CSC-mbo

De ict-directeuren en informatiemanagers van de mbo-instellingen zijn verenigd in het CSC-mbo-overleg. Zij vervullen hierin de rol van de SURF Coördinerend Contactpersoon (CSC). Het CSC-mbo vergadert 5 keer per jaar.

De CSC’s adviseren de raad van bestuur van SURF over de samenwerking tussen sectoren en over de match tussen vraag en aanbod binnen de coöperatie. Dit doen zij via de SPA-vertegenwoordigers, CSC-voorzitters en via hun eigen bestuurders. Daarnaast spelen de CSC-overleggen een belangrijke rol in de informatie-uitwisseling tussen SURF en de aangesloten instellingen.

Het CSC-mbo overleg kent een voorzitter en een vicevoorzitter. Beiden adviseren de raad van bestuur van SURF namens de eigen sector over de inrichting van de SURF-governance, de Meerjarenagenda (MJA) en het 2Jarenplan (2JP). Ook bekrachtigen de CSC-voorzitters de adviezen van de SURF Portfolio Adviescommissie (SPA).

De SURF Portfolio Adviescommissie (SPA) concretiseert de invloed van de leden (bij monde van de CSC’s) op de samenstelling en ontwikkeling van het SURF-dienstenportfolio. De SPA levert schriftelijke adviezen aan de CSC-voorzitters die deze adviezen bekrachtigen richting de raad van bestuur. Iedere sector vaardigt 2 CSC’s af naar de SPA.

Het CSC-mbo-overleg betreft dus alleen de sector mbo. De SPA-overleggen en de CSC-voorzitters overleggen zijn sectoroverstijgend: alle 5 de sectoren van SURF stemmen hierin met elkaar af.

Leden van CSC-mbo-overleg

De leden van CSC-mbo zijn:

 • Aeres - Rob Heij
 • Albeda - Karel Rijkse
 • Alfa-college - Rick van Borstelen
 • Aventus - Roy Dusink, tevens vicevoorzitter
 • Christelijke Onderwijsgroep/ROC A12 - Henk Links
 • CIBAP vakschool voor vormgeving - Dennis de Ruiter
 • Da Vinci College - Vincent Severins
 • Deltion College - Arjan Scheve
 • Drenthe College - Rob Grit
 • Friese Poort - Marcel ’t Hart
 • Friesland College - Foeke Hoekstra
 • Gilde Opleidingen - Alexander Godschalk
 • Graafschap College - Monique Mulders
 • Grafisch Lyceum Rotterdam - Paul Rehm
 • Grafisch Lyceum Utrecht - Koen Hillen
 • Horizon College - Dave Houtenbos
 • Koning Willem 1 College - Jorrit van der Heijden
 • Hout- en Meubileringscollege - Peter Udo
 • Landstede - Jacco Heikoop
 • Lentiz Onderwijsgroep - Rene Bosman
 • MBO Amersfoort - Arthur Wildenberg
 • MBO Utrecht - Richard Geluk, tevens lid van de SPA
 • mboRijnland - Jaco Opschoor
 • Nimeto - Jelle van Baggem
 • Noorderpoort - Martijn Broekhuizen
 • Nova College - Ammar Al Barazi
 • Onderwijsgroep Tilburg - Remi de Jong
 • Regio College - Johan Holtrust
 • ROC Midden-Nederland - Pepijn de Vette
 • ROC Mondriaan - Marcel Kropmans
 • ROC Nijmegen - Twan Jacobs
 • ROC Rijn IJssel - Vincent van Hunnik
 • ROC Rivor - Jelle Kaper
 • ROC TOP – Teddy van der Laan
 • ROC van Amsterdam-Flevoland - Rene van den Berg, tevens voorzitter
 • ROC van Twente - Rick Ruumpol
 • SintLucas - Erwin Huggers
 • STC Group - Ton Hoppener
 • Summa College - Jan-Willem Arnold, tevens lid van de SPA
 • SVO vakinstelling food - Adriaan Noteboom
 • Vista College - Leon Sprooten
 • Vonk - Danny van Gelder
 • Yuverta - Arro Hartman
 • Zadkine - Ronald Zeelenberg

Tevens nemen Martijn Timmer (directeur MBO Digitaal) en Martine Kramer (Kennisnet) deel als toehoorders.

Daarnaast zijn de onderstaande 4 mbo-instellingen geen lid van de coöperatie maar nemen wel diensten af van SURF:

 • Onderwijsgroep Noord (AOC Terra)
 • ROC ter Aa
 • Zone College

Strategische agenda van het CSC-mbo

In het CSC-mbo worden zowel uitvoerende als strategische onderwerpen besproken en indien nodig concrete afspraken gemaakt. Voor belangrijke thema’s hebben 1 of 2 CSC's de rol als linking pin, die het mandaat hebben om namens alle CSC’s van de sector te spreken.

Net als bij andere onderwijsinstellingen is digitalisering cruciaal binnen de mbo-sector.

De CSC’s zijn binnen de mbo-instellingen nauw betrokken bij onderwijs en bedrijfsvoering. Dat is ook een onderdeel van de rol als CSC. Vanuit deze inhoudelijke rol zijn de volgende strategische speerpunten vastgesteld; deze zijn opgenomen in het SURF 2Jarenplan 2021-2022:

Leven lang ontwikkelen Ook wel 'flexibilisering van het onderwijs'. Het mbo denkt en werkt vanuit de strategische agenda digitalisering  mbo 2018-2022 en het programma “Doorpakken op digitalisering” van de MBO Raad. SURF droeg bij aan de totstandkoming van de agenda en deelt kennis op een aantal thema’s van het programma daar waar er inhoudelijke verbanden liggen met het hoger onderwijs.
ict-infrastructuur Het mbo sluit graag aan bij en ontwikkelt graag verder mee met de dienstverlening van SURF op het gebied van ict-infrastructuur.
Samen inkopen

Het mbo heeft behoefte aan tijdig zicht op de aanbestedingsagenda én aan het later kunnen instappen bij (of na afloop van) aanbestedingen.

 

Inrichting van het overleg

Het CSC-mbo vergadert 5 keer per jaar. Een lid van de raad van bestuur van SURF neemt op uitnodiging deel aan deze vergaderingen. Het CSC-mbo wordt ondersteund door de adviseur mbo en een secretaris van SURF. 

De voorzitters vergaderen periodiek met de voorzitters van andere sectorale CSC-overleggen (CSC-wo, CSC-hbo en CSC-Research, UMC) en met de raad van bestuur van SURF.  

Het CSC-mbo onderhoudt structurele contacten met onder meer:

 • MBO Digitaal
 • Kennisnet
 • FSR als inkoopplatform van de MBO Raad

De positie van het mbo binnen de SURF-coöperatie

De MBO Raad nam in 2014 zitting in de ledenraad van de coöperatie SURF voor het vormgeven van bestuurlijke inspraak en toezicht vanuit de mbo-sector. Hiermee besluiten de mbo-instellingen op individuele basis om lid te worden van de coöperatie SURF.

Bij deze toetreding tot de coöperatie in 2014 sprak men af dat mbo-instellingen diensten van SURF kunnen afnemen, invloed kunnen uitoefenen op het (door)ontwikkelen van (bestaande en) nieuwe diensten en het initiatief kunnen nemen voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Ook is deelname mogelijk aan conferenties, seminars, trainingen en workshops van SURF.

De mbo-sector kan geen aanspraak maken op de innovatiegelden, die het hoger onderwijs aan SURF besteed. In het mbo zorgen MBO Digitaal en Kennisnet voor de sectorale ondersteuning van de onderwijsinnovatie met ict. De financiële middelen hiervoor brengen de leden van MBO Digitaal deels zelf op of komen binnen door subsidie van het ministerie van OCW voor projecten. Kennisnet ontvangt voor de inzet de reguliere basissubsidie van het ministerie van OCW.