TOF-project (Toetsing Opleidingen Fysiotherapie)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een landelijke voortgangstoets fysiotherapie (LVTF). Zo’n toets is belangrijk om student en docent inzicht te geven in de ontwikkeling van de student en deze voor te bereiden op het afsluitend examen. Kennisdeling en samenwerking tussen de vijf samenwerkende opleidingen staat daarbij centraal.

vrouw legt wat uit voor haar collega's

Instelling

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (penvoerder), Hogeschool Fontys, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Saxion.

Doel en doelgroep

Dit project richt zich op de ontwikkeling van de landelijke voortgangstoets fysiotherapie. Dit is een formatief toetsinstrument dat studenten kunnen gebruiken om hun kennis te toetsen, feedback te krijgen en zich verder te ontwikkelen. Het project stelt zich tot doel om in twee jaar:

  1. Met de vijf opleidingen fysiotherapie een toetsitembank te ontwikkelen als basis van een landelijke voortgangstoets fysiotherapie.
  2. De bestaande werkgroep uit te breiden tot een learning community van studenten, docenten, werkveld en beroepsvereniging.

Het project richt zich op bachelorstudenten en docenten fysiotherapie van de vijf samenwerkende opleidingen. Het gaat om in totaal 5.000 – 6.000 studenten.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Een toetsitembank met 500 gevalideerde toetsitems
  • Een ontwerp voor een voortgangstoets (ontwikkelen, uittesten, evalueren en bijstellen).
  • Ervaringen van studenten en docenten
  • De TOF Learning Community: een vakgemeenschap van studenten, docenten, onderzoekers en werkveld om de toetsitembank door te ontwikkelen.

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen liggen in het verlengde van de genoemde resultaten en omvatten in elk geval de volgende onderdelen:

  • Een toetsitembank met 500 geteste toetsitems
  • Drie prototypes van de LVTF en een definitief ontwerp
  • Verschillende (vak)publicaties.

Contactpersoon voor vragen

Dr. Marjo Maas - marjo.maas@han.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.