SURF Strategie 2022-2027

Er verandert veel op maatschappelijk, technologisch en economisch vlak. Het Nederlandse onderwijs en onderzoek werkt samen in SURF om deze uitdagingen aan te gaan. Als coöperatie staan we samen sterk. In onze nieuwe strategie lees je hoe we eraan bijdragen dat het Nederlandse onderwijs en onderzoek kan uitblinken.

Lees onze strategie
SURF-strategie 2022-2027

Ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek

Voorkant strategie

Er zijn een groot aantal ontwikkelingen die uitdagingen opleveren voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Een greep uit de ontwikkelingen: op het vlak van markt en technologie biedt de digitale transitie kansen, heeft de platformisering van diensten door marktpartijen invloed op vraag en aanbod, en zijn digitale soevereiniteit, duurzaamheid en cybersecurity thema’s waar meer aandacht voor nodig is. Kijken we naar politiek en maatschappij, dan zien we een groeiende aandacht voor onder andere privacy, publieke waarden en het verantwoord delen van data. We zien verder dat het onderwijs flexibeler moet worden, om studenten meer keuzevrijheid te bieden. Binnen onderzoek verandert de manier waarop we met data omgaan, en wordt steeds meer het belang van de FAIR-principes onderkend.

Uitdagingen en blijvende behoeften

Op basis van deze ontwikkelingen zien we de volgende uitdagingen voor onderwijs en onderzoek: 

  • Goed en efficiënt samenwerken, met elkaar en met (internationaal) relevante partijen
  • Autonoom blijven als sector, in een tijd waar big tech aan invloed wint
  • Onze infrastructuur, (onderzoeks)data en persoonsgegevens beschermen tegen (cyber)dreigingen
  • Sneller en efficiënter inspelen op ontwikkelingen in een complexe omgeving

SURF is als ict-coöperatie uitstekend gepositioneerd om deze handschoen op te pakken.

We blijven de komende jaren ook alert op de bestaande behoeften van de SURF-leden. Leden zijn immers aangesloten bij SURF omdat de SURF-organisatie betrouwbare en efficiënte dienstverlening verzorgt, ict-innovatie aanjaagt en kennisdeling organiseert. De SURF-organisatie blijft werken aan verbeteringen op het vlak van deze basisbehoeften.

De rollen van SURF

Studenten in overleg

SURF heeft van oudsher drie rollen. Deze zijn ingebakken in de rechtsvorm coöperatie: een vereniging met een bedrijf. Om in de toekomst nog succesvoller te zijn, gaan we er bewuster naar handelen: 

  1. SURF als vereniging, waarin leden samen optrekken over de grenzen van hun campus heen en samen met de SURF-organisatie kennis ontwikkelen, bundelen en delen over de optimale inzet van ict in onderwijs en onderzoek, 
  2. SURF als dienstverlener, waarin de SURF-organisatie een betrouwbaar en state-of-the-art dienstenaanbod levert dat in samenspraak met leden tot stand is gekomen en 
  3. SURF als innovatiewerkplaats, waarin we een omgeving creëren waar leden onderling en met de SURF-organisatie optimaal kunnen samenwerken aan complexe innovatievraagstukken. We kiezen bij deze vraagstukken voor een ecosysteem-aanpak, waarbij verschillende partijen, afspraken en technologieën worden samengebracht om gezamenlijk een oplossing te realiseren.

Samenwerken in ecosystemen

Een student die zit en naar zijn webcam zwaait

Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig om te borgen dat inhoud en technologie elkaar versterken. Ook is nationaal en internationaal samenwerken nodig. SURF heeft een rol om deze te bevorderen. Daarbij kiezen we voor een integrale benadering waarin mensen (instellingen, experts, leveranciers), afspraken (protocollen, standaarden) en technologie (dienstverlening en innovatie) op een gestructureerde manier samenkomen en een oplossing bereiken. Dat is de ecosysteem-aanpak. De rol van SURF in een ecosysteem kan coördinerend zijn, of initiërend, of die van leverancier van kennis of technologie, en kan in verschillende fases van de ontwikkeling van het ecosysteem anders zijn.

Innovatiezones en ambities

De strategie rondom de innovatiewerkplaats richt zich op negen innovatiezones in de sector. Vier voor het domein onderwijs, vier voor het domein onderzoek en voorlopig één domeinoverstijgende innovatiezone. Deze innovatiezones gaan we met de ecosysteem-aanpak verder brengen. De zones hebben ieder een ambitie. Het bereiken van de ambitie wordt ondersteund met projecten in roadmaps, die meerdere jaren kunnen duren. De roadmaps en KPI's worden de komende tijd samen met leden uitgewerkt. Publieke waarden, architectuur en andere bouwstenen vanuit de vereniging, innovatie en dienstverlening komen in elke innovatiezone terug.