Programma Integraal Veilig hoger onderwijs krijgt vervolg

15 DEC 2016

Het programma Integraal Veilig hoger onderwijs krijgt een vervolg in 2017 en 2018 (Fase IV). Dit programma heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. SURF is penvoerder voor dit project.

Subsidie van OCW

Het Ministerie van OCW heeft subsidie gegeven om communitybuilding via peer learning te realiseren over thema’s als cybersecurity, crisismanagment, zorgwekkend gedrag en internationalisering, vanuit een integrale visie, gebaseerd op de te beschermen kroonjuwelen van de instelling.

IVHO afgelopen periode: fase III

In het afgelopen jaar is de expertise op diverse veiligheidsthema’s vergroot, het netwerk van instellingen uitgebreid en is bestuurlijk (nationaal en internationaal) aandacht gegenereerd voor het onderwerp veiligheid bij hogeronderwijsinstellingen. De inzet in het afgelopen jaar heeft onder andere geleid tot de Rotterdamverklaring waarin de gezamenlijke ambities van het hoger onderwijs zijn geformuleerd. Er heeft ook een grote Cybersecurityconferentie plaatgevonden, georganiseerd in samenwerking met de VU en SURF.

Samenwerking tussen instellingen bevorderen

Het thema veiligheid vraagt om constante aandacht van alle betrokkenen, ook als het gaat om de raakvlakken tussen bijvoorbeeld digitaal en fysiek, awareness en techniek, gedrag en beleid. Daar wil fase IV van het programma opnieuw aan bijdragen. In deze fase wordt uitvoering van de ambities van de Rotterdamverklaring bevorderd en krijgen de thema's cybersecurity, crisismanagement, zorgwekkend gedrag en internationalisering prioriteit. De activiteiten die in het kader van fase IV worden ontwikkeld, bevorderen de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en, op regionaal niveau, met mbo-instellingen en andere stakeholders. Hieraan zal SURF een actieve bijdrage leveren.

Meer informatie

Laatste wijziging op 15 dec 2016