Ledenraad van SURF

De ledenraad vertegenwoordigt de leden, en is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad benoemt de leden van het bestuur en de WTR op voordracht van de raad van commissarissen, en komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

Taken van de ledenraad

 • vaststellen van statuten
 • goedkeuren van de jaarrekening
 • benoemen van de leden van de raad van commissarissen van het bestuur en van de WTR
 • goedkeuren van de Meerjarenagenda (de strategie) en jaarplannen van de Coöperatie SURF

Verdeling van leden

De ledenraad bestaat uit 34 leden verdeeld over 6 afdelingen. Per afdeling is een vastgesteld aantal zetels beschikbaar. Leden worden ingedeeld bij een van de afdelingen van de ledenraad, die namens de leden besluiten neemt. Zo wordt de stem van alle leden gehoord. De leden hebben maximaal 4 jaar zitting in de ledenraad en kunnen 2 keer herbenoemd worden.

Afdeling Maximaal aantal leden Te benoemen door
Wetenschappelijk onderwijs 14 Universiteiten
Hoger beroepsonderwijs 10 Hogescholen, via de Vereniging Hogescholen
Middelbaar beroepsonderwijs 3 Mbo's, via de MBO-raad
Niet-commerciële en niet-universitaire research 3

- 1 door NWO
- 1 door de KNAW
- 1 door de ledenraad

Universitaire medische centra 2 Umc's, via de NFU
Overige 2 TNO en Koninklijke Bibliotheek

Wijze van besluitvorming

Op basis van volstrekte meerderheid (meer dan helft) van de uitgebrachte stemmen vindt besluitvorming plaats, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorstellen.

De voorzitter van de WTR of een door hem of haar aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen en heeft een raadgevende stem.

Leden van de ledenraad

Voorzitter a.i.

 • drs. M.H.T. Jansen - Vrije Universiteit Amsterdam

Vertegenwoordiging namens het wetenschappelijk onderwijs

 • drs. M. Ridderbos RC - Universiteit Leiden
 • dr. N. Bos - Universiteit Maastricht
 • R. Buchwaldt MBA - Wageningen University
 • dr. W.D. Bult - University of Twente
 • mr. A.D. van der Feltz - Open Universiteit
 • dr. M.M.N. Ummelen - Technische Universiteit Eindhoven
 • drs. J.A.W.M. Biemans - Rijksuniversiteit Groningen
 • drs. W. de Koning-Martens - Radboud Universiteit Nijmegen
 • drs. J.W. Lintsen - Universiteit van Amsterdam
 • prof.mr. A. Ottow - Universiteit Utrecht
 • drs. R. Ritsema van Eck - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • drs. P. Snijders - Tilburg University
 • drs. N.A. Vermeulen MBA - Technische Universiteit Delft

Vertegenwoordiging namens het hoger beroepsonderwijs

 • W.E. van den Brink MA - Hogeschool Rotterdam
 • drs. I.T.J. Grimm - Christelijke Hogeschool Windesheim
 • drs. J. van Iersel - Van Hall Larenstein
 • J. Nederlof RC - Fontys Hogescholen
 • dr. M.J.W.T. Nollen - Hogeschool Inholland
 • dr. J.G.M. Reuling - Hogeschool van Amsterdam
 • drs. R.J.G.M. Verbruggen - Hogeschool de Kempel
 • drs. R.W. Zoutendijk - Driestar educatief
 • T. Zweed - Hogeschool Utrecht
 • < Vacature >

Vertegenwoordiging namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • drs. C.L.E.M. van Gerven - Koning Willem I College
 • M.H. Koster-Wentink MA - Graafschap College
 • G. Vreugdenhil RA - ROC van Amsterdam-Flevoland

Vertegenwoordiging namens niet-universitaire/niet-commerciële researchinstellingen

 • mr. F.M. Damme - RIVM
 • drs. C.E. Visser - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • mr. M. Zaanen - KNAW

Vertegenwoordiging namens universitaire medische centra

 • C.J.H. Buren MBA RC - Radboudumc
 • prof. dr. C.H. Polman - VUmc

Overige

 • ir. M.J. van den Berg - Koninklijke Bibliotheek
 • ir. C. Eberwijn - TNO