Werkprogramma WTR 2019

De WTR buigt zich over onderwerpen die van strategisch belang zijn voor SURF. Uitgangspunt daarbij is de innovatie van de huidige en toekomstige dienstverlening aan de leden, op basis van nationale en internationale ontwikkelingen.

Geplande adviezen

Open Online Onderwijs

In 2019 zal de WTR de minister van OCW adviseren over de ingediende voorstellen voor de Stimuleringsregeling Open Online Onderwijs:

  • Pijler Online onderwijs – het jaarthema wordt nog bekendgemaakt.
  • Pijler Open leermaterialen.

Voor beide pijlers is 700.000 euro subsidie beschikbaar.

Voorbereiding midterm review van de meerjarenagenda en tweejarenplan SURF

De ledenraad van SURF heeft in december 2017 ingestemd met een midterm review van de meerjarenagenda (en het tweejarenplan) van SURF. De opdrachtgever is de ledenraad. De WTR coördineert de uitvoering van de commissies die de evaluaties uitvoeren. De WTR draagt, samen met de voorzitters van de commissies, zorg voor het opleveren van één evaluatierapport.

Advies aan SURF over de samenwerking in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben gezamenlijk het 4-jarige Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict opgesteld. SURF maakt deel uit van de stuurgroep van dit plan. Coördinatie en regie in die samenwerking vereisen extra aandacht voor een optimaal resultaat. Beoogd wordt met het advies over samenwerking voort te bouwen op een eerder advies van de WTR aan SURF, over de opzet van en werkwijze in het versnellingsplan.

Governance van SURF

SURF is gestart met een herstructurering naar 1 SURF en veranderingen in de governance. De WTR verwacht dat het bestuur ook de raad zal vragen om advies hierover.

Innovatie-verkenningen

De WTR gaat in 2019 met het bestuur en peers nadenken over innovatie-ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daartoe zal een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Niet-geplande adviesvragen

Tot slot houdt de WTR ruimte beschikbaar voor niet-geplande adviesvragen vanuit SURF en de instellingen.