Organisatiestructuur van SURF

SURF is een coöperatie met ruim 100 leden. De leden zijn eigenaar van SURF: gezamenlijk bepalen we koers.

organogram SURF

De leden zijn vertegenwoordigd in de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De ledenraad benoemt het bestuur, dat onder meer het beleid en de strategie van SURF vaststelt. Daarnaast maken de raad van commissarissen en de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR, een onafhankelijk adviesorgaan) deel uit van de organisatiestructuur. De leden van de WTR worden benoemd door de ledenraad.

Elke instelling die deelneemt aan SURF wijst een Coördinerend SURF Contactpersoon (CSC) aan. Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de informatie en communicatie tussen een instelling en SURF. Tot slot zijn er binnen SURF diverse community's en special interest groups (SIG’s) actief.

Governance code

Via de ledenraad hebben de leden zeggenschap over, onder meer, de strategie van SURF en het (kern)pakket van diensten. Om die zeggenschap uit te kunnen oefenen is naast betrokkenheid van de leden bij SURF ook transparantie van SURF over het bestuur en toezicht nodig. SURF heeft daarom een governance code opgesteld, die breed gedragen algemene opvattingen bevat over goede corporate governance en gedragsregels. De governance code schrijft voor dat het bestuur ook een klokkenluidersregeling opstelt en publiceert op de website.