Benutten van learning analytics

Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van studiesucces en het voorkomen van studievertraging of studie-uitval. Het lijkt zo’n grote belofte te zijn voor het onderwijs. Maar hoe kun je de potentie van learning analytics zo goed mogelijk benutten, en wat levert het op?

Student wordt begeleid in zijn werk

AVG en ethiek

Hoe benutten instellingen studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Op het terrein van wet- en regelgeving brengt het gebruik van studiedata vragen met zich mee. Wat mogen we en willen we met data van en over studenten?

Handreiking voor de AVG

Vrouw achter laptop

Wil jouw instelling starten met learning analytics? Wil je daarbij hulp bij het bepalen wat mag met de data van studenten? De handleiding beschrijft op praktische wijze de invloed van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op learning analytics. Zo kan je direct de privacygevolgen overzien.

Learning analytics in 5 stappen: een handreiking voor de AVG

Ethiek

Voor het benutten van studiedata moeten instellingen ethische afwegingen maken. Internationaal zijn er verschillende ethische codes ontwikkeld voor het inzetten van studiedata. Een goed voorbeeld is de ethische code van Jisc. Het versnellingsplan ontwikkelt samen met SURF, de instellingen en ethische experts een ethische code voor het gebruik van studiedata in de Nederlandse context. Als onderwijsinstellingen studiedata willen benutten is het belangrijk dat in elk geval wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG). De AVG stelt hoge eisen aan het inzetten van studiedata.

Podcast Data en Ethiek in het Onderwijs

Podcast SURF sounds

Hoe komt in een data-gestuurde wereld ethiek in de knel? En wat betekent dit voor het onderwijs? Germaine Poot, projectleider Learning Analytics interviewde hierover Miriam Rasch, filosofe en auteur van het boek 'Frictie, Ethiek in tijden van dataïsme' van uitgeverij De Bezige Bij. 

Beluister de podcast

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

Onder regie van de zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten is het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ opgesteld. Het Referentiekader dient ertoe iedereen die in het hoger onderwijs studeert of werkzaam is het vertrouwen te geven dat zorgvuldig en veilig met studiedata wordt omgegaan. De koepels Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland hebben het Referentiekader ook omarmd.

Tijdens de ontwikkeling van het Referentiekader heeft de zone een dilemmaspel ontwikkeld. Een spel dat de dialoog over het verantwoord toepassen van studiedata faciliteert en tot leven brengt. 

Spel en Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata