55 aanvragen voor stimuleringsregeling Open en online onderwijs

20 DEC 2016

In de derde ronde van de 4-jarige stimuleringsregeling Open en online onderwijs zijn maar liefst 55 aanvragen ingediend. Dat zijn er ruim 2 maal zo veel als in de vorige ronde, waar in totaal 21 aanvragen werden ingediend. Met de regeling kunnen hogeronderwijsinstellingen ervaring opdoen met het toepassen van open en online onderwijs.

Indienende onderwijsinstellingen

Instellingen konden tot 15 december 2016 een projectvoorstel indienen, waarin zij beschrijven hoe zij open en online onderwijs in hun eigen context willen inzetten. In deze derde ronde zijn 35 aanvragen afkomstig uit het wo en 20 uit het hbo. In totaal hebben 26 verschillende hogeronderwijsinstellingen een beroep gedaan op de regeling, als penvoerder of als samenwerkingspartner. 7 van de 55 aanvragen zijn ingediend door een samenwerkingsverband waarbij meerdere instellingen betrokken zijn.

Verdere procedure

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt in eerste instantie een voorselectie. Begin februari 2017 krijgen de indieners van de 20 best beoordeelde aanvragen de gelegenheid hun voorstel persoonlijk toe te lichten. In deze ronde van de stimuleringsregeling is een budget beschikbaar van 700.000 euro. Uiterlijk 1 mei 2017 neemt de minister van OCW een besluit over de financiering op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.

Over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs

De stimuleringsregeling is uitgeschreven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in samenwerking met SURFnet. Minister Bussemaker wil hiermee de instellingen voor hoger onderwijs aanmoedigen met open en online onderwijs te experimenteren en te onderzoeken hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. Binnen de stimuleringsregeling kunnen instellingen ervaring opdoen met het toepassen van open en online onderwijs. De resultaten en de inzichten uit de projecten komen beschikbaar voor de gehele hogeronderwijssector.

Meer informatie

Laatste wijziging op 20 dec 2016