ACT: een ACtiegericht Toetsmodel voor innovatief onderwijs

In dit project introduceert de Universiteit Utrecht een actiegericht toetsmodel op basis van de effectuation theory. Deze theorie biedt vijf principes die leidend zijn bij het creëren van waarde in onzekere situaties. Het resultaat is een gevalideerd toetsmodel dat bij tien vakken is geïmplementeerd.

Student - fotograaf Kees Rutten

Instellingen

Universiteit Utrecht (penvoerder), Wageningen Universiteit en Technische Universiteit Eindhoven

Doel en doelgroep

Universiteiten worden meer dan ooit uitgedaagd om studenten op te leiden die in staat zijn duurzame oplossingen te zoeken voor grote, gecompliceerde vraagstukken. Zulke vraagstukken kennen een hoge mate van onzekerheid. Verschillende vormen van innovatief onderwijs incorporeren deze onzekerheid in de leeromgeving. Deze vormen van onderwijs vragen ook om andere manieren van toetsing; dit project probeert daarop een antwoord te geven. Daartoe wordt een actiegericht toetsmodel ontwikkeld waarbij de toetsing van het product én van het proces geconcretiseerd worden in heldere indicatoren die activerend werken.

Het actiegerichte toetsmodel:

 • Daagt de studenten uit tot het nemen van actie;
 • Stimuleert studenten te reflecteren op gemaakte keuzes en resulterende acties;
 • Vraagt van studenten om te laten zien hoe keuzes en acties bijdragen aan een product;
 • Stimuleert het maken van fouten door veel tussentijdse feedbackmomenten in te bouwen;
 • Combineert toetsvormen op basis waarvan de student wordt beoordeeld.

Resultaten

Aan het eind van het project is er een actiegericht toetsmodel dat docenten in innovatief onderwijs kunnen inzetten. De volgende resultaten maken dit mogelijk:

 • Vertaling van effectuation theory naar een actiegericht toetsmodel dat klaar is voor implementatie in het hoger onderwijs. Dit model bestaat uit:
  • Een lijst met gevalideerde, online toetsvormen die tot actie inspireren. Deze toetsvormen zijn voorzien van leerdoelen en geïllustreerd met good practices.
  • Een rubric (met indicatoren) om de acties van studenten te beoordelen.
 • Validatie van het toetsmodel door twee pilots per instelling en implementatie in tien innovatieve vakken (o.a. online interuniversitaire challenges).

Verspreiding van het toetsmodel via online kanalen, waaronder de Open Educational Resources van SURF, in wetenschappelijke artikelen en conferenties.

Ontwikkelde materialen

De belangrijkste te ontwikkelen materialen zijn het toetsmodel met de gevalideerde online toetsvormen. In januari 2021 is begonnen met de ontwikkeling van deze materialen; in juni 2023 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Het complete toetsmodel wordt via open standaarden gedeeld via de Library of for Learning repository van de WUR. Daarnaast zal al het materiaal open beschikbaar zijn binnen de Educational Database van UU. Al het ontwikkelde leermateriaal is vrij beschikbaar voor (her)gebruik via een Creative commons licentie.  

Contactpersoon voor vragen

Rianne Poot, Universiteit Utrecht (m.e.poot@uu.nl).

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.