Projecten online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling online onderwijs

Activerend leren en toetsen

Instellingen die deelnemen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs met projecten die aansluiten op het thema activerend leren en toetsen zijn hieronder te vinden.

Gamebrics: Serious gaming voor actief online leren

Dit ‘Gamebrics’ project combineert online activerend leren (via scenario-based serious games) én online formatief toetsen (via analytical e-rubrics). Het project integreert beide elementen op een vernieuwende wijze en zorgt voor een evaluatie in de onderwijspraktijk. Het beoogde resultaat is een gebruiksvriendelijke en gevalideerde invoertool voor docenten. Hiermee kunnen ze (virtuele) begeleiding mét geautomatiseerde (synchrone) formatieve assessment van analytische vaardigheden realiseren.

Instelling: Open Universiteit (penvoerder)

Naar het project

Interactieve Videoprotocollen

Practicumonderwijs is essentieel voor de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) van Universiteit Leiden. Dit project stelt zich ten doel studenten beter voor te bereiden op hun practica, zodat ze er meer van leren. Daartoe wordt interactief lesmateriaal ontwikkeld dat de studenten een goede kennismaking met het laboratoriumonderwijs biedt. Het doel is dat hierdoor meer ruimte ontstaat voor hogere orde-leeractiviteiten.

Instelling: Universiteit Leiden

Naar het project

ACT: een ACtiegericht Toetsmodel voor innovatief onderwijs

In dit project introduceert de Universiteit Utrecht een actiegericht toetsmodel op basis van de effectuation theory. Deze theorie biedt vijf principes die leidend zijn bij het creëren van waarde in onzekere situaties. Het resultaat is een gevalideerd toetsmodel dat bij tien vakken is geïmplementeerd.

Naar het project

Samen Interactief Mechanica Oefenen

Studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde (WTB) en Bachelor Built Environment (BBE) van de Hogeschool Utrecht hebben moeite met het tekenen van Vrijlichaamsschema’s (VLSen), inclusief bijbehorende diagrammen. Om het probleem aan te pakken, moeten studenten meer oefenen en meer feedback krijgen. 

Naar het project

Geautomatiseerde toetsing met persoonlijke feedback

Studenten leren het meeste als ze veel kunnen oefenen in een veilige omgeving. Formatieve toetsing is daarvoor een zinvol middel, maar legt een groot beslag op de onderwijscapaciteit. Dit project richt zich op vereenvoudiging en automatisering van formatieve toetsing. Het beoogde resultaat bestaat uit een reeks toepassingen om snel toetsen te maken en de studenten van gepersonaliseerde feedback te voorzien.

Naar het project

Feedback GO: Didactisch verantwoorde inzet van tools voor gepersonaliseerde feedback bij online Grootschalig Onderwijs

Dit project heeft tot doel om feedback bij grootschalig onderwijs te verbeteren en toegankelijker te maken. Daartoe is inzicht nodig in de wijze waarop feedback tools bijdragen aan beoogde leerresultaten. Hiertoe wordt een dashboard (IguideME) geïntegreerd in de leeromgeving. Deze tool verzamelt en visualiseert data vanuit verschillende diverse feedback tools. Op deze wijze wordt gepersonaliseerde feedback bij grootschalig online onderwijs mogelijk gemaakt.

Naar het project

De Le-Do-Loop: een werkvorm waarbij studenten – én docenten - fluitend hoog cognitieve leerdoelen behalen

De COVID-19 pandemie heeft het belang van kwalitatief goed online onderwijs onderstreept. Daarbij is gebleken dat het lastig is om leerdoelen op hogere cognitieve niveaus via online onderwijs te realiseren. Daarnaast is het van belang dat studenten vaardigheden ontwikkelen om zich zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken. Dit project wil we deze knelpunten aanpakken door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van een nieuw didactisch concept: de ‘Leer-Doceer-Loop’, ofwel Le-Do-Loop.

Naar het project

PerActiLA: Gepersonaliseerde activering van studenten via op Learning Analytics gebaseerde inzichten over de leerprocessen van studenten

In dit project onderzoeken we een manier om online leren motiverender te maken door gebruik te maken van interventies gericht op gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren. Deze interventies houden rekening met de persoonlijke tekortkomingen en problemen van de leerlingen. Hiertoe combineren we data vanuit Learning Analytics met gepersonaliseerde mindset-interventies, gericht op gedragsverandering.

Naar het project

FAMEX: Een SPOC met als doel het stimuleren van procedurele kennis in een veranderende arbeidsmarkt

Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is de rechtspraktijk sterk veranderd. Toekomstige juristen moeten niet alleen over juridische kennis beschikken, maar ook over procedurele kennis en 21st century skills. Dit voorstel omvat een andere benadering van het rechtenonderwijs aan de hand van twee fictieve karakters. Het onderwijs volgt de levensloop van deze karakters en vertaalt die naar de rechtsgang.

Naar het project

Het online Pedagogische Prioriteitenspel: activerende didactiek voor de leerlijn Pedagogische Professionaliteit

Het Pedagogisch Prioriteitenspel en de Pedagogische Prioriteitenscan vormen een laagdrempelig instrument waarmee studenten hun pedagogische waarden en idealen kunnen verkennen. In dit project willen de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen spel en scan verenigen in één online-applicatie. Deze app helpt studenten hun pedagogische waarden en idealen in kaart te brengen en onderwerp van reflectie te maken.

Naar het project

Polikliniek radiologie: centraal onderwijs op afstand

Beeldvorming (radiologie) is een belangrijk onderdeel van de aanvullende diagnostiek dat een coassistent onder de knie moet krijgen. Studenten in de masterfase krijgen geen onderwijs meer in beeldvorming en geen begeleiding van een radioloog. Maar coassistenten hebben behoefte aan centraal onderwijs in beeldvorming. Dit project voorziet in een centraal georganiseerd onderwijsmoment waar studenten casuïstiek over beeldvorming inbrengen en bespreken.

Naar het project