke toegangsmaatregelen.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 • Je kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens ten aanzien van de verwerking van gegevens waartegen je bezwaar hebt gemaakt, die je onrechtmatig acht, waarvan je de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist of wanneer we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt in het kader van een rechtsvordering.
 • Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan. Daarnaast geldt dat het voor sommige gegevens niet mogelijk is om je toestemming in te trekken als je bij de 15 beste inzendingen belandt, op grond van het belang van de journalistieke verslaggeving van de Daphne Riksen Schrijfprijs.
 • Auteursrecht van de ingezonden essays ligt ter alle tijde bij de auteur van het ingezonden stuk. SURF gebruikt de inzending eenmalig voor een publicatie van een onderwijsbijlage die op de website zal worden gepubliceerd en tijdens de SURF Onderwijsdagen op 5 en 6 november 2019 zal worden uitgedeeld.
 • Als je van mening bent dat SURF niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij SURF. Als jij en SURF er echter niet samen uitkomen en het antwoord van SURF op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over SURF in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met SURF via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. SURF kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

SURF behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid

Bekijk ons cookiebeleid.

Contactgegevens algemeen

SURF                                                         

Moreelsepark 48                                                  

3511 EP  Utrecht                                                  

communicatie@surf.nl                                      

+31 887 87 30 00                                                     

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-06-2019.

Bij deze verwerking houdt SURF zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • we het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken;
 • we je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.