Onderzoeksinformatie in het hbo: verkenning van behoeftes

In 2020 voerde SURF een verkenning uit om te onderzoeken hoe hogescholen het beste invulling kunnen geven aan het registreren van informatie over praktijkgericht onderzoek. Doel hiervan is om in de (informatie)behoefte te voorzien en daarmee praktijkgericht onderzoek te sturen, verantwoorden en vindbaar te maken.

Studenten werken in bibliotheek

Behoefte aan goed geregistreerde onderzoeksinformatie

Met bijna 700 lectoren, neemt praktijkgericht onderzoek een steeds belangrijkere plek in binnen het hbo. Tegelijk stelt men steeds meer eisen aan praktijkgericht onderzoek, zoals vanuit subsidiegevers, de gedragscode wetenschappelijke integriteit en het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek. Door deze ontwikkelingen is er een groeiende behoefte aan het kunnen registreren van informatie over onderzoek. Zo is het mogelijk om inzicht te hebben in de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek, de bestede middelen aan het onderzoek goed te kunnen verantwoorden en alle uitkomsten maximaal zichtbaar en vindbaar te maken.  

Op verkenning bij hogescholen

In afstemming met hogescholen voerde SURF in 2020 een verkenning uit naar hun behoeftes op het vlak van onderzoeksinformatie. Hierbij hielden we rekening met de diversiteit die het hbo rijk is. We voerden 20 interviews uit bij 8 hogescholen en spraken met o.a met informatiespecialisten, onderzoekers, subsidieadviseurs en beleidsadviseurs. De resultaten van de interviews zijn verwerkt tot een adviesrapport en een aantal aanbevelingen.  

Aanbevelingen

  • Voor verschillende hogescholen zijn verschillende scenario’s nodig:
  1. alleen focus op kennisdeling
  2. hergebruik van bestaande tools
  3. gezamenlijke inkoop en/of ontwikkeling van nieuwe tools die nog ontbreken om onderzoeksinformatie op orde te krijgen
  4. inkoop en/of ontwikkeling van één centraal systeem 
  • Hogescholen bevinden zich in op het gebied van onderzoeksinformatie in verschillende fases. Gebruik daarom de scenario’s als een groeimodel met verschillende instapniveaus voor hogescholen. 
  • Zoek naar een gezamenlijke basis voor de registratie van een minimale set van onderzoeksinformatie
  • Focus op de uitwisseling van informatie tussen hogescholen, niet op een systeem. Hierbij gaat het om afspraken over welke informatie men uitwisselt en de (inter)nationale standaarden waarmee dat gebeurt. 
Bekijk de infographic
Onderzoeksinformatie in het hbo

Raakvlakken met lopende initiatieven

Het registreren van onderzoeksinformatie is ook voor het initiatief Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO) van belang. Het NPPO vraagt namelijk op korte termijn ook om de aanlevering van onderzoeksinformatie. Een dergelijk platform rendeert immers alleen als het uiteindelijk gevoed wordt met onderzoeksinformatie vanuit hogescholen. Dit vraagt om een of meer bronsystemen om dat efficiënt te kunnen doen. Veel hogescholen hebben echter nog geen bronsyste(e)men voor onderzoeksinformatie. Zij zoeken  nadrukkelijk de samenwerking om gezamenlijk IT-oplossingen uit te besteden of te ontwikkelen.

In het landelijk Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek kunnen aangesloten hogescholen kennis delen en ontwikkelen over o.a. standaarden en procedures voor onderzoeksinformatie.

Tot slot, onderzoeksinformatie is nodig om Open Science ambities te kunnen realiseren en vooral ook te kunnen toetsen. 

Hoe nu verder?

Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende belanghebbenden/stakeholders om een vervolg te geven aan de uitkomsten van deze verkenning.