Hydrologisch Modelleren met eWaterCycle

Studenten die de waterkringloop bestuderen, hebben veel baat bij hydrologische modellen. Docenten van de betrokken universiteiten willen graag dat zij toegang hebben tot hydrologische modellen en datasets van collega-instellingen. Dit project is erop gericht dat mogelijk te maken door gebruik te maken van het platform eWaterCycle.

Olie in water

Instelling

TU Delft (penvoerder), Universiteit Wageningen en UTwente, Netherlands eScience Center.

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om het Open Source eWaterCycle-platform beschikbaar te maken voor de onderzoeksgemeenschap op het gebied van hydrologie. In deze online omgeving  kunnen studenten laagdrempelig en succesvol met meerdere hydrologische modellen in aanraking komen tijdens hun opleiding. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het aanpassen van het eWaterCycle-platform zodat het geschikt is voor onderwijs aan de hand van hydrologische modellen en datatasets.
  • Het delen van modellen, opgaven en onderliggende lesmateriaal via eWaterCycle met alle docenten. Het materiaal toegankelijk maken voor studenten binnen de hydrologische vakgemeenschap.

Het project richt zich op docenten en studenten (bachelor- en master) van (water)opleidingen als Watermanagement, Hydrologie, Environmental Engineering, Bodem-Water-Atmosfeer aan Nederlandse universiteiten.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Bestaand onderwijsmateriaal over hydrologische modellen omzetten naar open leermaterialen binnen eWaterCycle.
  • Nieuwe open leermaterialen over hydrologische modellen ontwikkelen op basis van open leermateriaal van collega’s.
  • eWaterCycle platform uitbreiden met functionaliteiten voor open onderwijs.
  • Onderwijs, kennisdeling en een nieuw op te richten stichting om de resultaten te borgen

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen liggen op het vlak van onderwijsmateriaal enerzijds en aanpassingen van het digitale platform eWaterCycle anderzijds. De belangrijkste deliverables zijn de volgende:

  • Digitale oefeningen (inclusief bijbehorende modellen en data) en opdrachten waarin studenten zelf met modellen en data aan de slag gaan;
  • Ondersteunend onderwijsmateriaal zoals readers, presentaties en instructies voor docenten;
  • Een verzameling Jupyter notebooks met lesmateriaal dat geschikt is om binnen eWaterCycle aan studenten aan te bieden (minimaal één per instelling);
  • Een werkend eWaterCycle systeem dat aan de eisen van de vakgemeenschap voldoet, inclusief handleidingen en/of training voor gebruikers.

Contactpersoon voor vragen

Dr. Ir. Rolf Hut - r.w.hut@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.