Starten met edubadges

Wil je aan de slag met edubadges in jouw onderwijscontext? Heb je al een concreet idee voor edubadges binnen een vak, faculteit, vakgroep of instellingsbreed? Dit stappenplan is bedoeld voor medewerkers van mbo-, hbo- of wo-instellingen die graag willen starten met het uitreiken van edubadges aan studenten.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 2. Structuur edubadge-activiteiten bepalen

In deze stap bereiden we de inrichting van het edubadges-platform voor. Eerst kijken we naar de mogelijkheden om rollen en rechten toe te kennen binnen het platform. Dit helpt om overzicht te houden over  je edubadges en wie deze uitgeeft. Daarna kijken we wie je nodig hebt om het platform te gaan gebruiken.

Clustering en rollen binnen edubadges

Als een instelling eenmaal is aangesloten op het edubadges-platform, is zij vrij om de edubadges activiteiten te organiseren hoe zij wil. Een instelling kan het overzicht bewaren door middel van het clusteren van badge classes en uitgevers en het toekennen van rollen en rechten.
Dit kan vrij fijnmazig worden ingericht, naar eigen wens.

Voor de overzichtelijkheid kunnen in het edubadges-platform badge classes geclusterd worden. Je kunt zo bijvoorbeeld alle badge classes voor vakken die vallen onder een bepaalde opleiding bij elkaar houden. Het edubadges-platform geeft de mogelijkheid op vier niveaus rollen en rechten te onderscheiden. Op basis daarvan kan je samen met de edubadges-instellingsadmin bepalen wie je welke rol en rechten wilt toekennen. Dit houdt in dat je vragen moet beantwoorden als: welke edubadges wil ik uitreiken, wie gaat dit doen, en hoe bewaar ik het overzicht?

In de afbeelding hieronder zie je de verschillende niveaus die je kunt inrichten en de rollen die daarbij kunnen horen. In dit voorbeeld gaat het om de edubadge ‘Phonetics’ die wordt uitgereikt door Taalwetenschappen.

Structuur edubadges platform maart 2022

 

  Begrippenlijst

  Hieronder lees je hoe we de verschillende niveaus van rollen en rechten bij edubadges aanduiden.

  • Instelling: de instelling die de edubadges uitgeeft.
  • Issuer group: dit kan een onderverdeling of subcategorie zijn en bevat een clustering van verschillende issuers. In het edubadges-platform worden issuer groups onder de uitgevende instelling geclustered. In het bovenstaande voorbeeld is dit de faculteit Geesteswetenschappen.
  • Issuer: het organisatie-onderdeel van de instelling dat de edubadge uitgeeft. In het voorbeeld is dit de vakgroep Taalwetenschappen. In het edubadges-platform worden issuers onder issuer groups geclustered.
  • Badge class: de beschrijving van de te behalen badge, gemaakt door de issuer. De badge class is een template waarin de issuer beschrijft wat de badge behelst; denk hierbij aan de naam van de cursus, opleiding of vaardigheid, de beoordelingscriteria (waaraan moet de student voldoen om de badge te ontvangen?), informatie over de issuer, de waarde van de badge en eventueel standaarden of afspraken waaraan de badge is gerelateerd (bijvoorbeeld het aantal ECTS-credits die ermee behaald kunnen worden).
  • Edubadge: een digitaal certificaat dat door een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling uitgereikt is aan een specifieke persoon ( student of medewerker) om te bevestigen dat bepaalde kennis of vaardigheden aantoonbaar zijn verworven. Via het edubadges-platform van SURF worden edubadges uitgegeven voor zowel geaccrediteerd onderwijs als extra-curriculaire activiteiten.

  Herkenbare indeling van edubadges

  Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

  Het is van belang om vanaf het begin een duidelijke structuur te bedenken die voor langere tijd meegaat en consistent is met andere edubadge-activiteiten van je instelling. Kijk vanuit je instelling wat een herkenbare indeling is, die zo goed mogelijk aansluit bij de organisatiestructuur.

  Rollen en rechten toekennen

  De edubadges-instellingsadmin is beheerder op instellingsniveau en kan je vertellen hoe de rollen en rechten voor het uitreiken van edubadges al ingericht zijn. Per cluster bepaal je samen met de instellingsadmin welke rollen en rechten toegekend worden. Badge classes aanmaken en edubadges uitreiken kan bijvoorbeeld door verschillende personen gedaan worden. Het is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de edubadge om verantwoordelijkheden helder en logisch te beleggen. Zo kun je ervoor kiezen om bepaalde docenten alleen het recht te geven om een edubadge uit te reiken en bijvoorbeeld niet om nieuwe badge classes aan te maken.

  Je bent klaar voor de volgende stap als je antwoorden hebt op de volgende vragen:

  • Hoe ga je de edubadges structureren?
  • Hoe verdeel je de rollen en rechten (wie mag wat)?
  • Hoe houd je het overzicht?
  • Hoe past dit binnen het grotere geheel van edubadges binnen je instelling?