Vrouwelijke onderzoeker achter computer met grafieken in beeld
Nieuws

Nieuwe infrastructuur voor data-analyse justitie en opsporing

De wetenschappelijke instituten van het ministerie van Justitie en Veiligheid analyseren data over rechtspraak, delicten en opsporing. Zo kunnen trends of verbanden worden gesignaleerd. Voor het koppelen van dit soort data gelden strenge eisen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. SURF helpt bij het opzetten van een infrastructuur hiervoor.

Xtc-pillen en cybercriminaliteit

Wat is het verband tussen een dumping van drugsafval, een aangetroffen partij xtc-pillen en grondstoffen die zijn onderschept in de haven? Hoe verschuift de criminaliteit van de meer klassieke misdaden naar cybercriminaliteit en zware georganiseerde criminaliteit? Dit soort vragen beantwoorden het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat lid is van SURF, en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

24 miljoen euro

Hiervoor moet het WODC (vaak) vertrouwelijke en privacygevoelige data van organisaties analyseren en daarvoor ontbreekt nu een goede infrastructuur. Het NFI heeft op haar beurt behoefte aan een infrastructuur om meer forensische onderzoeksdata door de tijd heen te analyseren. Het ministerie van Economische zaken stelt daarom 24 miljoen euro beschikbaar om de komende vier jaar een infrastructuur te ontwikkelen waarin data uit het justitie- en veiligheidsdomein efficiënt geanalyseerd kan worden. De infrastructuur biedt ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek.  

Het (verwachte) effect van beleid

De op te zetten infrastructuur heet JusticeLink. Het NFI en het WODC ontwikkelen de infrastructuur met o.a. TNO, SURF en het JenV Datalab. Het WODC onderzoekt het (verwachte) effect van beleid. Daarbij wordt gebruikgemaakt van data van onder andere ketenpartners van justitie en veiligheid, zoals gegevens over recidive van veroordeelden. Het NFI is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van forensisch onderzoek en beschikt door het uitvoeren van forensische onderzoeken over (forensische) data. Bijvoorbeeld uit welke chemische stoffen drugs zijn opgebouwd. Beide instituten analyseren de data om trends, ontwikkelingen of verbanden te signaleren.

Complexe data

De nieuwe infrastructuur maakt het mogelijk om eigen data te analyseren of data van organisaties in de justitie- en veiligheidsketen te koppelen, vergelijken en analyseren. Denk aan data over de rechtspraak, delicten of opsporing. Het gaat vaak om complexe data waarbij rekening moet worden gehouden met privacyregels, gegevensbescherming, de verschillende kwaliteit en betekenis van gegevens, de betrouwbaarheid van berekeningen en de betrouwbaarheid van eventueel gebruikte algoritmes. Juist daarom is er behoefte aan een infrastructuur die met alle voorwaarden en wet- en regelgeving rekening houdt.

Onverwachte inzichten

Data samenbrengen zorgt ervoor dat de benodigde handelingen om compliant te zijn, efficiënter kunnen worden aangepakt. Zoals het anonimiseren van gegevens. Ook vergroot het de kwaliteit van onderzoek, omdat informatie beter kan worden geregistreerd en bijgehouden, waardoor beter inzicht ontstaat. De grotere hoeveelheid data geeft bovendien de mogelijkheid om nieuwe typen vragen te stellen. Bijvoorbeeld minder gerichte vragen, waardoor er vaker onverwachte inzichten kunnen ontstaan. De infrastructuur maakt het verder mogelijk om veel data tegelijkertijd te onderzoeken. Dat geeft beter inzicht in wat er gebeurt, maar kan ook helpen verklaren waarom het gebeurt.

Kansen digitalisering

“De samenleving digitaliseert en de groeiende hoeveelheden data die daaruit voortkomen, bieden mogelijkheden voor de analyse van de data,” zegt Gerty Lensvelt-Mulders, directeur van het WODC. “Het omgaan met grote en complexe datasets is een uitdaging. We hebben unieke IT-oplossingen nodig om deze uitdagingen te overwinnen.” 

2028

NFI en WODC maken gebruik van kennis van TNO voor de bouw van de infrastructuur en van JenV datalab voor de hosting en expertise van JusticeLink. SURF ondersteunt het project met bestaande en nog te ontwikkelen producten, innovatieroadmaps, toepassen van nieuwe digitale technologie en kennisdeling. Doel is in 2028 een duurzame gegevensinfrastructuur te hebben, gericht op toegepast onderzoek. Lensvelt-Mulders: “Met als uiteindelijke doel een rechtvaardige en veilige samenleving.”