SURF Open Innovation Lab

Om alle uitdagingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappij het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang voor SURF en zijn leden. Het SURF Open Innovation Lab brengt alle activiteiten en experimenten op het gebied van vroege innovatie en open samenwerking samen. We doen dit samen met instellingen en bedrijven.

Open innovation lab

Kennis, expertise en faciliteiten ontwikkelen

Alle projecten in het SURF Open Innovation Lab bevinden zich in de ‘vroege fase’ van innovatie, dat wil zeggen tot en met de proof of concept-fase. Het gezamenlijke doel is het verkrijgen van meer kennis over zowel technologieën als toepassingen. Op de middellange tot lange termijn (2 tot 5 jaar) kan dit leiden tot nieuwe dienstverlening voor de instellingen. De projecten worden soms gedreven vanuit onze wens om een veelbelovende technologie of applicatie te onderzoeken. En soms vanuit een wetenschappelijke, maatschappelijke of onderwijs-vraag. 

De kennis, expertise en faciliteiten die binnen het SURF Open Innovation Lab worden ontwikkeld kunnen door SURF, SURF-instellingen en partners ingezet worden voor technologie-, product- en dienst-innovatie. Daarnaast draagt het SURF Open Innovation Lab bij aan de ontwikkeling van toekomstige generaties e-infrastructuren en toepassingen die innovatie en nieuwe applicaties in diverse onderwijs- en onderzoeksgebieden mogelijk maken.

Open uitgangspunten

Het SURF Open Innovation Lab heeft een aantal belangrijke uitgangspunten. Waar mogelijk en relevant zoeken we samenwerking met SURF-instellingen om gezamenlijk te experimenteren en innoveren.

Open participatie

Iedereen kan bijdragen aan een open uitwisseling van ideeën en experimenten. Instellingen kunnen bijvoorbeeld deelnemen via een bijdrage binnen een ‘joint research project’, deelnemen aan gezamenlijke experimenten of PhD-onderzoekers en afstudeerders de kans geven onderzoek uit te voeren. 

Open delen van informatie en technologie

De kennis die wordt opgedaan via het SURF Open Innovation Lab wordt actief gedeeld via papers, blogs en conferenties. Door de open uitwisseling van ideeën en kennis wordt discussie gestimuleerd en worden ideeën uitgewisseld en geherinterpreteerd. Dit kan weer tot onverwachte en innovatieve resultaten leiden.

Open Lab

Het Lab is synoniem voor experimenteren. Innovatie gebeurt daar waar open interactie tussen mensen en ideeën plaatsvindt, waar nieuwe ideeën en concepten worden uitgeprobeerd, waar korte assessments worden gedaan, en waar naast succes ook falen mag bestaan. 

Welke projecten zitten in dit programma?

We voeren binnen het SURF Open Innovation Lab projecten uit op de volgende gebieden: