Over SURF
SURF is de ict-coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De leden zijn eigenaar van SURF en bundelen hun krachten om de best mogelijke digitale diensten te ontwikkelen of in te kopen, werken samen aan complexe innovatievraagstukken en ontwikkelen en delen kennis met elkaar.
Titelblok cooperatie SURF jaaroverzicht 2019

In de samenleving en het onderwijs groeit het besef dat de inzet van intelligente technologie vraagt om reflectie en sturing. Om kansen te benutten én risico’s te beheersen die de technologie ook met zich meebrengt.

icoon team

SURF

Telefoonnummer

Ledenraad, RvB, RvC, WTR

Meer over de Ledenraad, Raad van bestuur, Raad van commissarissen en de Wetenschappelijk Technische Raad.
Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden (eigenaren van de coöperatie) en is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Taken van de ledenraad

 • vaststellen van statuten
 • goedkeuren van de jaarrekening
 • goedkeuren van de Meerjarenagenda (de strategie) en de jaarplannen van de Coöperatie SURF
 • benoemen van de leden van de raad van commissarissen, van de Raad van Bestuur en van de WTR
 • goedkeuren toelating nieuwe leden

Verdeling van leden

De ledenraad bestaat uit 36 leden verdeeld over zes afdelingen. Per afdeling is een vastgesteld aantal zetels beschikbaar. Leden worden ingedeeld bij een van de afdelingen van de ledenraad, die namens de leden besluiten neemt. Zo wordt de stem van alle leden gehoord. De leden hebben maximaal vier jaar zitting in de ledenraad en kunnen twee keer herbenoemd worden door hun afdeling.

Afdeling Maximaal aantal leden Te benoemen door
Wetenschappelijk onderwijs 14 Universiteiten
Hoger beroepsonderwijs 10 Hogescholen, via de Vereniging Hogescholen
Middelbaar beroepsonderwijs 5 Mbo's, via de MBO-raad
Niet-commerciële en niet-universitaire research 3 - 1 door NWO
- 1 door de KNAW
- 1 door de ledenraad
Universitaire medische centra 2 Umc's, via de NFU
Overige 2 TNO en Koninklijke Bibliotheek

Wijze van besluitvorming

Op basis van volstrekte meerderheid (meer dan helft) van de geldig uitgebrachte stemmen vindt besluitvorming plaats, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.

De voorzitter van de WTR of een door hem of haar aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen en heeft een raadgevende stem.

Governance code

Via de ledenraad hebben de leden zeggenschap over onder meer de strategie van SURF en het (kern)pakket van diensten. Om die zeggenschap uit te kunnen oefenen is naast betrokkenheid van onze leden ook transparantie van SURF nodig over het bestuur en toezicht. Daarom hebben we een governance code opgesteld, die breed gedragen algemene opvattingen bevat over goede corporate governance en gedragsregels. De governance code schrijft voor dat de raad van bestuur ook een klokkenluidersregeling opstelt en publiceert op de website.

Leden van de ledenraad

Voorzitter

 • dhr. drs. J.W. Lintsen MBA - Universiteit van Amsterdam (Vertegenwoordiger namens het wetenschappelijk onderwijs)

Vicevoorzitter

 • mw. drs. I.T.J. Grimm MBA - Hogeschool Windesheim
  (Vertegenwoordiger namens het hoger beroepsonderwijs)

Vertegenwoordiging namens het wetenschappelijk onderwijs

 • dhr. drs. J.A.W.M. Biemans - Rijksuniversiteit Groningen
 • dhr. dr. N.J.P.M. Bos - Universiteit Maastricht
 • dhr. R.L.A.C. Buchwaldt MBA - Wageningen University
 • mw. drs. M. van der Meer - Technische Universiteit Delft
 • mw. drs. A. Muskens - Radboud Universiteit
 • dhr. dr. M.J.W.T. Nollen - Vrije Universiteit Amsterdam
 • dhr. drs. M. Ridderbos RC - Universiteit Leiden
 • mw. drs. M. Roos  - University of Twente
 • mw. dr. E.M.A. van Schoten RA - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • w. drs. M. van der Starre – Universiteit Utrecht
 • mw. dr. M.M.N. Ummelen - Open Universiteit
 • dhr. drs. P.D.M. Groothuis - Technische Universiteit Eindhoven
 • mw. drs. W.L.M. de Koning-Martens - Tilburg University

Vertegenwoordiging namens het hoger beroepsonderwijs

 • mw. prof. dr. S. Brand-Gruwel - Zuyd Hogeschool
 • dhr. W.E. van den Brink MA - Hogeschool Rotterdam
 • mw. Y.E.A.M. de Haan RE - HAN University of applied sciences
 • mw. A.H. Hannink MHA - Hanzehogeschool Groningen
 • dhr. drs. T. Kos - Saxion
 • dhr. drs. G.B. van Assem - Hogeschool Utrecht
 • dhr. drs. R.J.G.M. Verbruggen - Hogeschool de Kempel
 • mw. dr. A. Luijten-Lub - Hogeschool Van Hall Larenstein
 • dhr. drs. A.J.M. Groot Zwaaftink - Thomas More Hogeschool

Vertegenwoordiging namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • dhr. dr. R. Neutelings - Curio
 • mw. P. Satter - Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland- Midden
 • mw. dr. D.J.M. Majoor - Koning Willem I College
 • dhr. drs. J.A.M. Maas - Grafisch Lyceum Rotterdam
 • mw. S. Fredriksz – Albeda College

Vertegenwoordiging namens niet-universitaire/niet-commerciële researchinstellingen

 • dhr. prof. dr. J. de Boer - NWO
 • dhr. R. de Haan – RIVM
 • dhr. dr. G. Nijsten - KNAW

Vertegenwoordiging namens universitaire medische centra

 • dhr. ir. D.M. Schraven - Erasmus MC
 • dhr. prof. dr. W.J. Niessen - UMCG

Overige

 • dhr. drs. N. Schroten - Koninklijke Bibliotheek
 • dhr. dr. S. van der Gijp - TNO
Raad van bestuur

De raad van bestuur formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. 

Samenstelling raad van bestuur

 • Jet de Ranitz: voorzitter raad van bestuur SURF
 • Hans Louwhoff: lid raad van bestuur SURF
 • Ron Augustus: lid raad van bestuur SURF

Nevenfuncties Jet de Ranitz

 • Voorzitter raad van toezicht Kunstmuseum Den Haag
 • Voorzitter bestuur SIDN Fonds
 • Vice-voorzitter raad van commissarissen Stichting Espria, lid auditcommissie en lid commissie Digitale Strategie
 • Lid raad van commissarissen Verzekeringsmaatschappij Groot Amsterdam (VGA) N.V.

Lidmaatschappen 

Jet de Ranitz

 • Lid Stuurgroep Npuls
 • Afgevaardigde European Open Science Cloud Association                                 
 • Lid Global CEO Research & Education Network Forum
 • Lid General Assembly van GÉANT 
 • Bestuurlijk Overleg Open Science (Regieorgaan Open Science Nederland)

Hans Louwhoff 

 • Lid Informatiekamer, lid Ketenregieoverleg MBO, lid Ketenregieoverleg HO
 • Lid Stuurgroep Integrale Veiligheid-HO
 • Lid EDU Standaardisatieraad

Ron Augustus

 • Lid Commissie Digitalisering VNO-NCW
 • Bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
 • Lid Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict
 • Afgevaardigde Knowledge Exchange Senior Management
 • Co-voorzitter Bestuur DINL 
 • Lid Raad van Advies Science Guide
 • Afgevaardigde e-Infrastructure Research Group
Raad van commissarissen

Samenstelling

De raad van commissarissen (RvC) bestaat uit ten minste 3 personen. De benoemingstermijn van de commissarissen is maximaal 4 jaar, met een maximum van 3 termijnen.

Leden van de raad van commissarissen

Voorzitter

 • dhr. Harry van Dorenmalen (tweede termijn, per 1 februari 2024, voor vier jaar)

Leden

 • dhr. Edwin van Huis (tweede termijn, per 31 maart 2023, voor vier jaar)
 • mw. Dorien Jongeneel (eerste termijn, per 1 januari 2021, voor vier jaar)
 • mw. Saskia Vlaar (tweede termijn, per 1 april 2024, voor vier jaar)
 • dhr. Gabriël Zwart (tweede termijn, per 31 maart 2023, voor vier jaar)

Nevenfuncties raad van commissarissen

Nevenfuncties dhr. Harry van Dorenmalen

 • Voorzitter Raad van Advies LINKIT
 • Voorzitter Raad van Commissarissen MindAffect
 • Voorzitter Bestuur Health Valley
 • Voorzitter Nationaal Topteam Sport
 • Voorzitter Raad van Toezicht ICT Tribe
 • Adviseur CyFlex GmbH
 • Voorzitter Bestuur WaveMakers
 • Lid OCW staatscommissie Bèta en Techniek – Sector plannen
 • Lid Raad van Advies Almere City FC

Hoofdfunctie en huidige nevenfuncties dhr. Edwin van Huis

Hoofdfunctie

 • Algemeen Directeur, Naturalis Biodiversity Center

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Medebestuurder Japanmuseum het Sieboldhuis, Leiden
 • Member of the Board of Directors at International Barcode of Life
 • President of CETAF

Hoofdfunctie en huidige nevenfuncties mw. Dorien Jongeneel

Hoofdfunctie

 • Directeur Unit Instandhouding, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Rijnlands Lyceum

Hoofdfunctie en huidige nevenfuncties mw. Saskia Vlaar

Hoofdfunctie

 • Lid Bestuur AiNed

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen PWC Nederland
 • Lid Raad van Commissarissen Emixa
 • Lid Raad van Toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep

Hoofdfunctie en huidige nevenfuncties dhr. Gabriël Zwart 

Hoofdfunctie

 • Lid Raad van Bestuur MUMC+

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht CZO
 • Lid Raad van Toezicht RonaldMcDonaldhuis

 

Wetenschappelijk Technische Raad

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming is steeds voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 3 termijnen.

Prof. mr. A. Oskamp (voorzitter)

 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 08 december 2024.

Prof. dr. E.W. Berghout

 • Hoogleraar Informatica, Informatiesystemen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Specialisme: Information management, IT Governance, New Business Models, Big Data Implementations, IT Auditing and Security.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 9 oktober 2025.

dr. Nynke Bos

 • Lector Teaching, Learning and Technology aan de Hogeschool Inholland en Academic Dean, Master Leren & Innoveren.
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend op 14 juni 2026

Dr. Paola Grosso

 • Associate professor in het Informatica Instituut van de Universiteit van Amsterdam, Leider van de Multiscale Networked System (MNS) onderzoeksgroep, directeur van de Graduate School of Informatics.
 • Specialisme: Future Internet, Programmeerbare netwerken.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 07 april 2024.

Prof. Lynda Hardman

 • Manager Research & Strategy bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Deeltijdprofessor bij Multimedia Discourse Interaction aan de Universiteit Utrecht, Voorzitter van het managementteam van Amsterdam Data Science, Europese Director van LIAMA.
 • Specialisme: human information interaction, information visualisation, semantic web, topic-based litaratuur exploratie.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 09 juni 2024.

Dr. Andrea Klaeijsen

 • Practor Gepersonaliseerd Leren, VISTA college
 • Specialisme: gepersonaliseerd leren en flexibilisering van onderwijs, kennisinfrastructuur in het mbo
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 09 juni 2024

Dr. M. Kleppe

 • Hoofd Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Specialisme: Digitale onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen, digitaal erfgoed, ontsluiting digitale archieven m.b.v. AI.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend 14 juni 2026.

Prof.Mr. A.R. Lodder

 • Hoogleraar Internet Governance and Regulation.
 • Specialisme: recht en internet, zoals privacy, beveiliging, aansprakelijkheid, contracteren, vrijheid van meningsuiting, cybercriminaliteit; en fenomenen gerelateerd aan algoritmen, sociale media, cyberwar, slimme apparaten en apps.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend 14 juni 2026.

Prof.dr. P.R. Luijten

 • Hoogleraar Functional Medical Imaging aan het UMC Utrecht en directeur van het UMC Utrecht Center for Image Sciences, Chief Scientific Officer van het Center for Translational Molecular Medicine.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 13 juni 2025. 

Prof. Dr. Ir. Ana Varbanescu

 • Hoogleraar aan de Universiteit van Twente en Associate Professor aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Specialisme: heterogene architecturen voor HPC, zero-waste computing, co-design van systemen, prestatie- en energie-efficiëntiemodellering voor zowel wetenschappelijke als onregelmatige, data-intensieve toepassingen.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 31 december 2026.

prof. dr. Marcus Specht

 • Hoogleraar Digital Education aan de TU Delft en directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Center for Education and Learning. Hij is verder leider van het 4TU Centre for Engineering Education en lid van de raad van bestuur.
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend op 14 juni 2026.

Prof. dr. E.A. Valentijn

 • Bijzonder hoogleraar Astronomische Informatietechnologie, Rijksuniversiteit Groningen, hoofd van OmegaCEN, coördinator Target.
 • Specialisme: (Big)datamanagement, informatietechnologie en publiek-private samenwerking voor onder meer gezondheidszorg, digitaal erfgoed en zoektechnologie.
 • Benoemd voor een 3e termijn. Eindigend op 08 december 2024.

Benoeming WTR-leden

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. De WTR-leden worden benoemd op basis van hun onafhankelijke blik, toekomstvisie en deskundigheid op de werkterreinen van de coöperatie. De benoeming is steeds voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 3 termijnen. Nieuwe WTR-leden worden voorgedragen door de raad van commissarissen en benoemd door de ledenraad. De samenstelling van de WTR wordt iedere 2 jaar geëvalueerd. Als er vacatures ontstaan, wordt de invulling daarvan besproken met de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Rol WTR

De WTR is breed inzetbaar:

 • Voert een inhoudelijke toets uit van projecten en activiteiten die SURF initieert.
 • Ondersteunt de sectoren in het opstellen van hun standpunten en prioriteiten.
 • Adviseert de raad van bestuur en de ledenraad van SURF over de mate van innovatie in de Meerjarenplannen en 2Jarenplannen. 2 jaar na publicatie van het trendrapport herijkt de WTR de beschreven trends en vraagstukken.
 • Doet aanbevelingen voor aanscherping of wijziging van de gekozen koers in de 2Jarenplannen. Dit gebeurt op basis van voortgangsrapportages van het volledige portfolio van de coöperatie: dienstverlening, dienstontwikkeling en innovatie.

De WTR als geheel brengt de adviezen uit. Een commissie, die in overleg met de opdrachtgever wordt samengesteld, bereidt de adviezen voor. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kan de WTR zich bovendien laten bijstaan door externe deskundigen.

WTR adviseert ook instellingen

De WTR adviseert instellingen die lid zijn van SURF en een onafhankelijk en deskundig antwoord zoeken op vragen rond ict-beleid. Instellingen kunnen bij de WTR terecht voor onder meer audits, ondersteuning bij planvorming en toetsing van beleid. De adviezen van de WTR zijn altijd maatwerk. Door de diversiteit aan expertise van de raadsleden van de WTR kan deze snel diagnoses stellen en concrete adviezen formuleren.

WTR-adviezen inzien

Adviezen van de WTR aan SURF zijn in principe openbaar, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Adviezen van de WTR aan instellingen zijn pas openbaar als de opdrachtgever hier expliciet zelf voor kiest. Bekijk op deze pagina de adviezen en publicaties van de WTR.

De WTR buigt zich over onderwerpen die van strategisch belang zijn voor SURF. Uitgangspunt daarbij is de innovatie van de huidige en toekomstige dienstverlening aan de leden, op basis van nationale en internationale ontwikkelingen.

SURF raad van bestuur

Raad van bestuur SURF van links naar rechts: Hans Louwhoff, Ron Augustus, Jet de Ranitz

De raad van commissarissen van SURF met van links naar rechts: Edwin van Huis, Harry van Dorenmalen, Saskia Vlaar, Gabriël Zwart en Dorien Jongeneel

De raad van commissarissen met v.l.n.r: Edwin van Huis, Harry van Dorenmalen, Saskia Vlaar, Gabriël Zwart en Dorien Jongeneel