werkbespreking
Nieuws

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad van 14 juni

Tijdens de Ledenraad van 14 juni werden onder andere het jaarverslag 2022, het kernpakket van diensten en de tarieven voor 2024 besproken. In dit bericht lees je meer over de belangrijkste punten.

De volgende onderwerpen zijn met de Ledenraad besproken:

Jaarverslag 2022

In deze vergadering werd het jaarverslag 2022 van de Coöperatie SURF ter vaststelling aangeboden aan de Ledenraad. Hoewel in de begroting een tekort voorzien was, is het jaar positief geëindigd. De accountantscontrole werd uitgevoerd door Mazars, zij gaven een goedkeurende controleverklaring bij het jaarverslag af, met een beperking vanwege het vrij laten vallen van een voorziening, die is opgebouwd voor de fusie tot 1SURF. Omdat dit verouderde informatie betreft en SURF inmiddels stappen naar de toekomst heeft gezet, was een gedetailleerde controle van de opbouw van de voorziening niet meer mogelijk voor de accountant. Vandaar de beperking, die eenmalig is en volgend jaar niet meer speelt. De Ledenraad stelde het jaarverslag met enkele aanvullende complimenten vast. Dankzij het opruimen van de voorziening en het aanpakken van het tarievenmodel gaat SURF een gezonde toekomst tegemoet.

Kernpakket van diensten 2024

Iedere instelling die lid wordt van SURF ondertekent een lidmaatschapsverklaring, met daarin de afspraken over samenwerking binnen de coöperatie. Jaarlijks wordt het kernpakket vastgesteld door de Ledenraad. Dit zijn diensten die de leden uitsluitend bij SURF afnemen, voor zover zij er gebruik van willen maken. De Raad van Bestuur (RvB) vraagt van tevoren advies aan de SURF Portfolio Adviescommissie (SPA), samengesteld uit twee vertegenwoordigers op CSC-niveau van alle SURF sectoren. Zowel de SPA als de (vice)voorzitters van de CSC-sectoroverleggen adviseerden positief over het voornemen van de RvB om het kernpakket niet te wijzigen. Er zijn dus geen nieuwe diensten waarvoor afname bij SURF verplicht is. Op basis hiervan stelde de Ledenraad het kernpakket van diensten 2024 vast.

Additionele diensten 2024

SURF besteedde in de afgelopen periode aandacht aan een deel van zijn additionele dienstaanbod op basis van de analyse die vorig jaar is gemaakt van het gehele pakket. Het merendeel van de diensten ondervindt geen problemen, een beperkt aantal moest onder de loep worden genomen. Dit is begin 2023 opgepakt. Voor deze diensten is bepaald welke wijzigingen nodig zijn om per dienst tot een gezonde business case te komen: van verandering in de prijs tot doorontwikkelen of uitfaseren. Alle wijzigingen zijn samengevoegd tot één voorstel, dat is besproken met de SPA en de CSC-(vice)voorzitters. Zij adviseerden positief om het geheel per 2024 door te voeren. In dit proces is tevens de Ledenraad-tarieven-commissie meegenomen, die eveneens positief oordeelde. Op basis van deze adviezen neemt de RvB het besluit om de wijzigingen per 2024 te implementeren.

Tarievenbrief 2024

Conform de statuten is het aan de RvB om de tarieven vast te stellen met medeneming van de ontvangen adviezen. De tarieven voor 2024 worden vastgesteld met medeneming van bovenstaande zaken (vaststelling kernpakket en de gewijzigde additionele diensten); tevens wordt conform afspraken de inflatiecorrectie toegepast (conform CPI CBS over 2022). De besluiten worden verwerkt in de Tarievenbrief 2024 die in de zomer aan alle leden wordt verstuurd.

Volgende stap in het tarieventraject

Tenslotte is met de SPA, CSC-(vice)voorzitters en de Ledenraad-tarieven-commissie ook gesproken over de laatste stappen in het portfolio- en tarieventraject. Het doel is om de systematiek eenvoudiger te maken, waarna zowel voor bestaande diensten als voor nieuwe diensten een duidelijke procesgang geldt en heldere afspraken over de wijze waarop diensten in het kernpakket kunnen worden opgenomen. Na de zomer wordt dit nogmaals met de Ledenraad-tarieven-commissie, CSC voorzitters en SPA besproken, waarna het in de Ledenraad van oktober aan de Ledenraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Voordrachten Wetenschappelijke Technische Raad

Nieuwe leden van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) worden door de Raad van Commissarissen voorgedragen aan de Ledenraad. Zij benoemen de leden op basis van hun deskundigheid en visie op de werkterreinen van de coöperatie. De volgende personen werden in deze Ledenraad benoemd of hernoemd:

  • Benoeming van prof. dr. Marcus Specht voor een eerste termijn. Marcus is hoogleraar Digital Education aan de TU Delft en directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Center for Education and Learning. Hij is verder leider van het 4TU Centre for Engineering Education en lid van de Raad van Bestuur.
  • Benoeming van dr. Nynke Bos voor een eerste termijn. Nynke is Lector Teaching, Learning and Technology aan de Hogeschool Inholland en Academic Dean, Master Leren & Innoveren.
  • Herbenoeming  van prof. Arno Lodder voor een tweede termijn. Arno is hoogleraar Internet Governance and Regulation aan de VU in Amsterdam.
  • Herbenoeming van dr. Martijn Kleppe voor een tweede termijn. Martijn is lid van de directie van de Koninklijke Bibliotheek (portefeuille Onderzoeken & Ontdekken) en lid van verschillende netwerken rondom onderzoek.

Npuls

Een belangrijke stap die aanstaande is voor Npuls, is de ondertekening van het convenant door de vier deelnemende Partners: UNL, VH, MBO Raad en SURF. Alle partijen ontvingen daartoe inmiddels de derde concept versie van het convenant, waar eerder ontvangen feedback van onder andere de Partners, de Raad van Commissarissen en OR van SURF en de Ledenraad-Npuls-commissie in is verwerkt. Er zijn complimenten voor het gedegen doorlopen traject met elkaar en de tekst wordt akkoord bevonden om te ondertekenen namens SURF. Ook de niet-deelnemers aan Npuls scharen zich achter de afspraken voor de coöperatie. Aanvullend wordt er nog een addendum opgesteld, waar de penvoering en bedrijfsvoering nader in worden uitgewerkt. Meer (inhoudelijke) informatie over Npuls is te vinden via npuls.nl. Hier kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief.

Wijzigingen in de Ledenraad

  • De vacature die in de afdeling hbo was ontstaan door het afscheid van Hans Camps bij De Haagse Hogeschool is ingevuld door Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur HAN.
  • De vacatures die in de afdeling mbo ontstonden door het afscheid van Gerry Geitz bij Noorderpoort en de benoeming van Mirjam Koster-Wentink in het bestuur van de MBO Raad, zijn ingevuld door:
    • Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van Curio
    • Arlène Denissen, lid College van Bestuur van Albeda