Publiek-private samenwerkingen

SURF ondersteunt en faciliteert publiek-private samenwerkingen met kennis over digitalisering, ict-infrastructuur en door partijen bij elkaar te brengen.

Smart Industry Fieldlab

De rol van kennisinstellingen verandert door steeds nauwere samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid op het gebied van onderzoek en innovatie. Universiteiten en hogescholen functioneren steeds meer als innovation hubs waar onderzoekers, ondernemers en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken aan innovatieprojecten.

Deze publiek-private samenwerking heeft diverse voordelen, waaronder snellere innovatie bij instellingen en bedrijven. Daarnaast komen maatschappelijke en bedrijfsdata beschikbaar voor verder onderzoek. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol.

De rol van SURF

Samen met instellingen werkt SURF aan uiteenlopende projecten rond onder andere artificiële intelligentie (AI), toekomstige energievoorzieningen (‘smart grid’), voedselvoorziening (‘smart farming’), gezondheid (e-health) en digitalisering van bedrijven in de maakindustrie (smart industry). De kennis die hierbij wordt opgebouwd, komt ten goede aan onderzoek, onderwijs, maatschappij en economie.

Met een dienst als Research Drive kunnen bedrijven en kennisinstellingen op een betrouwbare manier data met elkaar uitwisselen. Onze faciliteiten voor high-performance computing, machine learning en deep learning worden bijvoorbeeld ingezet voor het optimaliseren en testen van software(modellen). Daarnaast biedt SURF een onafhankelijke cloudomgeving om tijdelijk grote datasets op te slaan, en een dataplatform voor het internet of things (IoT) waarmee je data kunt beschrijven, visualiseren en delen. Daarnaast delen we kennis op het vlak van datamanagement, dataprocessing, datastandaarden, cybersecurity en identitymanagement en bieden mogelijkheden voor het delen van kennis.

Initiatieven

Regiohubs

SURF heeft met  Commit2Data en TNO een structurele samenwerking opgezet met een zestal datahubs:

  • Data Value Center - Smart Industry
  • Data Federation Hub Groningen
  • Wageningen Data Competence Center
  • Twente47
  • Data Innovation Hub Zoetermeer
  • Big Data Value Center Utrecht (Almere)

In deze datahubs werken SURF-leden samen met (regionale) overheid (economic boards) en het bedrijfsleven met als doel de regionale economie te stimuleren. Tijdens bijeenkomsten worden kennis en ervaring gedeeld. Bijvoorbeeld over platforms voor dataverwerking voor het internet of things, samenwerken met het bedrijfsleven en datadelen.

Lees meer over deze coalitie

Flyer Dutch Coalition Data Innovation Hubs

Data Value Center – Smart Industry

Ondernemingen helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data: dat is het doel van het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI).

SURF is één van de tien partners van het DVC-SI. Wij ondersteunen ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data: voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. Met onze onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dat doen we door het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde en samenwerkingsinitiatieven.

Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings MaatschappijBrainport DevelopmentBrainport IndustriesFMEJADSKoninklijke MetaalunieMidpoint BrabantREWINSURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie over het Data Value Center Smart Industry: www.smartindustry.nl/datavaluecenter. Het DVC-SI is bereikbaar via de partners, of via datavaluecenter@smartindustry.nl

SURF is partner van het data value center smart industry

Ondersteuning van living labs en fieldlabs

Bedrijven en kennisinstellingen richten steeds vaker living labs en fieldlabs op als broedplaats voor nieuwe ideeën en concepten en om maatschappelijke vraagstukken te simuleren. Dit kan diverse vormen aannemen:

  • Open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten: samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven waarbij gebruik wordt gemaakt van de wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten van de kennisinstelling. Een voorbeeld hiervan is de Green Village op het terrein van de TU Delft. SURF faciliteert dit initiatief met een IoT-dataplatform om data te delen tussen verschillende projecten en data beschikbaar te stellen voor verder onderzoek.
  • Samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen en regionale overheid om te leren over het toepassen van nieuwe (digitale) technologieën in productiemethodes. Een voorbeeld hiervan is de smart industry in Nederland. SURF ondersteunt samen met TNO verschillende fieldlabs in Nederland bij digitaliseringsvraagstukken. Hierin participeren ook hogescholen, ROC’s en universiteiten.
  • Co-creatie door kennisinstellingen, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers om oplossingen te zoeken voor complexe maatschappelijke opgaven. Een voorbeeld is Mobilab, waarbij data uit de stad Amsterdam worden verzameld om vraagstukken omtrent mobiliteit op te lossen, maar ook om data te genereren voor verder onderzoek.

Ondersteuning van startups

Steeds meer studenten en onderzoekers starten een datagedreven bedrijf. SURF werkt samen met het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) om studenten te begeleiden bij het opzetten van een AI-omgeving op de infrastructuur van SURF. Startups kunnen zich melden als zij een samenwerking hebben met een van onze leden.