Wat vindt SURF?

Regelmatig maken we position en information papers over verschillende onderwerpen. Hierin beschrijven we kort onze visie op deze onderwerpen voor bestuurders en andere belanghebbenden. Deze papers komen tot stand op basis van gesprekken met leden en andere stakeholders over hun strategische speerpunten.

Benut de kansen van digitale leermiddelen

Digitalisering biedt nieuwe kansen voor het hoger onderwijs, zoals het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermiddelen aan studenten. Toegankelijke, betaalbare leermiddelen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces.

Download positon paper digitale leermiddelen

Op naar een eduID voor alle studenten in Nederland

In het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs spelen trends als digitalisering, flexibilisering en internationalisering een belangrijke rol. Deze trends zorgen er ieder op hun eigen manier voor dat het onderwijs verandert.

 Download position paper eduID

Nederland: investeer in digitale infrastructuur

Voor de verkiezingen van 2017 formuleerde SURF een aantal aandachtspunten voor de nieuwe kabinetsperiode. Die aandachtspunten zijn nog steeds actueel om als Nederland de positie te behouden die het op dit moment heeft als innovatieve kenniseconomie en digitale mainport.

 Download speerpunten 2017-2021

Maak toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en sources open

SURF streeft ernaar onderwijs en onderzoek te verbeteren met ICT. We willen daarbij drempels in functionele mogelijkheden, toegankelijkheid en samenwerking zoveel mogelijk wegnemen. Daarom onderschrijft SURF open toegang tot onderzoeksresultaten, leermaterialen, standaarden en open source.

Lees meer over Open

Internet Governance: een open, toegankelijk en betrouwbaar internet

In de visie van SURF versterken excellente ICT‐voorzieningen toponderzoek en onderwijs. Het internet speelt hierbij een belangrijke rol en heeft zich ontwikkeld tot een onmisbaar instrument. We willen ervoor zorgen dat de mogelijkheden van het internet voor onderzoek en onderwijs zich zo goed mogelijk ontwikkelen en beschikbaar blijven.

Lees de position paper internet