Onderzoeksinformatie in het hbo: verkenning van behoeftes

In 2020 voerde SURF een verkenning uit om te onderzoeken hoe hogescholen het beste invulling kunnen geven aan het registreren van informatie over praktijkgericht onderzoek. Doel hiervan is om in de (informatie)behoefte te voorzien en daarmee praktijkgericht onderzoek te sturen, te verantwoorden en vindbaar te maken.

Studenten werken in bibliotheek

Onderzoeksinformatie in het hbo: een volgende stap

Met al meer dan 700 lectoren neemt praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijker plek in binnen het hbo. Gezamenlijk leveren ze een bijdrage aan verbeteringen bij organisaties en bedrijven, met impact in zowel de praktijk als het onderwijs. Tegelijk stellen subsidiegevers, de gedragscode wetenschappelijke integriteit en het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek steeds meer eisen aan praktijkgericht onderzoek. Er is een groeiende behoefte aan het kunnen registreren van informatie over onderzoek. Zo is het mogelijk om:

  • inzicht te hebben in de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek
  • de bestede middelen aan het onderzoek goed te kunnen verantwoorden
  • alle uitkomsten maximaal zichtbaar en vindbaar te maken.

Op verkenning bij hogescholen

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices

In afstemming met hogescholen voerde SURF in 2020 een verkenning uit naar hun behoeftes op het vlak van onderzoeksinformatie. Hierbij hielden we rekening met de diversiteit die het hbo rijk is. We voerden 20 interviews uit bij 8 hogescholen en spraken met o.a informatiespecialisten, onderzoekers, subsidieadviseurs en beleidsadviseurs. De resultaten van de interviews zijn verwerkt tot een adviesrapport (juli 2020) en een aantal aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen legt de focus op de uitwisseling van informatie tussen hogescholen, niet op een systeem. Hierbij gaat het om afspraken over welke informatie men uitwisselt en de (inter)nationale standaarden waarmee dat gebeurt.

Bekijk de infographic
Onderzoeksinformatie in het hbo

De volgende stap

In 2023 is een nieuw project ‘Onderzoeksinformatie in het HBO’ van start gegaan bij SURF. Dit project moet de hogescholen helpen bij de volgende stap. Zo wordt er ingezet op kennisdeling, het uitwisselen van tools, maar wordt ook de mogelijkheid om gezamenlijk een oplossing te bouwen onderzocht.

De aanbevelingen uit het adviesrapport worden in dit project ten harte genomen. Zo wordt gezocht naar een gezamenlijke basis voor de registratie van een minimale set van onderzoeksinformatie en wordt er ingezet op afspraken over welke informatie men uitwisselt en de (inter)nationale standaarden waarmee dat gebeurt.

SURF blijft ondertussen ook in gesprek met de Vereniging van Hogescholen, Regieorgaan SIA en andere belanghebbenden.

Raakvlakken met lopende initiatieven

Het registreren van onderzoeksinformatie is ook voor het initiatief Publinova (voorheen NPPO) van belang. Publinova vraagt namelijk op korte termijn ook om de aanlevering van onderzoeksinformatie. Een dergelijk platform rendeert immers alleen als het uiteindelijk gevoed wordt met onderzoeksinformatie vanuit hogescholen. Dit vraagt om één of meer bronsystemen om dat efficiënt te kunnen doen. Veel hogescholen hebben echter nog geen bronsyste(e)men voor onderzoeksinformatie. Zij zoeken nadrukkelijk de samenwerking om gezamenlijk IT-oplossingen uit te besteden of te ontwikkelen.

In het landelijk Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek (DCC-PO) kunnen aangesloten hogescholen kennis delen en ontwikkelen over o.a. standaarden en procedures voor onderzoeksinformatie.

Tot slot, onderzoeksinformatie is nodig om Open Science ambities te kunnen realiseren en vooral ook te kunnen toetsen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onderzoeksgegevens van hogescholen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Naar veelgestelde vragen