Peer feedback: naar een effectieve inzet binnen een blended leeromgeving

De Haagse Hogeschool wil het gebruik van peer feedback stimuleren en faciliteren. Binnen de hogeschool kunnen opleidingen nu al gebruik maken van de applicatie Feedbackfruits. De online tool is echter geen garantie voor een effectieve inzet in het onderwijs.

peer feedback

In dit project wordt nagegaan hoe online peer feedback effectief  kan worden ingezet in blended onderwijs.

Instelling

De Haagse Hogeschool

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om effectieve online peer feedback in te zetten in blended onderwijs. Na twee jaar moet elk van de zeven deelnemende opleidingen minimaal in één blended onderwijseenheid beschikken over effectieve online peer feedback. Hiertoe ontwikkelen we eerst een gezamenlijke visie op peer feedback in een blended omgeving. Vervolgens laten we de methodiek testen door studenten en docenten en passen we deze waar nodig aan. We evalueren de effecten op studenttevredenheid en studiegedrag. Deze gefaseerde aanpak moet leiden tot een rijke online peer feedbackomgeving, inclusief handreiking voor docenten.

Resultaten

Het project is ingedeeld in een aantal werkpakketten die elk een aantal resultaten oplevert:

  1. Een visiedocument ontwikkelen over de inzet van (online) peer-feedback binnen het onderwijs. Dit visiedocument wordt verder uitgewerkt in een plan van aanpak.
  2. Een keuze maken voor te integreren methodiek voor het invoeren van (online) peer-feedback binnen een blended onderwijseenheid. Deze keuze resulteert onder andere in een handleiding voor docenten.
  3. Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een pilot. Dit resulteert onder meer in een ontwerp voor een blended onderwijseenheid en ingerichte Blackboard omgeving (inclusief FeedbackFruits) waarin (online) peer-feedback geïntegreerd is, voor 2 onderwijseenheden.

Uitrol naar andere opleidingen en kennisdisseminatie,  inclusief een aangepaste handleiding en een aantal good practices.

Ontwikkelde materialen

De leeractiviteiten worden toegevoegd aan het platform van de Haagse Hogeschool, Blackboard in combinatie met FeedbackFruits.

Tips

  • Een applicatie is niet voldoende om peer feedback optimaal in te zetten in het onderwijs. Het is belangrijk een eenduidige visie te hebben waarvoor en hoe peer-feedback ingezet gaat worden.
  • Ook moeten docenten en studenten voldoende toegerust zijn om te kunnen werken met peer feedback.

Contactpersoon voor vragen

Peter Renden, p.g.renden@hhs.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2018 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.