Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2016 is er nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze heeft ook consequenties voor het hoger onderwijs en onderzoek. Instellingen moeten hier tijdig op inspringen. SURF helpt daarbij.

Nieuwe privacywetgeving: grote gevolgen

Sinds 2012 is er op Europees niveau gewerkt aan nieuwe wetgeving over privacy, de AVG.  In mei 2016 is deze verordening officieel gepubliceerd en is een implementatietermijn van 2 jaar gaan lopen. Dit betekent dat vanaf 26 mei 2018 iedereen die persoonsgegevens verwerkt binnen Europa, zich aan deze verordening moet houden. Op dat moment vervalt de huidige wetgeving rond persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er verandert dus veel op het gebied van privacywetgeving en het is aan instellingen om hier tijdig op in te springen.

Uitgangspunten nieuwe verordening

In de AVG staan regels over de omgang met persoonsgegevens, die voor alle organisaties in de gehele EU gelijk zijn. Het doel van de verordening is om een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens verplicht te stellen, om zo de privacy van de betrokkenen en hun data te waarborgen. Daarbij moeten organisaties voor betrokkenen inzichtelijk maken waarom en waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere manier worden verwerkt.

De AVG kent een aantal basisprincipes, zoals rechtmatigheid, zorgvuldigheid, transparantie, vertrouwelijkheid, integriteit en dataminimalisatie. Deze beginselen zijn ook terug te vinden in de Wbp en zijn dus ook al geldend recht, maar de AVG stelt striktere eisen aan de uitvoering en vraagt van organisaties om nog meer hierover te documenteren en te kunnen verantwoorden. Lees meer over de beginselen van de AVG en de verschillen tussen de Wbp en de AVG op de speciale wikipagina..

SURF helpt bij voorbereiding op AVG

De nieuwe verordening heeft veel gevolgen voor onderwijsinstellingen. Daarom is SURF samen met de instellingen al sinds 2015 bezig met de komst op de AVG. We delen kennis over de wet, maar stellen ook richtlijnen en leidraden op. In onderstaand schema zijn alle activiteiten te zien en staan links naar meer informatie over de verschillende thema’s:

Meer informatie

Laatste wijziging op 19 apr 2018