Organiseer verdiepend contact met online begeleiden

Hoe kun je online het contact onderhouden tussen de docent en de student en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Online begeleiding biedt meer flexibiliteit en een mix van begeleidingsvormen, waardoor het onderwijs interessanter wordt voor student en docent. Lees de praktijkverhalen om online begeleiden in de onderwijspraktijk in te zetten.

Photo by Samantha Borges on Unsplash

Inspirerende voorbeelden

In de Stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er meerdere projecten met een focus op online begeleiden. Doe hier inspiratie op en doe je voordeel met de projectresultaten die open beschikbaar zijn.

Online begeleiden in de virtuele klas

Interdisciplinair en internationaal samenwerken

Binnen dit project is de interdisciplinaire en internationale blended bachelorcusus The imprinted brain ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Studenten verkennen in deze cursus de moleculaire genetica van psychische aandoeningen en moeten samenwerken om een opdracht te kunnen maken. Er werd een online begeleidingsstructuur ontwikkeld voor heterogene studentengroepen die samenwerken aan interdisciplinaire onderwerpen. Studenten krijgen daarbij online begeleiding door zowel de docent (feedback) als medestudenten (peer learning). Een duidelijke structuur biedt hen houvast en twee verschillende samenwerkingsplatforms: een voor synchrone en een voor asynchrone samenwerking zijn geschikt voor communicatie en interactie. In het vervolgproject wil de projectleider onderzoeken wat het effect is van een duidelijkere rolverdeling en projectleider per groep studenten.

Samenwerkend leren in de virtuele klas

In het project Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs (BISON) staat samenwerkend leren in de virtuele klas centraal. Er zijn verschillende scenario’s voor online samenwerkend leren ontwikkelt en geëvalueerd. Het resultaat is een elektronisch handboek met richtlijnen, instructies en voorbeelden voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van samenwerkend leren in de virtuele klas. Daarnaast worden er wrokshops voor docenten aangeboden.

Online Binding

Online begeleiden binnen een online leeromgeving

Online schrijverswerkplaats met feedback teams

In de online schrijverswerkplaats komen rechtenstudenten samen om hun schrijfvaardigheid in wederkerigheid te verbeteren. Met als doel om studenten meer kennis, inzicht, vaardigheid en vertrouwen te laten verwerven in het schrijven als professional op academisch niveau. De studenten werken met uniforme en gestandaardiseerde beoordelingscriteria voor schrijfopdrachten. Elk criterium wordt toegelicht met een korte videoclip (kennisclip), een zelftoets en goede voorbeelden om de vaardigheden zelf verder te ontwikkelen. Vervolgens kunnen studenten hun concepten inleveren voor feedback en anderen van feedback voorzien.

Online leeromgeving voor samenwerking

Binnen de online leeromgeving Atelier worden student-assistenten van de opleiding CreaTE (het bachelorprogramma CreativeTechnology) ondersteund om betere feedback te geven tijdens een tutorial. Doordat de vragen erg breed kunnen zijn, is de ondersteuning door student assistenten feedback-intensief. In de online leeromgeving kunnen studenten makkelijker hun werk delen, schakelen met anderen en feedback krijgen. Daarnaast draagt de online leeromgeving bij aan de discussies over veelvoorkomende fouten en slecht softwareontwerp die opgemerkt kunnen worden door statische analyse. Docenten kunnen zich richten op de meest lastige vragen en feedback geven aan studenten binnen de online leeromgeving.

Man achter computer

Online begeleiden bij stage

Werkplekleren verrijken door online begeleiding en reflectie

De Stage-App is samen met studenten ontwikkeld als onderwijsproject om het werkplekleren te verrijken. Via de Stage-App worden studenten gestimuleerd om online te reflecteren op hun leerervaringen op de werkplek. Hiermee krijgen stagiairs zelf meer de regie over het begeleidingsproces tijdens hun stage. Door dit proces online vorm te geven valt er veel winst te behalen wat betreft de kwaliteit van de begeleiding en het leereffect voor de student. De broncode van de app is beschikbaar via een open-sourcelicentie, waardoor deze ook door andere instellingen te gebruiken is.

Ontwikkelen naar kritisch reflecterende professional

Om studenten zich tijdens de stage verder te kunnen laten ontwikkelen tot een kritisch reflecterende professional is het nodig dat alle betrokkenen weten hoe ze de student het beste kunnen begeleiden in het kritisch reflecteren. Hiervoor werd een online leeromgeving ontwikkeld binnen Teams om zo stagiairs, praktijkbegeleiders en supervisoren te laten samenwerken. In deze digitale leeromgeving is materiaal beschikbaar voor de student om te oefenen met kritisch reflecteren, feedback geven en feedback ontvangen. Ook kunnen alle partijen binnen deze omgeving samenwerken aan het verhogen van het reflectieniveau van de student. De studenten leren reflecteren volgens de Rubric for Narrative Reflection Assessment (NARRA) met als doel om het kritisch reflectieniveau (niveau 4 van NARRA) te behalen. 

Studenten effectief begeleiden bij veldwerk

Online begeleiden bij veldpractica

Feedback op afstand via livestreaming

In dit project werd onderzocht of docenten door livestreaming efficiënter en gerichter feedback op afstand kunnen geven bij veldpractica. Goede en efficiënte feedback is van belang bij veldpractica waar opgedane theoretische kennis getoetst wordt aan de praktijk. Door de stijgende studentenaantallen wordt het steeds uitdagender om dit te organiseren en daarom werden er in dit project andere mogelijkheden onderzocht. Studenten konden via hun smartphone of tablet tijdens een veldpractica vanuit het veld advies vragen aan de docent, terwijl de docent de student aanvullende vragen kon stellen.

Autonomer studeren met just-in-time kennis

Binnen dit project ontwikkelden Utrechtse studenten Informatica in co-creatie met studenten Aardwetenschappen een app om studenten autonomer te kunnen laten werken tijdens veldwerk. De app The Utrecht Companion to the Earth biedt specifieke en locatie-afhankelijk content die het mogelijk maakt om probleemgestuurd en studentgericht te leren. De app bevat materialen als instructies, kennisclips en infographics. Hierdoor doen studenten just-in-time kennis en praktische vaardigheden op tijdens het veldwerk.

Veel oefenen en online begeleiden

Automatiseren van een deel van het begeleidingsproces tijdens practica

De tool Labrador helpt de docent en de student-assistenten bij het ontwikkelen van vaardigheden die studenten normaal gesproken alleen kunnen oefenen tijdens practica of labs. De chatbot en automatische nakijker van Labrador automatiseren een deel van het begeleidingsproces. Dit is ontstaan omdat de enorme groei van het aantal studenten vroeg om een efficiëntere manier van feedback geven. Door de tool kan de contacttijd met docenten en studentassistenten efficiënter en effectiever worden benut.