Wetenschappelijke Technische Raad: onafhankelijk adviescollege van SURF

De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) is een onafhankelijk adviescollege. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over strategische, wetenschappelijke en technische kwesties van de coöperatie.

Benoeming WTR-leden

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. De WTR-leden worden benoemd op basis van hun onafhankelijke blik, toekomstvisie en deskundigheid op de werkterreinen van de coöperatie. De benoeming is steeds voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 3 termijnen. Nieuwe WTR-leden worden voorgedragen door de raad van commissarissen en benoemd door de ledenraad. De samenstelling van de WTR wordt iedere 2 jaar geëvalueerd. Als er vacatures ontstaan, wordt de invulling daarvan besproken met de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Wie zijn de leden van de WTR?

Rol WTR

De WTR is breed inzetbaar:

  • Voert een inhoudelijke toets uit van projecten en activiteiten die SURF initieert.
  • Ondersteunt de sectoren in het opstellen van hun standpunten en prioriteiten.
  • Adviseert de raad van bestuur en de ledenraad van SURF over de mate van innovatie in de Meerjarenplannen en 2Jarenplannen. 2 jaar na publicatie van het trendrapport herijkt de WTR de beschreven trends en vraagstukken.
  • Doet aanbevelingen voor aanscherping of wijziging van de gekozen koers in de 2Jarenplannen. Dit gebeurt op basis van voortgangsrapportages van het volledige portfolio van de coöperatie: dienstverlening, dienstontwikkeling en innovatie.

De WTR als geheel brengt de adviezen uit. Een commissie, die in overleg met de opdrachtgever wordt samengesteld, bereidt de adviezen voor. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden kan de WTR zich bovendien laten bijstaan door externe deskundigen.

WTR adviseert ook instellingen

De WTR adviseert instellingen die lid zijn van SURF en een onafhankelijk en deskundig antwoord zoeken op vragen rond ict-beleid. Instellingen kunnen bij de WTR terecht voor onder meer audits, ondersteuning bij planvorming en toetsing van beleid. De adviezen van de WTR zijn altijd maatwerk. Door de diversiteit aan expertise van de raadsleden van de WTR kan deze snel diagnoses stellen en concrete adviezen formuleren.

WTR-adviezen inzien

Adviezen van de WTR aan SURF zijn in principe openbaar, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Bekijk de adviezen en publicaties van de WTR.

Adviezen van de WTR aan instellingen zijn pas openbaar als de opdrachtgever hier expliciet zelf voor kiest.