Conclusies project Body of Knowledge and Skills (BoKS), verbreden en verbinden

Het project ‘Body of Knowledge and Skills (BoKS), verbreden en verbinden’ heeft de metadatering van de kennistoetsbank van Leerstation Zorg verbreed. Ook is de toetsbank uitgebreid met items voor summatief toetsen van medische hbo-v-vakken. Bestaande toetsitems van hogescholen zijn verzameld, geredigeerd, gereviseerd en van meer metadata voorzien.

Studente in bibliotheek met computer online

Kennistoetsbank verbreed

De metadata van de items zijn aangevuld met termen uit de Body of Knowledge and Skills (BoKS) van de bachelor verpleegkunde. Deze BoKS-labels verwijzen naar de kennis en vaardigheden die studenten opdoen in de bacheloropleiding verpleegkunde. Het project heeft ruim 5000 items die aansluiten bij het curriculum van de verpleegkundeopleidingen direct vindbaar gemaakt voor iedereen die de kennistoetsbank gebruikt. Daarnaast zijn ruim 1100 nieuwe afgeschermde toetsitems met BoKS-labels beschikbaar voor het summatief toetsen van de medische vakken. 

Kwaliteitsverbetering van toetsen en toetsitems

Voor de afgeschermde summatieve toetsvragen van de hbo-v-opleidingen is een redactie- en revisieproces opgesteld. De gezamenlijke aanpak heeft tot kwaliteitsverbetering van toetsen en toetsitems geleid. Ook was deze aanpak een goede basis voor landelijke afstemming rondom kwaliteit van toetsontwikkeling bij hbo-v-opleidingen. 

Werkdrukvermindering bij samenwerking?

De tijdwinst voor docenten is binnen dit project niet zichtbaar geworden. De werkdruk voor de betrokken docenten was tijdens het project eerder hoger dan lager door de extra inzet bij het invoeren van de nieuwe werkmethodes. Het voordeel van werkdrukvermindering ontstaat op het moment dat opleidingen door samenwerking de last van de ontwikkeling en het onderhoud structureel kunnen delen met andere opleidingen. 

Docentprofessionalisering

Praktijkdagen waarin docenten de labels voor de toetsitems hebben bepaald, hebben bijgedragen aan docentprofessionalisering, netwerkvorming en verhoging van motivatie om de toetsbank in te zetten. Ook zijn bijeenkomsten voor docenten georganiseerd om alle mogelijkheden van digitaal toetsen onder de aandacht te brengen. Onderwerpen waren onder meer B-learning, het optimaliseren van de inzet van stagetoetsen, toetsen als spelvorm, feedback voor studenten en rapportage als leermiddel.

Pilot summatief toetsen mobiele toetsstations

Een pilot met mobiele toetsstations voor summatieve beeldschermtoetsen is goed gelukt. De methode is geschikt voor digitaal summatief toetsen bij kleine groepen. Het advies voor langdurig gebruik en grote groepen wordt verder uitgewerkt binnen het experiment Veilig toetsen in de cloud

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Dit project is uitgevoerd door Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NHL Hogeschool, Saxion, Hogeschool Utrecht en Stichting Leerstation Zorg. Het project maakt onderdeel uit van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF. 

Meer informatie