Artikel

Adviezen en publicaties van de WTR

De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) adviseert de coöperatie SURF, gevraagd en ongevraagd, over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de coöperatie. Adviezen aan SURF zijn in principe openbaar, tenzij anders overeengekomen. Adviezen aan instellingen zijn uitsluitend openbaar als de opdrachtgever hier expliciet voor kiest. 

2022
 • OCW – Advies Open Online Onderwijs voorstellen tranche 8, 2022

 

2021

 

 • OCW – Advice Open Online Education, tranche 7, 2021 
 • SURF Members' Council – advice SURF strategy 2022-2027

 

2020

 

 

2019

 

 • SURF – Advies data-archiving
 • SURF – Advies Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict
 • OCW – Advies Open Online Onderwijs voorstellen tranche 5, 2019

 

2018

 

 • Ledenraad SURF – Advies tweejarenplan 2019-2020 SURF
 • OCW - Advies Open Online Onderwijs voorstellen tranche 4, 2018
 • Ledenraad SURF – Advies meerjarenagenda 2019-2022 SURF
 • Analyse Open Online Onderwijs 2015-2018
 • SURF Stuurgroep Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict

 

2017

 

 • OCW - Advies Open Online Onderwijs voorstellen tranche 3, 2017
 • Advies 'SURF Midterm Review 2015-2016' 
 • Advies CTO SURF 'SURF Open Innovatielab'

 

2016

 

 • Advies 'SURF Open Innovatielab'
 • Reflectie op discussiestellingen SURF Meerjarenplan
 • Advies 'Werken aan de toekomst – trends en consequenties'
 • OCW - Advies Open Online Onderwijs voorstellen tranche 2, 2016
 • WTR/SURF, Services Based Benchmark, 2006. Het Service Based Benchmark (SBB) model is een kostenberekeningsmodel waarin niet de instelling centraal staat, maar de diensten en voorzieningen die worden aangeboden door een Rekencentrum of een ict-dienst.
 • Visie en verbondenheid. Drie secretarissen over de WTR (SURF Cahier nr. 50, maart 2006)

 

2015

 

 • Universiteit Leiden – Digitaal toetsen vast vs. mobiel
 • OCW – Advies Open Online Onderwijs voorstellen tranche 1, 2015
 • Open Universiteit – Audit yOUlearn
 • SURF - Advies Naar een toekomstbestendig financieringsmodel voor SURF

 

2014

 

 • Open Universiteit – OpenU, heroriëntatie digitale leeromgeving
 • SURF – Open en online onderwijs beoordelingsprocedure
 • SURF – Meer dan de som der delen, structuur en governance van SURF
 • SURF, Governing Board GigaPort3 – Jaarplan 2014 SURFworks
 • SURFnet – Advies SURFnet8-netwerk

 

2013

 

 • Marnix Academie – Advies DLWO
 • SURF – Advies Strategie SURFshare
 • SURF – ‘Focus en transparantie’, dominante thema’s Meerjarenplan 2015-2018
 • Algemeen Seminar ‘De bakens verzetten’
 • Open Universiteit - OpenU
 • SURF – AWT Grootschalige infrastructuur
 • SURF – Advies DLWO witboek 

 

2012

 

 • WTR Trendrapport, De bakens verzetten, 2012 
 • Bestuurlijk Seminar ‘De bakens verzetten’
 • SURF – Audit Toetsing en Toetsgestuurd Leren
 • SURF - Advies Intentieovereenkomst fusie SARA-SURF