Digitaal toetsen
Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij toetsen geen afrekenmoment, maar een leermoment wordt.
Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Een mooie ontwikkeling is dat het toetsproces steeds meer wordt gezien als leermoment in plaats van afrekenmoment. Hierdoor heeft toetsing andere vormen nodig en dat vraagt om andere technische ondersteuning.

Annette Peet (2023)

Annette Peet

Telefoonnummer

Digitaal toetsen

 Lees meer over wat we met digitaal toetsen en beoordelen bedoelen. Wat de uitdagingen van onze instellingen zijn en wat SURF doet op dit thema.

Het proces van toetsen en beoordelen vindt steeds meer digitaal plaats. De laatste jaren groeit digitaal toetsen gestaag ten opzichte van toetsen op papier. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van summatieve kennistoetsen (toets als afrekenmoment) naar meer formatieve inzet van toetsen (toets als leermoment). En we  zien een beweging om leren en toetsen meer met elkaar te integreren. Hierbij ligt de focus op het verzamelen van data op verschillende momenten in de opleiding (bijvoorbeeld via tussentoetsen of opdrachten). De student ontvangt op basis van deze ‘datapunten’ feedback om het leren te stimuleren.

Wat verstaan we onder digitaal toetsen en beoordelen? 

Als we het hebben over digitaal toetsen en beoordelen hebben we het over het proces dat uiteindelijk leidt tot het vaststellen of een student wel of niet in aanmerking komt voor een diploma of deelcertifictaat. Het proces van toetsen en beoordelen van de student kan er per cursus, opleiding, faculteit, instituut of domein heel verschillend uitzien. Er is een spectrum aan mogelijkheden, variërend van digitale multiple choice-kennistoetsen tot essaytoetsen, tot het inleveren van opdrachten, het bijhouden van een porfolio, inclusief feedback.

Thema's digitaal toetsen en beoordelen

Binnen digitaal toetsen en beoordelen richen wij ons op de volgende onderwerpen:

De vraag naar (veilige en flexibele) digitale toetswerkplekken groeit. Instellingen verkennen de mogelijkheden om toetsen af te nemen via mobiele devices. Dit gaat om toetsen via een eigen laptop (Bring your own device; BYOD) of via een device (laptop of notebook) beheerd door de instelling.  Ook groeit de wens naar meer diversiteit in toetsvormen. Hierdoor heeft het toetsen via applicaties zoals Excel, Matlab, SPSS via de cloud prioriteit gekregen. Instellingen zoeken naar oplossingen om dit op een veilige en gebruiksvriendelijke manier te doen. SURF helpt instellingen om bestaande oplossingen en wensen in kaart te brengen. 

Steeds meer instellingen zetten in op de integratie van leren en toetsen en richten zich op het verzamelen van data op verschillende momenten in de opleiding. Het proces om tot een gewogen eindoordeel te komen over de student neemt hierdoor andere vormen aan vraagt ook om andere ondersteuning. We helpen instellingen om zicht te krijgen op verschillende vormen van toetsen en de technische implicaties ervan. Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar is de inzet van e-portfolio’s ter ondersteuning van het proces. 

De inrichting van het toetslandschap is sterk gedifferentieerd, doordat instellingen eigen unieke (digitale) toetsvisies hebben en keuzes maken. In 2022 ontwikkelde SURF samen met de werkgroep Toetsen van het Versnellingsplan het document Toekomstperspectieven op digitaal toetsen om inzicht te krijgen in de toekomst van toetsen. Als vervolg daarop ontwikkelde SURF de Visietool Toetsen. Deze helpt instellingen om hun visie op digitaal toetsen en beoordelen helder te krijgen. We willen helder krijgen hoe het toetslandschap in het Nederlandse hoger onderwijs en mbo er voor de komende jaren uitziet en op welke punten SURF gezamenlijk kan optrekken met instellingen.

 

SURF Communities verbindt mensen

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Groups (SIG) Digitaal toetsen.

Naar de SIG Digitaal toetsen