Flexible education organisation
Students expect convenience and freedom of choice, to study what they want, in their own time, place and pace. As long as they study, but also in lifelong development. Institutions should offer flexibility where students ask for it, for instance making the education offer more flexible, facilitating student mobility and issuing digital certificates.
Hogeschool Leiden
Alexander Blanc

Alexander Blanc

Telefoonnummer

Flexible education organisation

The ambition is for students and professionals to be in charge of, and responsible for, their own development by 2027. They can compile their own educational programme with offerings from within and outside their own institution. Lifelong development is the new normal. How will SURF achieve this goal together with institutions?

Wat levert flexibel onderwijs op voor de student?

Flexibel onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. Studenten nemen regie over hun eigen onderwijsloopbaan en verwachten van de instelling optimale facilitering. Voor studenten moeten er zo weinig mogelijk barrières zijn, ongeacht hun eigen route en keuze voor opleiding of instelling. Het stelt studenten in staat hun eigen leerroute te bepalen en biedt hen keuzevrijheid.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Het organiseren van flexibel(er) onderwijs vraagt om wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Wat vraagt dit van de instelling en het onderwijs?

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan ondersteuning van flexibele onderwijsprocessen?

Studentmobiliteit

Om studenten inzicht te geven in het onderwijsaanbod van alle instellingen, ontwikkelt SURF samen met instellingen en nationale ketenpartners, Studielink, DUO en RIO, een infrastructuur die studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen ondersteunt. De pilot Studentmobiliteit van het Versnellingsplan is eind 2021 van start gegaan.

Om instellingen te ontzorgen van de administratieve lasten is een basisvoorziening beschikbaar: SURFeduhub. Hiermee wisselen instellingen op een veilige en betrouwbare wijze de benodigde onderwijsdata en (persoons)gegevens uit om studentmobiliteit mogelijk te maken. SURF gaat ook standaarden ontwikkelen en op nationaal en internationaal niveau afspraken maken om te borgen dat het uitwisselen van informatie instellingsoverstijgend mogelijk wordt.

Studentidentiteit

Om plaatsonafhankelijk onderwijs te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben. Binnen SURF onderzoeken we of 1 student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten te realiseren. Dit vraagt ook om technische randvoorwaarden, en wettelijke en bestuurlijke afspraken.

Digitale certificering

SURF werkt aan een edubadge-infrastructuur om microcredentialing met digitale certificering mogelijk te maken. Als instelling kun je dan je aanbod in kleinere eenheden digitaal certificeren, met als resultaat dat studenten digitale certificaten ontvangen voor het succesvol afronden van deze kleinere eenheden. SURF biedt de dienst edubadges en deze dienst wordt ook ingezet bij de pilot Microcredentials van het Versnellingsplan.

National approach to flexible education

Visual Technologie voor flexibilisering

SURF is working on a national approach to organising flexible education from the needs of students. The infographic shows from the perspective of students what wishes they have and what solutions SURF has to provide the desired flexibility.

Download the infographic

Process plate from the student's perspective

Procesplaat

By starting from the student's perspective, it is possible to see which educational processes are connected, so that consequences of choices for the design of processes become clear. Use the process map to get started with your institution.

Download the process map