Starten met edubadges

Wil je aan de slag met edubadges in jouw onderwijscontext? Heb je al een concreet idee voor edubadges binnen een vak, faculteit, vakgroep of instellingsbreed? Dit stappenplan is bedoeld voor medewerkers van mbo-, hbo- of wo-instellingen die graag willen starten met het uitreiken van edubadges aan studenten.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 1. Doel en meerwaarde van edubadges bepalen

Het uitgeven van edubadges is nauw verbonden met het geven van onderwijs en bijbehorende toetsen. Het is dan ook essentieel om van tevoren het doel en de meerwaarde van je edubadges binnen het onderwijs uit te werken.

Doel

Leerlingen achter laptop met boeken bij Fontys Eindhoven

Vooraf moet duidelijk zijn met welk doel je edubadges wilt inzetten. Denk aan het scheppen van overzicht in een modulair opgebouwd onderwijsaanbod, het transparanter en ‘meeneembaar’ maken van kennis en vaardigheden, het motiveren van studenten of het belonen van extracurriculaire activiteiten.

Onderwijscontext

Je hebt dan ook een bepaalde onderwijscontext voor ogen waarin je met edubadges wil werken. Wil je edubadges inzetten in het formele, geaccrediteerde programma of wil je edubadges juist uitreiken voor vaardigheden en prestaties die buiten het reguliere curriculum worden opgedaan? Beide is mogelijk.

Toepassingen

  • voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld internationale studenten
  • in een ‘plus-programma’, bijvoorbeeld excellentie-onderwijs
  • om binnen een regulier programma een leerpad duidelijk te maken, bijvoorbeeld door basic en advanced badges te definiëren die op elkaar volgen
  • in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld het vak Informatievaardigheden
  • in een bepaald extracurriculair traject, bijvoorbeeld lidmaatschap studentenraad
  • voor het behalen van een bepaald entry-level, bijvoorbeeld om bepaalde apparatuur te mogen bedienen
  • in een instellingsoverstijgend raamwerk, bijvoorbeeld 21st Century Skills
  • voor staf, bijvoorbeeld in het professionaliseringsprogramma

Meer informatie over toepassingen vind je in de Geleerde lessen van de pilot edubadges.

Kritische succesfactor: duidelijke meerwaarde voor de doelgroep

Jongen achter computer

Het belangrijkste element van de badge-strategie is dat de doelgroep een duidelijke meerwaarde ziet in de toepassing van badges. Stel daarom de vragen: Hoe past de edubadge in het geheel van de leerervaring van de student? Welke plek neemt de edubadge in in het onderwijs?

Intern afstemmen

Mogelijk heeft jouw instelling intern al afspraken gemaakt of een strategie gekozen voor het gebruik van edubadges. Probeer dit te achterhalen en ga na of jouw plan in lijn is met de andere edubadges-initiatieven binnen jouw instelling. Is er een bepaalde clustering van edubadges of een bepaalde onderlinge samenhang? Zijn verschillende edubadges bijvoorbeeld verbonden aan thema’s of leerlijnen?

Hiervoor kun je terecht bij de edubadges-instellingsadmin van jouw instelling. Deze collega is eigenaar van de instellingsgegevens binnen het edubadges-platform en kan de rollen en rechten toekennen en beheren. De edubadges-instellingsadmin weet welke initiatieven al lopen binnen je instelling en welke afspraken er al zijn gemaakt. Als je niet weet wie de instellingsadmin is, kun je dit opvragen bij via support@edubadges.nl.

Je bent klaar voor de volgende stap als je antwoorden hebt op de volgende vragen:

  • Met welk doel en in welke context wil je edubadges uitreiken?
  • Welke waarde heeft het voor de student die de edubadge ontvangt?