Winnaars SURF Onderwijsawards 2017

Pieter Cornelissen - winnaar bestuurders

Pieter Cornelissen werkt bij Hogeschool Utrecht met hart en ziel aan onderwijsinnovatie. Onder zijn leiding is een HU-visie op onderwijs ontwikkeld en hij leidt het innovatieprogramma dat verandering in het onderwijs bewerkstelligt. Pieter is een visionair wiens kracht het is om draagvlak te creëren voor zijn plannen voor innovatief onderwijs.

Bekijk de video over Pieter Cornelissen (YouTube)

Wie is Pieter Cornelissen?

Pieter Cornelissen is programmadirecteur onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Onder zijn leiding is de HU-visie op onderwijs ontwikkeld waarin onder andere cocreatie met het werkveld, blended learning en gepersonaliseerd leren centraal staan. Hij leidt een hogeschoolbreed innovatieprogramma dat daadwerkelijk verandering in het onderwijs op de HU teweeg heeft gebracht. Het maakt nieuwe vormen van onderwijs mogelijk die studenten en professionals de gelegenheid geeft zelf regie te voeren over hun onderwijsproces.

Nieuwe online leeromgeving

Door de inzet en de visie van Pieter is de digitale leeromgeving doorontwikkeld passend bij de onderwijsvisie van de HU, maar belangrijker: deze leeromgeving heeft een centrale rol gekregen binnen het nieuwe onderwijs, bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwe opleidingen. De online leeromgeving levert een belangrijke bijdrage om de visie van Hogeschool Utrecht waar te maken en toets- en leersituaties te creëren waarin studenten op hun eigen moment, waar zij willen, met wie zij willen, kunnen leren en zich ontwikkelen.

Visionair

Pieter ziet steeds nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen het hoger onderwijs en vertaalt die naar een realistische aanpak binnen de HU. Hij weet precies welke kant Hogeschool Utrecht op moet met het onderwijs, om de uitdagingen te lijf te gaan die het hoger onderwijs de komende jaren te wachten staan.

Draagvlak creëren

Daarnaast kan Pieter draagvlak creëren voor de onderwijsvisie van de HU. Hij legt verbindingen door de hele organisatie: op bestuurlijk, strategisch, maar ook operationeel op niveau. Grote veranderingen voert hij niet zomaar door: hij neemt de organisatie stap voor stap mee in de verandering. Met zijn ideeën over innovatief onderwijs  hierin is Pieter een grote inspiratiebron voor zijn medewerkers en medebestuurders.

De jury over Pieter Cornelissen

Pieter Cornelissen schakelt als geen ander tussen bestuurlijk-strategisch en operationeel niveau. Zo draagt hij bij aan de invoering van de HU-onderwijsvisie, maar ontwikkelt en implementeert hij ook gepersonaliseerd leren en blended learning. Daarbij stimuleert Pieter co-creatie met de beroepspraktijk. Pieter staat zowel binnen als buiten de HU bekend als een man met een scherpe visie.

Jacco Jasperse - winnaar CIO

Als CIO bij HZ University of Applied Sciences werkt Jacco Jasperse aan het concept gepersonaliseerd onderwijs. De basis hiervoor ligt in de juiste ict-oplossingen: niet één groot onderwijsinformatiesysteem maar losse componenten die goed met elkaar integreren. Om zijn plannen te realiseren is Jacco steeds in dialoog met gebruikers.

Bekijk de video over Jacco Jasperse (YouTube)

Wie is Jacco Jasperse?

Al bijna 20 jaar is Jacco Jasperse verbonden aan de HZ University of Applied Sciences, waar hij op dit moment de rol van CIO vervult. In die jaren heeft hij gewerkt aan de ambitie van de HZ om het concept van de persoonlijke hogeschool te realiseren. Daarmee begon hij al in 1998, toen hij startte met een data warehouse. Dit was feitelijk het begin van de flexibele, componentgebaseerde digitale leer- en werkomgeving waar de HZ nu over beschikt.

Hoe draagt ict bij aan persoonlijk onderwijs?

In de visie van Jacco moet innovatie niet plaatsvinden vanuit ict-standpunt, maar vanuit het gezichtspunt van student en docent: wat kan ict bijdragen om het studeren en werken voor hen zo persoonlijk mogelijk te maken?

Componenten integreren

De huidige digitale leer- en werkomgeving is vanuit die filosofie tot stand gekomen. Waar andere instellingen veel bezig zijn met de vraag: "welk nieuwe systeem gaan we kiezen?", steekt Jacco veel tijd in de vraag hoe verschillende componenten zo goed mogelijk geïntegreerd kunnen worden. Een begin is gemaakt met single sign-on via SURFconext; het uitwisselen van informatie tussen verschillende componenten is de volgende stap. Zo is er is al een gepersonaliseerde studievoortgang scorecard, zijn er roosters met daarin persoonlijke agenda’s geïntegreerd, persoonlijke boekenlijsten en hebben studenten een portal dat met widgets te personaliseren is.

Steeds in dialoog

Om tot zinvolle ict-oplossingen te komen, is Jacco steeds in dialoog met studenten, docenten en andere bij het onderwijs betrokken medewerkers. Waarbij voorop staat dat ict de gebruikers moet faciliteren, hen werk uit handen nemen. Hij komt daarbij met goed beargumenteerde en gedocumenteerde innovatieve ideeën. Ook zijn ervaringen uit de periode dat hij als docent werkzaam was, betrekt hij erbij. Dat zorgt ervoor dat de innovatieve ideeën ook daadwerkelijk geïmplementeerd en breed gebruikt worden.

Aanstekelijk enthousiasme

Jacco steekt zijn ideeën over ict en onderwijs niet onder stoelen of banken. Door zijn actieve bijdrages aan diverse conferenties en presentaties bij inmiddels meer dan 100 instellingen en organisaties weet hij (zijn visie op) deze innovaties ook op de agenda van het Nederlandse hoger onderwijs te zetten. Zijn presentaties wekken nieuwsgierigheid en interesse bij collega-instellingen. In zijn presentaties laat Jacco met live demonstraties zien hoe zijn visie ook daadwerkelijk realiteit wordt.

De jury over Jacco Jasperse

Jacco Jasperse is zeer gedreven en draagt met overtuiging zijn visie over ict-ondersteuning van het onderwijs uit. Om studenten gepersonaliseerd leren aan te bieden, heeft hij bij de HZ een nieuwe studentgerichte ict-infrastructuur gerealiseerd. De studenttevredenheid over de voorzieningen is bijzonder groot. Met zijn werk heeft Jacco veel impact voor HZ én daarbuiten, bijvoorbeeld doordat hij als adviseur optreedt voor andere instellingen en door zijn functie binnen de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. 

Hester Jelgerhuis - winnaar onderwijsadviseur

Deze SURF Onderwijsaward wordt postuum uitgereikt aan Hester Jelgerhuis (1975-2017). Zij was een bevlogen voorvechter voor open onderwijs. Onder andere met haar activiteiten binnen de special interest group Open Education kreeg ze open onderwijs op veel plekken op de agenda. Met haar leiderschap inspireerde en verbond ze grote groepen mensen

Bekijk de video over Hester Jelgerhuis (YouTube)

Wie was Hester Jelgerhuis?

Hester was als projectleider bij SURF en bij ELLLA (Een Leven Lang Leren Academie) een pionier, ambassadeur en voorvechter voor open onderwijs. In die rol had ze grote betekenis voor het realiseren van meer openheid in het Nederlandse hoger onderwijs. Mede dankzij haar staat openheid nu stevig op de agenda van vele hogeronderwijsinstellingen, SURF en OC&W.

Leiderschap en verbinding

Door haar leiderschap, visionaire blik, creativiteit en vermogen grote groepen mensen te inspireren en te verbinden, heeft Hester ervoor gezorgd dat mogelijkheden van open onderwijs bij het hoger onderwijs bekendheid kregen.

Invloedrijke trendrapporten

Hester was mede-initiatiefnemer en mederedacteur van de trendrapporten over open onderwijs die de door haar opgerichte special interest group Open Education tussen 2011 en 2016 heeft uitgebracht. Naar deze trendrapporten is veelvuldig gerefereerd in binnen- en buitenland, zowel in wetenschappelijke papers als in beleidsdocumenten van instellingen voor hoger onderwijs, de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Dit heeft eraan bijgedragen dat Nederland als voorloper op het gebied van open onderwijs wordt gezien.

Van strategische workshop naar implementatie van open onderwijs

Hester wilde instellingen helpen bij beleid over openheid, door strategische workshops over de inzet van open onderwijs aan te bieden. Dit resulteerde in 2013 in 13 workshops die voor een aantal instellingen de start vormden van een succesvolle implementatie. Ook initieerde ze een groot aantal seminars, symposia, netwerkbijeenkomsten en studiereizen over open onderwijs. Daardoor werden vele professionals geïnspireerd, maakten ze verbinding met elkaar en werd kennis verspreid en gedeeld.

De jury over Hester Jelgerhuis

Hester was visionair, leidend, initiërend en een sterke bruggenbouwer. Vanaf het eerste uur heeft ze een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van open onderwijs. Ze had een creatieve geest met veel passie voor innoveren. Ze combineerde denken met doen, en bracht mensen bij elkaar. Ze was een internationale liaison tussen veel organisaties, en een gewaardeerd spreker op nationale en internationale conferenties. Hester heeft een zeer grote impact gehad op onderwijsinnovatie, in de volle breedte van het onderwijs en op meerdere lagen in de onderwijsorganisatie: politiek, bestuur, docent en student.

Felienne Hermans - winnaar docenten

Felienne Hermans werkt aan de TU Delft als docent software engineering, en zet zich daarnaast in voor programmeeronderwijs aan zoveel mogelijk kinderen. Ze ontwikkelde daarvoor onder andere een aantal MOOC's. Felienne is een inspirator en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om verder te komen.

Bekijk de video over Felienne Hermans (YouTube)

Wie is Felienne Hermans?

Felienne Hermans is docent software engineering en wetenschapper aan de TU Delft. Zij staat bij haar studenten bekend om haar originele, innovatieve en vernieuwende aanpak. Met een combinatie van online en campus onderwijs doceert ze computational skills. Daarnaast doet ze onderzoek naar programmeeronderwijs en begeleidt ze afstudeerders en promovendi.

Unieke inzichten

Felienne’s belangrijkste ambitie is om studenten en kinderen te leren programmeren, en te onderzoeken hoe je dat het beste kunt doen. Zij geeft daarom ook les aan kinderen en onderzoekt zo in de praktijk of een bepaalde aanpak werkt. Bij die onderzoeken betrekt ze promovendi van de TU Delft. Zo komt ze tot unieke inzichten op dit nog onontgonnen gebied, die zij open deelt zodat het onderwijs kan meeprofiteren. Felienne twittert en blogt erover, en is een gewaardeerde spreker in Nederland en over de hele wereld.

Populaire MOOC's

Felienne heeft ook een aantal MOOC's ontwikkeld om haar inzichten te delen. Meer dan 9000 kinderen volgden haar MOOC over de programmeertaal Scratch sinds de zomer van 2016. En veel leraren nemen sinds september 2017 deel aan een leraren-MOOC. Met haar MOOCs over data analysis bereikte ze in totaal 250.000 learners. Daarmee reikt het werk van Felienne veel verder dan de TU Delft. Ze is betrokken bij vele projecten rondom coderen en kinderen o.a. DigiLeerkracht, leerlijn computational thinking van Future.nl, First Lego League en de Roboticaclub Rotterdam.

Aanstekelijk

Feliennes liefde voor en haar plezier in programmeren werken aanstekelijk. Zij inspireert, ze vindt dat ook niet-beta's, ook meisjes, ook blinden of slechtzienden, ook kinderen uit "achterstandswijken" de kans moeten krijgen om te leren programmeren. En ze weet velen mee te krijgen met die missie.

De jury over Felienne Hermans

Felienne Hermans doceert op een originele, innovatieve en vernieuwende wijze computational skills aan de TU Delft. Programmeeronderwijs is ook het onderwerp van haar onderzoek: wat werkt wel en niet op het gebied van ict-onderwijs. Vanuit het belang van programmeren vraagt ze aandacht voor goed ict-onderwijs, niet alleen voor Delftse studenten, ook voor kinderen en docenten in Nederland en daarbuiten. Felienne levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ict-skills van toekomstige studenten wereldwijd.

Winnaars SURF Onderwijsawards 2017

Pieter Cornelissen, GJ van Pijkeren (partner Hester Jelgerhuis), Paul Rullmann (jury), Felienne Hermans en Jacco Jasperse