Lid worden van SURF

SURF is een coöperatie met ruim 100 leden. Dit zijn alle bekostigde Nederlandse universiteiten en umc’s, de meeste hbo- en mbo-instellingen en diverse onderzoeksinstellingen waaronder NWO- en KNAW-instituten. De onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken binnen SURF samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten.

Voorwaarden voor deelname

Een organisatie die lid wil worden van SURF, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De instelling heeft als kernactiviteit onderwijs en/of onderzoek, of levert daaraan een substantiële bijdrage.
  2. De organisatie of instelling is een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (of van de wet- en regelgeving die hiervoor in de plaats komt).

Dat betekent niet dat iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet, automatisch geaccepteerd wordt. Het bestuur besluit, met goedkeuring van de ledenraad, of een instelling kan toetreden en hoe de vertegenwoordiging voor die instelling geregeld wordt (dit in verband met de stemverhoudingen in de ledenraad). 

Meebeslissen via de ledenraad

SURF is van en voor de leden. Als een organisatie lid wordt van SURF, dan neemt zij deel aan de besluitvorming. De organisatie wordt ingedeeld bij een van de afdelingen van de ledenraad, die namens de leden besluiten neemt. Zo wordt de stem van alle leden gehoord.

Neem contact op

Overweegt je instelling om zich aan te sluiten bij SURF? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Lidmaatschap & contributie

Wat houdt de lidmaatschapsverklaring van SURF in?

Iedere instelling die toegelaten is als lid, tekent een Lidmaatschapsverklaring SURF (pdf, 141 kB). Hierin staan de afspraken over de samenwerking binnen de coöperatie en de vaststelling van het dienstenportfolio van SURF. 

Mocht een lid niet langer aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoen, dan verwacht SURF daarvan binnen een maand op de hoogte gesteld te worden. 

Vanaf 13 oktober 2021 zijn de nieuwe algemene lidmaatschapsvoorwaarden Coöperatie SURF U.A. (pdf, 531 kB) van toepassing.

Wie tekent namens de instelling voor het lidmaatschap van SURF?

Eén (indien zelfstandig bevoegd) of meer (indien gezamenlijk bevoegd) bestuurder(s) van de instelling.

Wie kan het lidmaatschap opzeggen?

Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, maar blijft wel de contributie verschuldigd van het jaar waarin wordt opgezegd. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven de afnameverplichtingen van kracht die op dat moment bestonden of onherroepelijk zouden ontstaan op basis van de dienstverleningsovereenkomst(en) met de werkmaatschappijen. 

SURF kan het lidmaatschap alleen opzeggen als een lid niet meer aan de voorwaarden voldoet of als het voortduren van het lidmaatschap redelijkerwijs niet langer van SURF gevraagd kan worden. Voor opzegging is een bestuursbesluit nodig met goedkeuring van de ledenraad.

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap?

De lidmaatschapsbijdrage verschilt per afdeling en daarbinnen per lid. Voor onderwijsinstellingen speelt het aantal studenten mee. Voor andere instellingen spelen de omvang in fte’s en de rijksbijdrage mee. Er is niet één formule voor alle leden.

Waarvoor wordt de bijdrage gebruikt die aan SURF wordt betaald?

De lidmaatschapsbijdrage wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de coöperatie en gedeeltelijk voor de innovatieprogramma’s uit het SURF Meerjarenplan.

Wat zijn de lidmaatschapsvoorwaarden?