News

De belangrijkste punten uit de SURF-ledenraad van 8 december

De aanvraag bij het Groeifonds en het jaarplan 2022. Dit en meer werd besproken tijdens de ledenraadvergadering op woensdag 8 december. Een korte update:
Binding studenten

Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op 3 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: 1) kennisontwikkeling, 2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie en 3) infrastructuur. 

Samen met het wo, hbo en mbo (in afstemming met UNL, VH en MBO Raad) diende SURF eind oktober bij de minister van OCW een aanvraag in voor het Groeifonds. Het ministerie van OCW heeft deze aanvraag, met een eigen strategische notitie en nog enkele andere aanvragen, doorgeleid naar het Groeifonds. In januari 2022 wordt bekend welke ingediende voorstellen inhoudelijk worden doorgelicht. Naar verwachting wordt in april 2022 door het kabinet bekend gemaakt welke voorstellen een bijdrage uit het Groeifonds gaan ontvangen. Het is voor het eerst dat mbo, hbo en wo samen een aanvraag indienen vanuit een gezamenlijke visie. De doelen die hierin staan, geven richting aan onze activiteiten, met of zonder Groeifonds-middelen.

Goedkeuring jaarplan en begroting 2022

De ledenraad heeft het SURF-jaarplan voor 2022 goedgekeurd. Het jaarplan geeft nadere invulling aan de Strategie 2022-2027 die in oktober werd goedgekeurd. Ook de begroting 2022 kreeg goedkeuring; daarbij zijn afspraken gemaakt over de stappen die SURF nog moet zetten om tot een kostendekkende exploitatie te komen. Daarmee is er commitment uitgesproken voor de ambitie die de leden met elkaar aangaan komend jaar. 

Financieel kader 2022-2027

Tijdens de vergadering werd ook het financieel kader 2022-2027 formeel goedgekeurd. De afgelopen weken is er overleg geweest met een delegatie van de ledenraad en de voorzitters van de CSC-sectoroverleggen, over de beoogde nieuwe activiteiten. De geboden transparantie werd als prettig ervaren. De leden hebben goedkeuring gegeven voor extra bijdragen om invulling te geven aan de nieuwe ambitie in de Strategie 2022-2027, met name voor het versterken van de samenwerking en innovatie.

Roadmap security

Het onderwerp cyberveiligheid staat hoog op de agenda bij zowel instellingen als politiek. Hoewel instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen cyberveiligheid, is er veel winst te behalen door het onderwerp samen aan te pakken. Daarom is de ledenraad akkoord gegaan met de start van de SURF-innovatiezone ‘State-of-the-Art (Cyber)veiligheid’. De ambitie van de innovatiezone is dat de sector weerbaar is en blijft, zodat iedereen in het Nederlands onderwijs en onderzoek open, veilig en zonder zorgen zijn of haar werk kan doen. De komende maanden zullen de eerste twee roadmaps binnen de innovatiezone vorm gaan krijgen, in samenwerking met de CSC’s en securityexperts van de instellingen. Hiermee wordt voortgebouwd op de goede samenwerking die al bestaat rond cybersecurity en in IV-HO. Er wordt in 2022 een security expertisecentrum ingericht bij SURF om leden bij te staan.

Distributie zelftesten

SURF zou de distributie van zelftesten tot 1 november 2021 verzorgen. Gezien de recente ontwikkelingen is dit verlengd. We zijn nog in overleg met het ministerie van OCW of we dit na 1 januari 2022 blijven faciliteren. Dit zal afhangen van de landelijke maatregelen en de mate waarin studenten en medewerkers gebruik blijven maken van de dienst.
 

Wijzigingen in de ledenraad

De interim-periode van Karl Dittrich bij de Open Universiteit is afgelopen. Per 1 november 2021 is Frank van der Duijn Schouten interim-voorzitter bij de Open Universiteit. 

Herbenoemingen voor de Wetenschappelijk Technische Raad

Er zijn 2 leden herbenoemd voor de WTR door de ledenraad:

  • Anja Oskamp voor een tweede termijn* 
  • Edwin Valentijn voor een derde termijn

* De WTR kiest zelf een voorzitter uit zijn midden, dat is geen benoeming door de Ledenraad. De WTR heeft zich unaniem uitgesproken om Anja Oskamp het voorzitterschap toe te vertrouwen voor een tweede termijn.

Bereikbaarheid van SURF tijdens de feestdagen

Van 27 t/m 31 december 2021 is het algemene telefoonnummer van SURF niet bereikbaar. Het kantoor in Utrecht is vanaf vrijdag 24 december t/m vrijdag 31 december gesloten. Het kantoor in Amsterdam is alleen gesloten op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december. 

De dienstverlening wordt uiteraard voortgezet zoals de leden dat van SURF gewend zijn. Ook de reguliere meldpunten voor calamiteiten zijn bemand. Meer informatie is binnenkort te vinden op de contactpagina.

Ledenraadvergaderingen in 2022

De ledenraadvergaderingen vinden in 2022 plaats op 6 april, 22 juni, 12 oktober en 7 december.