Whitepaper Werken onder architectuur in een Multi Modal omgeving

Hoe werk je als architect in een Multi Modal omgeving? In dit whitepaper nemen de architecten uit het Hoger Onderwijs architectenberaad je mee in de zoektocht naar een bruikbaar antwoord. 

Beeld van een bibliotheek van een instelling

Van Bimodal IT naar Multi Modale governance

Binnen de hoger onderwijs sector is er belangstelling voor de problematiek om balans  te creëren tussen innovatie, planmatige veranderingen en beheer van informatievoorzieningen. Gartner biedt hier een veelbesproken aanpak voor: Bimodal IT. De architecten uit het Hoger Onderwijs architectenberaad (HO­AB) hebben deze aanpak bestudeerd en kwamen in het whitepaper ‘multi modale governance aanpak met HORA’ met een interpretatie en een werkmodel waarmee Bimodal IT geoperationaliseerd kan worden, gebaseerd op de HORA, toegespitst op de omstandigheden van het HO. 

Werken onder architectuur in Multi Modal… kan dat?Met het Multi Modal werkmodel (verder aangeduid als ‘het werkmodel’) in handen laat de vervolgvraag in een architectenberaad zich al snel raden. Deze vraag vormt ook het vertrekpunt van dit whitepaper. 

Hoe werkt de architect in een Multi Modal omgeving? 

We nemen je mee in deze zoektocht naar een bruikbaar antwoord. Eerst vatten we het werkmodel nog even samen. Daarna beschrijven we een model dat we gebruikten om “de architect in een Multi Modal omgeving” te kunnen duiden. Vervolgens gaan we in op het resultaat: kan het werken onder architectuur ingericht worden in een Multi Modal omgeving. En natuurlijk zien we een vervolg: door een toenemend inzicht zien we de volgende vragen al weer opdoemen.Dit whitepaper beschrijft niet hoe het werken onder architectuur in zijn algemeenheid kan worden ingericht. We gaan er vanuit dat een organisatie al structuren en processen voor het werken onder architectuur ingericht heeft en dat de standaard architectuur­producten2 al bestaan en onderhouden worden. 

Beperkingen van de aanpakBij het opstellen van het eerste whitepaper 'Multimodale governance aanpak met HORA' en de aanvulling door dit paper is voornamelijk gebruik gemaakt van eigen ervaringen. Een aantal specifieke oplossingsstrategieën is ontwikkeld om problemen aan te pakken die door de HOAB zijn ervaren in de specifieke omgeving waarin de architecten werken in het hoger onderwijs. Vervolgens zijn de ideeën met een aantal collega’s binnen en buiten de onderwijssector getoetst. Daaruit bleek dat ze goed aansluiten bij de problematiek zoals de auteurs ze zagen. De ideeën zijn echter niet onderbouwd met uitgebreide onderzoeken. Tijdens de voorbereidingen voor dit tweede whitepaper is een aantal zelf ingebrachte  casussen besproken. Hiermee zijn de oplossingsstrategieën van het eerste whitepaper nader gevalideerd. Vervolgens is een verdieping geschreven van de werkregimes, specifiek voor het werken onder architectuur. Ook dit is getoetst door een aantal collega’s. Deze gevolgde aanpak van heuristiek, casuïstiek en expert judgement heeft als consequentie dat de beschreven oplossingsstrategieën en werkregimes mogelijk niet werken in je eigen situatie. Gebruik de beschreven inzichten en ervaringen, maar maak een vertaling van onze handvatten in je eigen context. Anders gezegd: gebruik de inzichten als “practices” en maak er zelf je eigen “best practice” van.