Kort verslag van de SURF-ledenraad 11 december 2019

Op 11 december vond de 13e ledenraadvergadering van SURF plaats, in de Jaarbeurs in Utrecht. Het was een belangrijke ledenraadsvergadering, waarin een aantal benoemingen op sleutelposities hebben plaatsgevonden. Hieronder lees je een kort verslag van de vergadering met de belangrijkste punten.

Voorzitters raad van bestuur, ledenraad en raad van commissarissen benoemd

De volgende benoemingen hebben plaatsgevonden tijdens deze ledenraadvergadering:

  • Voorzitter raad van bestuur: Jet de Ranitz (per 1 mei 2020)
  • Voorzitter raad van commissarissen: Harry van Dorenmalen (per 1 maart 2020)
  • Voorzitter ledenraad: Jan Lintsen, lid van het college van bestuur van de UvA (per direct)
  • Vicevoorzitter ledenraad: Inge Grimm, lid van het college van bestuur van Hogeschool Windesheim (per direct)

Operationalisering van de besluiten over de governance van SURF
De ledenraad heeft op 9 oktober 2019 een aantal besluiten genomen over de nieuwe governance van SURF. Over de operationalisering hiervan is tijdens deze ledenraad een update gegeven, met in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van het proces voor het opstellen van de Meerjarenagenda en de 2Jarenplannen binnen de coöperatie.  

De planning van het 2Jarenplan 2021-2022 is erop gericht dat de leden uiterlijk 1 juni 2020 de sectorprioriteiten voorleggen aan de raad van bestuur. De sectoren bepalen zelf op welke manier zij het opstellen van de prioriteiten organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door dit aan te laten sluiten bij reguliere overleggen binnen de koepels. SURF is momenteel op bestuurlijk niveau met de sectoren in gesprek over de manier waarop de sectoren dit proces willen organiseren. Deze gesprekken bevestigen het beeld dat de sectoren zich ervan bewust zijn dat zij zelf de verantwoordelijkheid hebben om zich hiervoor te organiseren. Daarbij wordt aangegeven dat nauwe betrokkenheid van SURF in het proces wenselijk is, zodat SURF op de hoogte is van afwegingen en de achtergronden van discussies. 

De ledenraad ontvangt de prioriteiten van de verschillende sectoren ter kennisname voorafgaand aan de ledenraadvergadering van 17 juni 2020. De raad van bestuur bespreekt een eerste concept met de ledenraad op 7 oktober 2020. Op die dag wordt ook de SURF Summit georganiseerd, die geheel in het teken zal staan van het 2Jarenplan 2021-2022. De ledenraad stelt op 9 december 2020 het 2Jarenplan vast.

Rol van NWO binnen de SURF-governance

NWO heeft momenteel 2 rollen binnen de coöperatie: als lid en afnemer van diensten (NWO-i), en als financier (NWO-d). SURF en NWO zijn met elkaar in gesprek hoe deze scheiding het beste uitgevoerd kan worden. Het streven is om voor de ledenraad van 25 maart 2020 de concrete invulling van de rolscheiding van NWO-d en NWO-i in de coöperatie ter besluitvorming voor te leggen.

Financiering door NWO en bijbehorend werkplan

NWO stelt structureel middelen beschikbaar aan SURF voor de infrastructuur ten behoeve van de facilitering van onderzoek. Deze middelen wendt SURF aan voor verschillende voorzieningen voor onderzoekers. T.a.v. deze financiering van SURF door NWO heeft de ledenraad het volgende besloten:

  1. Het accepteren van eenmalig 18 miljoen euro voor de vervanging van de nationale supercomputer Cartesius.
  2. Het accepteren van structurele extra middelen voor de nationale digitale infrastructuur voor onderzoek (11 miljoen euro per jaar).

Deze middelen komen bovenop de 15,9 miljoen euro die SURF al sinds 2010 van OCW ontvangt via NWO voor de nationale digitale infrastructuur. Deze nationale investeringen stellen SURF in staat om de Meerjarenagenda uit te voeren: onbegrensde toegang tot unieke faciliteiten, aanjagen van open science, en het ontwikkelen van bijbehorende coöperatieve voorzieningen. Voor SURF betekent dit dat we naar een stabielere langetermijnfinanciering voor de ict-onderzoeksinfrastructuur gaan.

In het “Werkplan NWO-middelen ten behoeve van het faciliteren van Onderzoek in 2020” beschrijft SURF de bestedingen van deze middelen. De CSC-voorzitters vragen extra aandacht voor de afstemming van de plannen en de voortgang met de RDM-regiegroep. Het bestuur zegt dit toe. De ledenraad besluit met deze toezegging het Werkplan 2020 voor de middelen van NWO goed te keuren.

SURF-jaarplan en -begroting 2020

De ledenraad heeft het SURF-jaarplan en de SURF-begroting voor 2020 vastgesteld.

2020 staat voor SURF in het teken van het realiseren van één transparante organisatie die efficiënt en effectief is ingericht, zowel voor de besturing als voor de in- en externe samenwerking. Het jaarplan 2020 is een update van het SURF 2Jarenplan 2019-2020 en beschrijft de activiteiten waar SURF het komende jaar een impuls aan wil geven.

Andere punten die besproken zijn

Wijzigingen in de samenstelling van de ledenraad

Petra Smeets (Hanzehogeschool) en Diederik Zijderveld (Avans Hogeschool) zijn toegetreden tot de ledenraad als vertegenwoordigers van de afdeling HBO. Hiermee is de ledenraad weer op de volle sterkte van 34 leden. Er zijn geen wijzigen bij de andere afdelingen.

Samenstelling van de Wetenschappelijke Technische Raad (WTR)

Prof. dr. N. van Eijk heeft afscheid genomen van de WTR. Hij is per 1 november benoemd tot voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De WTR is op zoek naar een opvolger op het gebied van ict en informatierecht. Suggesties voor kandidaten kunnen worden gemeld bij de secretaris van de WTR, Leo Plugge leo.plugge@surf.nl.

Volgende ledenraadvergadering

De volgende ledenraadvergadering is op 25 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.