Wetenschappelijke Technische Raad: onafhankelijk adviescollege van SURF

De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) is een onafhankelijk adviescollege. De raad adviseert de coöperatie SURF, gevraagd en ongevraagd, over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de coöperatie.

WTR-leden: onafhankelijk en deskundig

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming is steeds voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 3 termijnen. Nieuwe WTR-leden worden voorgedragen door de RvC, en benoemd door de ledenraad. De WTR-leden worden benoemd op basis van hun onafhankelijke blik, toekomstvisie en deskundigheid op de werkterreinen van de coöperatie. Adviezen worden gebruikelijk voorbereid door een commissie van de WTR, die in overleg met de opdrachtgever wordt samengesteld. De WTR als geheel brengt de adviezen uit. Dat garandeert een gebalanceerd resultaat.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kan de WTR zich laten bijstaan door externe internationale deskundigen.

Wie zijn de leden van de WTR?

Werkzaamheden WTR

De WTR heeft een kwalitatieve toetsingsfunctie van projecten en activiteiten die SURF initieert. Daarnaast coördineert de raad – in opdracht van de raad van commissarissen – reviews en evaluaties van programma’s, thema’s en meerjarenplannen.

Advies voor instellingen van SURF

De WTR is beschikbaar voor advisering van instellingen die deelnemen in SURF. De adviezen zijn altijd maatwerk en omvatten onder meer audits, ondersteuning bij planvorming en toetsing van beleid. Instellingen die deelnemen in SURF en een onafhankelijk en deskundig antwoord zoeken op vragen van ICT-beleid, vinden in de WTR een ervaren adviseur. De diversiteit aan expertise van de
raadsleden stelt de Raad in staat snel diagnoses te stellen en concrete adviezen te formuleren. De WTR is niet beschikbaar voor procesbegeleiding.

Adviezen openbaar

Adviezen aan SURF zijn in principe openbaar, tenzij anders is overeengekomen. Adviezen aan instellingen zijn uitsluitend openbaar als de opdrachtgever hier expliciet zelf voor kiest.

Bekijk de adviezen en publicaties van de WTR