Naar een transparantere SURF-dienstverlening

In 2020 startten we met 1SURF. Terwijl alle onze dienstverlening – denk aan het SURF-netwerk, de supercomputer en alle gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten – gewoon doorging, zetten we een vernieuwde organisatie op poten. Als resultaat leveren we nu een aantal harmonisatieprojecten in de dienstverlening op.

jongen met VR-bril

Veelgestelde vragen harmonisatieprojecten

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over de harmonisatieprojecten

Algemeen

Wat is het programma 1SURF?

De SURF-werkmaatschappijen zijn enkele jaren geleden gefuseerd tot één organisatie. Veel systemen en werkprocessen zijn echter nog niet geharmoniseerd. Om efficiënter te kunnen opereren en voorspelbaarder te worden in de levering van onze diensten hebben we het programma 1SURF opgestart.

Wat is het programma 1SURF niet?

SURF heeft drie rollen voor de leden: dienstverlener, innovator en vereniging. Het 1SURF-programma is een verbetertraject voor de rol van SURF als dienstverlener, meer specifiek de rol van SURF als leverancier van de SURF-diensten die zijn opgenomen in onze dienstenbrochure. Het programma gaat dus niet over de twee andere rollen van SURF en de activiteiten die we in dat kader ontplooien.

Waarom is het belangrijk dat mijn instelling op de hoogte is van 1SURF?

Het programma nadert nu de fase dat er verbeteringen doorgevoerd worden die ook de leden van SURF gaan merken. Het kan zo zijn dat je een dienst op een andere manier moet aanvragen bij SURF. Of dat je gevraagd wordt om een nieuw contract te ondertekenen voor een dienst die je afneemt. Dat zal soms ook wel even wennen zijn. We stellen je tijdig op de hoogte zodat je je beter kunt voorbereiden.

Wat merkt mijn instelling van 1SURF?

Waar de wijzigingen bij SURF de dienstverlening raken zul je dat gaan merken. Er komt een nieuw portaal, Mijn SURF, waar je diensten kunt aanvragen of opzeggen. Er komt een nieuwe contractstructuur, dus er moeten nieuwe contracten ondertekend worden, op een andere manier dan je gewend bent. Er komen nieuwe namen voor rollen die belangrijk zijn in de samenwerking tussen SURF en de leden.

Het goede nieuws is dat deze wijzigingen niet alleen voor SURF zelf, maar ook voor jou als SURF-lid, zorgen voor meer eenvoud en inzicht.

Wat verandert er voor mijn instelling? Verwacht SURF iets anders van mijn instelling dan voorheen?

Er veranderen zaken, maar in de basis blijft alles hetzelfde. Wij blijven de betrouwbare dienstverlener die we al zijn. In de transitieperiode zal er af en toe afstemming nodig zijn zodat in de toekomst de samenwerking rondom dienstverlening nog soepeler verloopt.

Waarom duurt het zo lang? SURF is toch al drie jaar geleden gereorganiseerd?

Dit soort processen kosten tijd. Ze zijn complex, er zijn veel belanghebbenden en we willen ze zorgvuldig uitvoeren. We hebben veel aandacht besteed aan het automatiseren van bijvoorbeeld de ondertekening, verwerking en opslag van contracten. Ondertussen is de winkel gewoon opengebleven en is de dienstverlening doorgegaan.

Dienstenportfolio en tarievenstructuur

Gaat alles duurder worden door de tarievenherziening?

Nee, dat is niet het uitgangspunt voor de tarieven herziening. De reden voor de herziening is het streven naar meer eenduidigheid in de opbouw van de tarieven. Als SURF willen we geen winst, maar ook geen verlies maken op de geleverde diensten. Als blijkt dat een dienst momenteel verlies draait, dan zou dat kunnen resulteren in een tariefsverhoging. SURF stemt de tarieven af met de leden en kondigt de tariefswijzigingen ruim van te voren aan.

SURF wijzigt wel vaker tarieven. Wat maakt deze harmonisatie zo bijzonder?

Tarieven worden inderdaad momenteel ook jaarlijks geïndexeerd. Het bijzondere is dat er nu naar de tarieven van alle SURF-diensten wordt gekeken. Elke productmanager had tot nu toe veel vrijheid om zelf het tariefmodel voor een SURF-dienst te bepalen. Dat heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan tariefmodellen. De harmonisatie heeft tot doel het aantal tariefmodellen te beperken.

Ik heb gehoord dat er per 1 januari 2024 alle tarieven op de schop gaan en dat we meer gaan betalen. Klopt dat?

Ja en nee. Ja, het klopt dat de beoogde datum waarop de nieuwe tarieven ingaan 1 januari 2024 is. Maar dat betekent niet per definitie dat je meer gaat betalen. Of je meer of minder gaat betalen zal per aangesloten instelling verschillend zijn. Een belangrijk moment is de tarievenbrief die uiterlijk augustus 2023 verstuurd wordt. Daarin lees je de consequenties van de tariefswijzigingen voor jouw instelling.

Krijgt mijn instelling inspraak in de tariefswijziging?

Nee, individuele instellingen hebben geen inspraak in de tarieven. SURF bepaalt de tarieven, maar wij stemmen de tarieven wel af met de leden door ze om advies te vragen via de SPA en de CSC-voorzitters.

Contractstructuur

Algemeen

Waarom wordt er een nieuwe contractstructuur ingevoerd?

Op dit moment zijn de contractvoorwaarden voor de verschillende SURF-diensten heel divers, zelfs als het om generieke onderwerpen gaat. Ook het sluiten van een overeenkomst gebeurt op verschillende manieren. Met de eenwording van SURF is er behoefte aan een generieke contractstructuur voor alle overeenkomsten voor SURF-diensten. Dit maakt het proces van contractering van SURF-diensten gebruiksvriendelijker, inzichtelijker en eenvoudiger en het zorgt ervoor dat SURF dit proces efficiënter kan inrichten.

Let op: de nieuwe contractstructuur is alleen van toepassing op de levering van SURF-diensten die in de dienstenbrochure staan.

Hoe is de nieuwe contractstructuur tot stand gekomen?

SURF heeft een opzet gemaakt voor de contractstructuur, inclusief algemene leveringsvoorwaarden. Een door de coördinerende SURF contactpersonen (CSC’s) aangewezen jurist heeft hierop feedback gegeven, waarna SURF nog een aantal aanpassingen heeft doorgevoerd. Het geheel is goedgekeurd door de CSC’s en vervolgens ook door de SURF-ledenraad.

Wat zijn de basisprincipes voor de contractering van SURF-diensten in de nieuwe contractstructuur?

De nieuwe contractstructuur is gebaseerd op een aantal basisprincipes die door de SURF-ledenraad zijn goedgekeurd. In deze basisprincipes is de balans gevonden tussen de belangen van het collectief van de coöperatie en haar leden en het individuele belang van een instelling in haar klant-leveranciersrelatie met SURF. Deze basisbeginselen luiden als volgt:

 1. Op de levering van alle standaard SURF-diensten zijn dezelfde algemene leveringsvoorwaarden van toepassing (inclusief verwerkersafspraken, waar van toepassing).
 2. De algemene leveringsvoorwaarden kunnen door SURF alleen met goedkeuring van de ledenraad worden gewijzigd.
 3. De algemene leveringsvoorwaarden zijn gelijk voor alle afnemers.
 4. Er worden geen afnemerspecifieke afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene leveringsvoorwaarden afgesproken.
 5. Voor specifieke standaard SURF-diensten kunnen aanvullingen en/of afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, bijvoorbeeld door de aard van de dienst of overeenkomsten die SURF heeft met toeleveranciers. Dit is speciaal het geval bij het doorleveren door SURF van diensten van derden.
 6. Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk benoemd in de overeenkomst.
 7. SURF mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen op de volgende onderdelen: de specificaties van de dienst, service level en verwerkingen van persoonsgegevens betreft en/of dienstspecifieke contractuele voorwaarden in aanvulling of afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden. Voor materiële wijzigingen wordt afstemming gezocht met de daarvoor ingestelde gremia binnen de coöperatie. SURF stelt de afnemer vanzelfsprekend vooraf op de hoogte van dergelijke wijzigingen. De afnemer mag in dat geval de overeenkomst opzeggen.
 8. SURF heeft een maximale inspanningsverplichting voor de levering van de diensten, met inachtneming van het in de overeenkomst opgenomen service level, waar van toepassing.
 9. De aansprakelijkheid van SURF in verband met de levering van de diensten is gemaximeerd. De aansprakelijkheid is beperkt voor de gehele duur van de overeenkomst of per contractjaar (afhankelijk van de duur van de overeenkomst) en is gerelateerd aan de vergoeding die voor de dienst is verschuldigd. De beperking is ook van toepassing op aansprakelijkheid in verband met verwerking van persoonsgegevens. Er is geen sprake van een vrijwaring door SURF van aan de afnemer door de toezichthouder opgelegde boetes. Voor personen- en zaakschade is een maximum aansprakelijkheidsbedrag van 1.250.000 euro per gebeurtenis van toepassing. Als een of meer afnemers bij doorlevering van een dienst van een derde door toedoen van die derde schade lijden en deze schade niet bij SURF kan worden verhaald op grond van de algemene leveringsvoorwaarden, terwijl SURF wel uitgebreidere verhaalsmogelijkheden op de toeleverancier heeft, stemt SURF met de ledenraad af of gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheden ten gunste van de desbetreffende afnemer(s).

Let op: deze basisprincipes zijn alleen van toepassing op de levering van SURF-diensten die in de dienstenbrochure staan.

Hoe ziet de nieuwe contractstructuur voor SURF-diensten eruit?

Met iedere instelling sluiten wij een raamovereenkomst waarin we regelen dat dienstafnames plaatsvinden onder de algemene leveringsvoorwaarden waarnaar in de raamovereenkomst wordt verwezen. Deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen alleen met goedkeuring van de SURF-ledenraad worden gewijzigd.

Voor iedere dienstafname wordt vervolgens een dienstverleningsovereenkomst gesloten waarin de raamovereenkomst en daarmee de daarin genoemde algemene leveringsvoorwaarden van toepassing worden verklaard. In de dienstverleningsovereenkomst wordt de te leveren dienst gespecificeerd, evenals onderwerpen als de duur van de dienstverleningsovereenkomst, de betalen vergoeding voor de dienst en waar van toepassing het service level dat van toepassing is voor de dienst en de specificatie van de persoonsgegevens die SURF bij het leveren van de dienst verwerkt ten behoeve van de instelling. Ook worden eventuele aanvullingen en/of afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk beschreven in de dienstverleningsovereenkomst.

Let op: de nieuwe contractstructuur is alleen van toepassing op de levering van de diensten die in de dienstenbrochure staan.

Wanneer ga ik iets merken van de nieuwe contractstructuur?

De eerste stap die wij nemen is het aanbieden van de raamovereenkomst. In deze raamovereenkomst regelen we dat dienstafnames plaatsvinden onder de algemene leveringsvoorwaarden waarnaar in de raamovereenkomst wordt verwezen.

Als alles volgens planning verloopt, krijgen alle leden van de SURF coöperatie nog in 2022 de raamovereenkomst ter ondertekening aangeboden. De niet-leden die SURF-diensten afnemen, krijgen de raamovereenkomst in 2023 aangeboden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de contractuele voorwaarden onder de nieuwe contractstructuur?

Op dit moment zijn de contractvoorwaarden voor de verschillende SURF-diensten heel divers, zelfs als het om generieke onderwerpen gaat. Door het introduceren van algemene leveringsvoorwaarden worden generieke contractvoorwaarden geharmoniseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor afspraken over aansprakelijkheid, verwerking van persoonsgegevens en het einde van de overeenkomst. Doordat in de huidige situatie de contractvoorwaarden zo divers zijn, kunnen we geen overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen. Door de algemene leveringsvoorwaarden door te nemen, weet je welke contractvoorwaarden in de basis van toepassing zijn.

Wat zijn de verschillen tussen deze Annex Verwerkersafspraken en de SURF Model Verwerkersovereenkomst?

In dit overzicht (pdf) vind je de inhoudelijke verschillen tussen deze Annex Verwerkersafspraken en de SURF Model Verwerkersovereenkomst.

Moet mijn instelling alle overeenkomsten nalezen?

Voor iedere dienst zijn de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, waarnaar in de raamovereenkomst wordt verwezen. Door deze goed door te nemen, weet je welke contractvoorwaarden in de basis van toepassing zijn voor alle SURF-diensten. Alleen aanvullingen en/of afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de instelling zelf om te controleren of de afspraken ook in lijn zijn met de wensen van de eigen organisatie.

Is de nieuwe contractstructuur straks geldig voor alle (typen) diensten?

De nieuwe contractstructuur is van toepassing voor alle SURF-diensten die in de dienstenbrochure zijn opgenomen.

De nieuwe contractstructuur is niet standaard van toepassing op andere activiteiten waarbij SURF diensten verleent, bijvoorbeeld in het kader van pilots en innovatieprojecten. Voor dat soort diensten bekijken we van geval tot geval onder welke voorwaarden we dat soort diensten kunnen leveren.

Raamovereenkomst

Voor welke dienstverlening is de raamovereenkomst van toepassing?

De raamovereenkomst is van toepassing voor alle diensten van SURF die in de dienstenbrochure staan. Bekijk de dienstenbrochure (pdf).

Is de raamovereenkomst van toepassing op alle dienstverlening van SURF?

Nee, de raamovereenkomst is alleen van toepassing op de diensten van SURF die in de dienstenbrochure staan. Bekijk de dienstenbrochure (pdf). Voor andere soorten dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader van een innovatietraject, is de raamovereenkomst niet van toepassing.

Wat is het verschil tussen de raamovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst?

In de raamovereenkomst spreken wij af dat je een dienst van SURF afneemt onder de algemene leveringsvoorwaarden die in de raamovereenkomst worden genoemd. Voor de daadwerkelijke dienstafname sluiten we vervolgens een dienstverleningsovereenkomst waarin wordt verwezen naar de raamovereenkomst (en daarmee naar de daarin genoemde algemene leveringsvoorwaarden). In de dienstverleningsovereenkomst vind je onder andere:

 • de specificatie van de dienst
 • de duur van de dienstverleningsovereenkomst
 • de vergoeding voor de dienst
 • waar van toepassing het service level dat van toepassing is voor de dienst
 • de specificatie van de persoonsgegevens die SURF bij het leveren van de dienst verwerkt ten behoeve van de instelling
Vervangt de nieuwe raamovereenkomst ook de ADVO/basisvergoeding Inkoop Digitale Platformen

Ja. Onder de raamovereenkomst komen straks afzonderlijke dienstovereenkomsten voor inkoop, content en SURFspot.

Zijn de huidige overeenkomsten tussen SURF en mijn instelling nog van toepassing nadat de raamovereenkomst gesloten is?

Ja, alle huidige overeenkomsten blijven geldig totdat deze zijn vervangen door een nieuwe dienstverleningsovereenkomst onder de raamovereenkomst.

Kan ik de nieuwe raamovereenkomst ergens lezen?

Ja dat kan. Lees de nieuwe raamovereenkomst (pdf)

Wie van mijn instelling mag de raamovereenkomst ondertekenen?

Dit is afhankelijk van de interne procuratieregeling binnen de instelling. Wij bieden de raamovereenkomst aan de coördinerend SURF-contactpersoon (CSC) van de instelling aan, met het verzoek de raamovereenkomst te laten ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon.

Is er een deadline om de raamovereenkomst te tekenen?

Er is geen specifieke deadline voor het ondertekenen van de raamovereenkomst. Hoe sneller de raamovereenkomst echter wordt ondertekend, hoe eerder je ook diensten ook de nieuwe contractvoorwaarden kunt afnemen. Vanaf een zeker moment biedt SURF ook geen diensten meer aan onder de huidige contractvoorwaarden.

Wat als mijn instelling de raamovereenkomst niet tekent?

Wij zijn natuurlijk allereerst benieuwd naar de reden voor het niet tekenen. SURF heeft een opzet gemaakt voor de contractstructuur, inclusief algemene leveringsvoorwaarden. Een door de coördinerende SURF contactpersonen (CSC’s) aangewezen jurist heeft hierop feedback gegeven, waarna SURF nog een aantal aanpassingen heeft doorgevoerd. Het geheel is goedgekeurd door de CSC’s en vervolgens ook door de SURF-ledenraad.

De raamovereenkomst vormt de basis voor de levering van SURF-diensten aan jouw instelling. Als deze niet wordt ondertekend, kun je geen diensten van SURF afnemen. Gedurende een overgangsperiode biedt SURF nog dienstverleningsovereenkomsten onder de huidige contractvoorwaarden aan. De duur van deze overgangsperiode verschilt per dienst. Vanaf het moment echter dat SURF voor een bepaalde dienst een dienstverleningsovereenkomst onder de nieuwe contractstructuur aanbiedt, moet je de raamovereenkomst ondertekenen om de dienst te kunnen gebruiken.

Wanneer kan mijn instelling de raamovereenkomst verwachten?

Na goedkeuring van de SURF ledenraad op 7 december 2022 starten we met het aanbieden van de raamovereenkomst aan de leden van de SURF-coöperatie.

Mijn instelling is het niet eens met de nieuwe raamovereenkomst. Waar kan ik terecht?

Neem hiervoor contact op met je relatiemanager bij SURF.

Waarom kan SURF de raamovereenkomst opzeggen?

SURF kan als dienstleverancier geen oneindig commitment afgeven voor de raamovereenkomst. Maar SURF kan de raamovereenkomst alleen in specifieke gevallen of onder zwaarwegende omstandigheden opzeggen. Veel van de diensten die SURF levert zijn namelijk cruciaal, en het einde van de raamovereenkomst betekent ook het einde van de onderliggende dienstverleningsovereenkomst. De redenen voor opzegging zijn beschreven in artikel 7 van de raamovereenkomst.

Wat betekent het einde van de raamovereenkomst voor de overeenkomsten die zijn voortgekomen uit aanbestedingsprocedures waaraan mijn instelling deelneemt?

Het eindigen van de raamovereenkomst (wat sowieso alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurt) heeft geen gevolgen voor de overeenkomsten die zijn voortgekomen uit een aanbestedingsprocedure waaraan je instelling deelneemt. De raamovereenkomst heeft alleen betrekking op de dienstverlening van SURF in het kader van het uitvoeren van de aanbestedingsprocedures.

Wat is de relatie tussen de lidmaatschapsverklaring van Coöperatie SURF U.A. en de raamovereenkomst?

Er is geen directe relatie tussen beide documenten. De lidmaatschapsverklaring wordt ondertekend door organisaties die lid willen worden van de coöperatie. De raamovereenkomst wordt getekend door organisaties die diensten afnemen bij SURF. Dit kunnen zowel leden van SURF zijn als niet-leden. Organisaties die diensten afnemen bij SURF ondertekenen eerst de raamovereenkomst en vervolgens per dienst een dienstverleningsovereenkomst.

Dienstverleningsovereenkomsten

Waarom vervangt SURF alle bestaande overeenkomsten voor de diensten?

Op dit moment zijn de contractvoorwaarden voor de verschillende SURF-diensten heel divers, zelfs ten aanzien van generieke onderwerpen. Ook het sluiten van een overeenkomst gebeurt op verschillende manieren. Met de eenwording van SURF is behoefte aan een generieke contractstructuur voor alle overeenkomsten voor SURF-diensten. Dit maakt het proces van contractering van SURF-diensten gebruiksvriendelijker, inzichtelijker en eenvoudiger en het zorgt ervoor dat SURF dit proces efficiënter kan inrichten.

Om de nieuwe contractvoorwaarden van toepassing te laten zijn, moeten alle bestaande dienstverleningsovereenkomsten worden vervangen door een nieuwe dienstverleningsovereenkomst onder de nieuwe structuur.

Worden alle lopende dienstverleningsovereenkomsten vernieuwd?

Ja, alle lopende dienstverleningsovereenkomsten worden vernieuwd conform de nieuwe contractstructuur. Alleen dan is het mogelijk de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden van toepassing te laten zijn voor de dienstverlening. Ze worden stap voor stap vernieuwd. Er worden in 2023 dus zeer veel nieuwe overeenkomsten verstuurd. Wij hopen op jullie geduld en medewerking.

Moet mijn instelling voor elke dienst een nieuwe overeenkomst ondertekenen?

Ja. Voor alle diensten die jouw instelling afneemt, moet een nieuwe dienstverleningsovereenkomst worden ondertekend waarmee de huidige dienstverleningsovereenkomst wordt vervangen. Om dit proces soepel te laten verlopen maken we gebruik van digitale ondertekening.

Waarom ontvangt mijn instelling bij aanvraag van een nieuwe dienst nog een overeenkomst die niet conform de nieuwe contractstructuur is opgesteld?

Het maken van een dienstverleningsovereenkomst onder de nieuwe contractstructuur voor SURF-diensten vergt behoorlijk wat inspanning aan de kant van SURF. Zolang de nieuwe dienstverleningsovereenkomst nog niet klaar is, ontvang je bij aanvraag van een nieuwe dienst een overeenkomst conform de oude contractstructuur zoals je die gewend was van SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Deze overeenkomst wordt vervangen op het moment dat de nieuwe dienstverleningsovereenkomst klaar is. We kiezen hiervoor om waar mogelijk al de nieuwe contractvoorwaarden te hanteren en geen belemmeringen op te werpen voor het afnemen van nieuwe diensten.

Is heel duidelijk welke veranderingen er per dienstverleningsovereenkomst zijn doorgevoerd?

Voor iedere dienst zijn de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, waarnaar in de raamovereenkomst wordt verwezen. In de raamovereenkomst lees je welke contractvoorwaarden in de basis van toepassing zijn. Alleen aanvullingen en/of afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden (bijvoorbeeld door de aard van de dienst) worden uitdrukkelijk vermeld in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. In verband hiermee is een vergelijking tussen de huidige en de nieuwe dienstverleningsovereenkomst niet nodig. Er is dan ook geen overzicht beschikbaar van de wijzigingen die per dienst zijn doorgevoerd in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

Mijn instelling gebruikt nog een gebruiksovereenkomst van het voormalige SURFnet uit 1993. Daar wordt in huidige dienstverleningsovereenkomsten vaak naar verwezen. Blijft die gebruiksovereenkomst nog geldig?

Ook de gebruiksovereenkomst zal worden vervangen in de nieuwe contractstructuur. Aangezien in de gebruiksovereenkomst vaak de afname van verschillende SURF-diensten tegelijk wordt geregeld en onder de nieuwe contractstructuur een dienstverleningsovereenkomst per dienst wordt gesloten, ontvang je naar verwachting verschillende nieuwe dienstverleningsovereenkomsten ter vervanging van de gebruiksovereenkomst. Totdat deze nieuwe dienstverleningsovereenkomsten zijn ondertekend, blijft de gebruiksovereenkomst geldig.

Waar kan ik een overzicht vinden van alle contracten van mijn instelling?

Op dit moment is er nog niet één plek waar je alle contracten van jouw instelling voor SURF-diensten kunt terugvinden. Het nieuwe portaal Mijn SURF is de beoogde plek waar in de toekomst alle contracten terug te vinden zijn. Wij maken alle nieuwe ondertekende contracten (raamovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomst) inzichtelijk via het nieuwe portaal. We hopen in 2023 live te gaan met de eerste versie van het nieuwe portaal. Er komt geen tussentijdse voorziening om alle huidige contracten inzichtelijk te maken.

Let op: het portaal geeft alleen inzicht in de overeenkomsten voor de afname van SURF-diensten die in de dienstenbrochure zijn opgenomen. Voor een overzicht van andere overeenkomsten die jouw instelling heeft gesloten met SURF, zoals pilotovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten, kun je contact opnemen met je relatiemanager binnen SURF.

Waarom staat de statutaire naam of handelsnaam van mijn instelling op de SURF-overeenkomst?

Voor de tenaamstelling van de raamovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomsten maken wij gebruik van de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zo stellen we zeker met welke juridische entiteit wij een overeenkomst hebben. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de facturering. Meestal gebruiken wij een geregistreerde handelsnaam, soms de statutaire naam.

 

Kan mijn instelling wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van de overeenkomsten?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor de nieuwe contractstructuur hebben we samen met onze leden een balans gevonden tussen de belangen van de coöperatie als collectief en het individuele belang van een instelling in haar klant-leveranciersrelatie met SURF. De algemene leveringsvoorwaarden die op deze manier tot stand zijn gekomen zijn voor alle instellingen gelijk. Alleen met goedkeuring van de ledenraad worden hier wijzigingen in aangebracht door SURF.

Voor specifieke diensten kunnen wel aanvullingen en/of afwijkingen op de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze worden dan expliciet benoemd in de betreffende dienstverleningsovereenkomst. Het gaat hierbij dan om dienstspecifieke afspraken die voor alle instellingen gelden. Er worden geen instellingspecifieke afspraken gemaakt.

In de algemene leveringsvoorwaarden staat dat SURF de dienstverleningsovereenkomst eenzijdig mag wijzigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ontvangt mijn instelling daar bericht van?

SURF mag de volgende onderdelen van de dienstverleningsovereenkomst eenzijdig aanpassen:

 • de specificatie van de dienst
 • het service level
 • de verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van de instelling
 • de dienstspecifieke aanvullingen en/of afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden.

Dit draagt eraan bij dat SURF de diensten gestandaardiseerd kan (blijven) aanbieden en het voorkomt een onnodige belasting van de interne organisatie van zowel SURF als de instelling om wijzigingen schriftelijk overeen te komen. Deze eenzijdige wijzigingen volgen de standaardprocessen binnen de SURF-coöperatie op het gebied van dienstontwikkeling en -wijziging. Op die manier kunnen de SURF-leden invloed uitoefenen op de wijzigingen. Als een instelling door een wijziging toch de dienstverleningsovereenkomst wil of moet opzeggen, dan kan zij dat doen.

Alle instellingen worden vooraf op de hoogte gesteld van wijzigingen in de dienstverleningsovereenkomst. De wijze waarop die gebeurt, hangt af van het moment waarop wijzigingen worden doorgevoerd. We willen dit in elk geval via het nieuwe portaal Mijn SURF gaan doen.

Kan mijn instelling straks op één plek alle contracten / diensten / contactpersonen zien?

Ja, er komt een nieuwe portaal, Mijn SURF, dat onder andere het huidige SURFdashboard vervangt.

Digitaal ondertekenen

Gaat SURF over op digitaal ondertekenen?

Ja. SURF gaat over op het digitaal ondertekenen van de overeenkomsten voor SURF-diensten. De raamovereenkomst is de eerste overeenkomst die digitaal wordt ondertekend.

Ik heb het ondertekenverzoek via digitaal ondertekenen niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Neem hiervoor contract op met SURF Klantsupport, via klantsupport@surf.nl.

Hoe werkt digitaal ondertekenen?

Een link die per mail wordt verstrekt start de ondertekening. Deze mail kan doorgestuurd worden naar diegene die een overeenkomst moet tekenen.

Voor digitale ondertekening van overeenkomsten gebruikt de dienst Ondertekenen.nl van Evidos. Inloggen gaat via SURFconext, daarvoor zijn alle instellingen automatisch gekoppeld. Dit is een aparte koppeling, specifiek voor onderteken van overeenkomsten met SURF. Deze koppeling kan dus niet gebruikt worden voor de reguliere dienstverlening van Ondertekenen.nl. SURF heeft verwerkersafspraken met Evidos.

Mijn SURF

Moet mijn instelling straks alles online doen? Kan mijn instelling dan nog wel de relatiemanager bellen als er een vraag is?

De relatiemanagers van SURF blijven uiteraard beschikbaar voor vragen.

Wat moet ik als gebruiker doen om Mijn SURF te kunnen gebruiken?

Als je al gebruiker bent van Mijn SURFmarket en/of SURFdashboard, log je straks met hetzelfde account in op Mijn SURF. Gebruik je SURFmarket of SURFdashboard momenteel niet, neem dan contact op met SURF Klantsupport, via klantsupport@surf.nl.

Wat verandert er voor mij als gebruiker van Mijn SURFmarket en/of SURFdashboard?

Er komt één portaal waarin je alle diensten van SURF kunt afnemen, Mijn SURF. Daarmee komen Mijn SURFmarket en SURFdashboard te vervallen. Wat niet verandert is de manier van inloggen: je logt met hetzelfde account in op Mijn SURF.

Ik neem diensten af van SURF maar heb geen toegang tot een SURF-portaal (Mijn SURFmarket of SURFdashboard). Moet ik nu toegang aanvragen voor Mijn SURF?

Dat klopt. Je kunt daarvoor contact opnemen met klantsupport@surf.nl.

Ik weet soms niet of ik op de juiste plek contactpersonen heb aangepast. Wordt dat opgelost met Mijn SURF?

Ja, Mijn SURF wordt de enige plek waar contactpersonen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden.

Waar kan mijn instelling een overzicht vinden van alle diensten die in ontwikkeling zijn?

Het nieuwe portaal Mijn SURF geeft een overzicht van de diensten die aangeboden worden door SURF, niet van de diensten die in ontwikkeling zijn. Voor inzicht in diensten die in ontwikkeling zijn kun je het beste je relatiemanager raadplegen.

Is er een overzicht van de pilots waar mijn instelling/universiteit in meedoet?

Het nieuwe portaal Mijn SURF zal geen overzicht geven van alle pilots waar je instelling aan meedoet. Daarvoor kun je het beste contact opnemen met je relatiemanager.