Ledenraad van SURF

De ledenraad vertegenwoordigt de leden (eigenaren van de coöperatie) en is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

Taken van de ledenraad

 • vaststellen van statuten
 • goedkeuren van de jaarrekening
 • goedkeuren van de Meerjarenagenda (de strategie) en de jaarplannen van de Coöperatie SURF
 • benoemen van de leden van de raad van commissarissen, van de Raad van Bestuur en van de WTR
 • goedkeuren toelating nieuwe leden

Verdeling van leden

De ledenraad bestaat uit 34 leden verdeeld over 6 afdelingen. Per afdeling is een vastgesteld aantal zetels beschikbaar. Leden worden ingedeeld bij een van de afdelingen van de ledenraad, die namens de leden besluiten neemt. Zo wordt de stem van alle leden gehoord. De leden hebben maximaal 4 jaar zitting in de ledenraad en kunnen 2 keer herbenoemd worden door hun afdeling.

Afdeling Maximaal aantal leden Te benoemen door
Wetenschappelijk onderwijs 14 Universiteiten
Hoger beroepsonderwijs 10 Hogescholen, via de Vereniging Hogescholen
Middelbaar beroepsonderwijs 3 Mbo's, via de MBO-raad
Niet-commerciële en niet-universitaire research 3

- 1 door NWO
- 1 door de KNAW
- 1 door de ledenraad

Universitaire medische centra 2 Umc's, via de NFU
Overige 2 TNO en Koninklijke Bibliotheek

Wijze van besluitvorming

Op basis van volstrekte meerderheid (meer dan helft) van de geldig uitgebrachte stemmen vindt besluitvorming plaats, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.

De voorzitter van de WTR of een door hem of haar aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen en heeft een raadgevende stem.

Leden van de ledenraad

Voorzitter

 • dhr. drs. J.W. Lintsen MBA - Universiteit van Amsterdam (Vertegenwoordiger namens het wetenschappelijk onderwijs)

Vicevoorzitter

 • mw. drs. I.T.J. Grimm - Hogeschool Windesheim
  (Vertegenwoordiger namens het hoger beroepsonderwijs)

Vertegenwoordiging namens het wetenschappelijk onderwijs

 • dhr. drs. J.A.W.M. Biemans - Rijksuniversiteit Groningen
 • dhr. dr. N.J.P.M. Bos - Universiteit Maastricht
 • dhr. R.L.A.C. Buchwaldt MBA - Wageningen University
 • mw. dr. W.D. Bult-Spiering - University of Twente
 • dhr. dr. K.L.L.M.Dittrich - Open Universiteit
 • <nog te benoemen> - Radboud Universiteit
 • dhr. dr. M.J.W.T. Nollen - Vrije Universiteit Amsterdam
 • dhr. drs. M. Ridderbos RC - Universiteit Leiden
 • mw. drs. M. van der Starre – Universiteit Utrecht
 • mw. drs. P. Snijders - Tilburg University
 • mw. dr. M.M.N. Ummelen - Technische Universiteit Eindhoven
 • <nog te benoemen> - Technische Universiteit Delft
 • mw. dr. E.M.A. van Schoten RA - Erasmus Universiteit Rotterdam

Vertegenwoordiging namens het hoger beroepsonderwijs

 • dhr. W.E. van den Brink MA - Hogeschool Rotterdam
 • dhr. drs. H. de Deugd - Inholland
 • dhr. drs. T. Kos - Saxion
 • dhr. J. Nederlof RC - Fontys Hogescholen
 • mw. dr. J.G.M. Reuling - Hogeschool van Amsterdam
 • mw. mr. P.H.J. Smeets - Hanzehogeschool Groningen
 • dhr. drs. R.J.G.M. Verbruggen - Hogeschool de Kempel
 • dhr. drs. R.W. Zoutendijk - Driestar educatief
 • mw. T. Zweed - Hogeschool Utrecht

Vertegenwoordiging namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • mw. dr. G. Geitz - Noorderpoort
 • dhr. F.C. Gronsveld - STC Group
 • mw. M.H. Koster-Wentink MA - Graafschap College

Vertegenwoordiging namens niet-universitaire/niet-commerciële researchinstellingen

 • mw. mr. F.M. Damme - RIVM
 • mw.ir. M. Luizink - NWO-institutenorganisatie
 • mw. mr. M. Zaanen - KNAW

Vertegenwoordiging namens universitaire medische centra

 • dhr. drs. M. Janssen - Radboudumc
 • dhr. prof. dr. C.H. Polman - VUmc

Overige

 • dhr. ir. M.J. van den Berg - Koninklijke Bibliotheek
 • dhr. dr. S. van der Gijp - TNO