Flexibel onderwijs organiseren 
Studenten verwachten gemak en keuzevrijheid, om te studeren wat ze willen, in eigen tijd, plaats en tempo. Zolang zij studeren, maar ook bij een leven lang ontwikkelen. Instellingen moeten flexibiliteit bieden waar studenten om vragen, bijvoorbeeld het onderwijsaanbod flexibeler maken, studentmobiliteit faciliteren en digitale certificaten uitreiken.
Hogeschool Leiden

Een eigen leerroute voor elke student  is geen systeemgedreven maar een inhoudelijke verandering.

Alexander Blanc

Alexander Blanc

Telefoonnummer

Flexibel onderwijs organiseren 

De ambitie is dat studenten en professionals in 2027 de regie hebben op, en verantwoordelijkheid zijn voor hun eigen ontwikkeling. Zij kunnen zelf hun onderwijsprogramma samenstellen met aanbod van binnen en buiten hun eigen instelling. Een leven lang ontwikkelen is het nieuwe normaal. Hoe wil SURF dit doel samen met instellingen realiseren?

Wat levert flexibel onderwijs op voor de student?

Flexibel onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. Studenten nemen regie over hun eigen onderwijsloopbaan en verwachten van de instelling optimale facilitering. Voor studenten moeten er zo weinig mogelijk barrières zijn, ongeacht hun eigen route en keuze voor opleiding of instelling. Het stelt studenten in staat hun eigen leerroute te bepalen en biedt hen keuzevrijheid.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Het organiseren van flexibel(er) onderwijs vraagt om wendbaarheid van een onderwijsorganisatie. Wat vraagt dit van de instelling en het onderwijs?

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan ondersteuning van flexibele onderwijsprocessen?

Studentmobiliteit

Om studenten inzicht te geven in het onderwijsaanbod van alle instellingen, ontwikkelt SURF samen met instellingen en nationale ketenpartners, Studielink, DUO en RIO, een infrastructuur die studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen ondersteunt. De pilot Studentmobiliteit van het Versnellingsplan is eind 2021 van start gegaan.

Om instellingen te ontzorgen van de administratieve lasten is een basisvoorziening beschikbaar: SURFeduhub. Hiermee wisselen instellingen op een veilige en betrouwbare wijze de benodigde onderwijsdata en (persoons)gegevens uit om studentmobiliteit mogelijk te maken. SURF gaat ook standaarden ontwikkelen en op nationaal en internationaal niveau afspraken maken om te borgen dat het uitwisselen van informatie instellingsoverstijgend mogelijk wordt.

Studentidentiteit

Om plaatsonafhankelijk onderwijs te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben. Binnen SURF onderzoeken we of 1 student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten te realiseren. Dit vraagt ook om technische randvoorwaarden, en wettelijke en bestuurlijke afspraken.

Digitale certificering

SURF werkt aan een edubadge-infrastructuur om microcredentialing met digitale certificering mogelijk te maken. Als instelling kun je dan je aanbod in kleinere eenheden digitaal certificeren, met als resultaat dat studenten digitale certificaten ontvangen voor het succesvol afronden van deze kleinere eenheden. SURF biedt de dienst edubadges en deze dienst wordt ook ingezet bij de pilot Microcredentials van het Versnellingsplan.

Nationale aanpak voor flexibel onderwijs

Visual Technologie voor flexibilisering

SURF werkt aan een nationale aanpak om flexibel onderwijs te organiseren vanuit de behoefte van de student. De infographic toont vanuit het perspectief van studenten welke wensen zij hebben en welke oplossingen SURF heeft om de gewenste flexibiliteit te bieden.

Download de infographic

Procesplaat vanuit perspectief van de student

Procesplaat

Door te vertrekken vanuit het perspectief van de student, is te zien welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden. Gebruik de procesplaat om met jouw instelling op weg te gaan.

Download de procesplaat